Leangen senterområde, felt B2 og B3, detaljregulering, r20180010

Frist for innspill: 09.08.2019

Leangen senterområde, felt B2 og B3, detaljregulering, r20180010

Overnevnte plan er 18.06.19 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å tilrettelegge for sentrumsbebyggelse innenfor Leangen senterområde, felt B2 og B3, i tråd med gjeldende områdeplan for Leangen senterområde. I planen inngår formålene bolig, kontor, tjenesteyting og forretningsvirksomhet med tilhørende infrastruktur.

Bebyggelsen består av en høy førsteetasje, som fyller hele tomten ut mot tilgrensende samferdselsanlegg. Over første etasje anlegges boligbebyggelse i fire-fem etasjer og felles uteoppholdsareal. Boligene danner en U-form på taket av bebyggelsen under, som åpner seg mot Falkenborg gård i øst. Det tillates maksimalt 126 boenheter innenfor planområdet. All parkering for bil er lagt i kjeller.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart:

-Plankart på grunnen

-Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Situasjonsplan

Plantegninger

Snitt

Sol- og skyggekart

Trafikknotat

Støyrapport

Luftkvalitetsrapport

VA-notat

Dagslysvurdering

Arboristuttalelse og byggegrense ved allé

Arboristuttalelse - bøketre

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/28090

Sist oppdatert: 20.06.2019

Gå til toppen

arrow_upward