Innherredsveien 103, detaljregulering, r20130036, begrenset høring

Frist for innspill: 04.04.2019

Innherredsveien 103, detaljregulering, r20130036, begrenset høring

 Planforslaget sendes på begrenset høring til berørte naboer. Det er to alternativer i saken. 

Begge alternativer er endret ved at planområdet er utvidet til å omfatte Rønningsbakken 2. Denne foreslås hovedsakelig regulert til offentlig park. Øvrige endringer er ulike for de to alternativene.

Sammendrag

Alternativ 1, utarbeidet av forslagsstiller Puls AS

Rammene for bygninger er endret ved at tillatt maksimal gesimshøyder er senket noe, og takform er krevet som saltak i stedet for flate tak. Det tillates flere karnapper med bredde opptil 8 meter. Det er fremdeles fem etasjer i den vestre blokka og seks etasjer i den østre. Den vestre blokken er flyttet noe nærmere nabogrense til Rønningsbakken 2, slik at mellomrommet mellom de to blokkene øker med cirka 4 m. En liten del av tomten, mot Innherredsveien, foreslås regulert til offentlig torg.

Alternativ 2, utarbeidet av Rådmannen

Rammene for bygninger er ikke endret fra slik forslaget var ved forrige høring. Det er fremdeles tre etasjer der den tredje etasjen er inntrukket, i den vestre blokka og fire etasjer, der fjerde etasje er inntrukket, i den østre blokka. Hele tomta, helt ned til Innherredsveien, reguleres til offentlig park, ettersom det ikke er bestemt om metrobusstasjon kommer til å ha behov for noe av arealet. Arealbruken koordineres med planen for Innherredsveien parsell Saxenborg allé til Stadsingeniør Dahls gate, som nå har vært på høring.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart:

- Plankart alternativ 1 av 2

- Plankart alternativ 2 av 2

Planbestemmelser alternativ 1

Planbestemmelser alternativ 2

Snitt og gateoppriss alternativ 1

Illustrasjoner alternativ 1

Varslingsbrev

For mer informasjon ta kontakt med:
Vidar Vollan, arkitekt Byplankontoret
E-post: Telefon 72 54 28 25 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 13/15355

Sist oppdatert: 06.03.2019