Lutelvvegen, gnr/bnr 23/369, 24/310 m.fl., detaljregulering, r20180027

Frist for innspill: 12.07.2019

Lutelvvegen, gnr/bnr 23/369, 24/310 m.fl., detaljregulering, r20180027

Overnevnte plan er 27.05.19 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Planforslaget er en endring av en detaljreguleringsplan fra 2014. Hensikten med planforslaget er å skape en bedre bebyggelsesstruktur med bedre uterom, skjerming fra vind og høyere utnyttelse. Det planlegges ca. 420 boliger, i motsetning til 225 boliger i gjeldende plan. Til gjengjeld blir området mer bilfritt. Planen regulerer også areal til barnehage, lekeplass, grønnstruktur og friområde.

Sammendrag

Det planlegges leilighetsbygg. Parkeringskjeller planlegges under grunnen.
Maks gesimshøyde for BBB1 er kote 26. Bestemmelsene sikrer at maks 50 % av bebyggelsen kan oppføres til maks høyde, noe som tilsvarer seks etasjer. Øvrig bebyggelse innenfor området skal variere mellom tre og fem etasjer. For BBB2 er maks gesimshøyde kote 22. Bestemmelsene sikrer at maks 70 % av bebyggelsen oppføres til maks høydeangivelse på plankartet.
Innenfor bestemmelsesområdet #1 på plankart, nærmest Vikelva, er det ikke tillatt med parkeringskjeller. Boligbebyggelsen skal danne tun. Fra brua ledes man naturlig forbi barnehagen og inn på et sentralt tun, med sikt videre mot fjorden.
Hovedtanken bak bebyggelsesstrukturen er å lage solrike uterom skjermet for vind, samtidig som det fra både uterom og leiligheter gis sikt mot fjorden. Det tillates etablert balkonger på alle fasader, unntatt på fasadene som ligger nærmest kirkegården. Dette for å sikre ro på kirkegården. Barnehagens plassering og høyde videreføres fra gjeldende plan.

 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart på grunnen

Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk vurdering

Støyutredning

VA-plan

Overordnet VA-plan

Miljøgeologisk rapport  med tiltaksplan

Supplerende undersøkelser til miljøgeologisk rapport

Adresseliste

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/44375

Sist oppdatert: 29.05.2019