Tungavegen 1, gnr/bnr 4/2, 4/10 og 4/13 m.fl., detaljregulering, r20170034

Frist for innspill: 22.02.2019

Tungavegen 1, gnr/bnr 4/2, 4/10 og 4/13 m.fl., detaljregulering, r20170034

Overnevnte plan er 18.12.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med om lag 1700 boliger, noe næring, forretning og offentlig/privat tjenesteyting, herunder barnehage og helse- og velferdssenter. Området skal være bilfritt med all parkering under bakken, og tilrettelagt for gange og sykkel. Planen skal samordnes med Leangen idrettspark, som er under planlegging.

Sammendrag

Planens utforming er basert på analyser av landskap, bebyggelse og sosiokulturelle forhold i området. Hovedgrepet er bygget opp rundt tre akser; aktivitetsaksen, byaksen og naturaksen, som blir nye viktige forbindelser til og gjennom området.

Området reguleres hovedsakelig til boligformål, med innslag av offentlig og privat tjenesteyting, handel og kontor/næring. I tillegg reguleres samferdselsanlegg og grønnstruktur som en del av planen.

Bebyggelsen er oppdelt og variert i høyde og volum hvor den laveste bebyggelsen er plassert mot eksisterende småhusbebyggelse i vest, og høyere bebyggelse er plassert mot nærings- og handelsbebyggelse i Tungavegen og Travbanevegen. Næringsbebyggelse er foreslått plassert i nord, hvor den vil virke som støyskjerm mot Innherredsveien.

Det er satt av tomt for nytt helse- og velferdssenter og barnehage delvis på kommunal tomt, og delvis innenfor Tungavegen 1. Plassering av HV-senter medfører at kommunen står mer fritt når det gjelder framdrift av utbyggingen. Barnehage er planlagt integrert i kvartal med andre servicefunksjoner og boliger.

Utnyttelse for det arealet som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel er ca. 144%. Ved beregning med snittstørrelse på 70 m² BRA/bolig, og maksimal utnyttelse, blir tettheten bort i mot 17,6 boliger per dekar, som kan bli om lag 1700 boenheter.

Krav til uterom er ivaretatt i planforslaget, men rådmannen vil vurdere om det er tilstrekkelig sol på bakkeplan før sluttbehandling.

Planen tilrettelegger for en ny barnehage (med åtte avdelinger og 136 barn) innenfor planområdet. Det planlegges også et helse- og velferdssenter og aktivitetsarena som vil bidra til sosialt byliv. Boligsammensetning består av et større antall to- og treroms leiligheter, og det planlegges en mindre andel ettroms leiligheter og en del større leiligheter. Boform er i større grad blokkbebyggelse med et innslag av rekkehus.

Illustrasjonsplan av planområdet
Illustrasjonsplan av planområdet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan

Fastsatt planprogram

3D-illustrasjoner

Støyrapport

Trafikkutredning, Asplan Viak

Luftkvalitet, Tungaveien 1

Sammendrag av innspill med kommentarer

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/44556

Sist oppdatert: 26.01.2023