Øvre Rotvoll, områderegulering, begrenset høring, r20150025

Frist for innspill: 31.07.2019

Øvre Rotvoll, områderegulering, begrenset høring, r20150025

Endring av reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28.09.18-10.11.18. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Endringer i planforslaget

Vegen o_KV26 i planforslaget foreslås regulert slik at den kun vil være åpen for kollektivtrafikk. Dette betyr at det ikke vil bli etablert kjørbar forbindelse for privatbil mellom planområdets nordre del og Hørløcksvegens nordre del (ved Churchills veg 13f). Som en konsekvens av dette er det vurdert som nødvendig å stenge både Churchills veg og Tunvegen for gjennomgangstrafikk, slik at disse ikke blir benyttet som alternative kjøreruter mellom Øvre Rotvoll/Brundalsforbindelsen og nordre del av Hørløkcs veg, og planområdet er derfor utvidet for å få med disse tiltakene. Se lenke til utdypende beskrivelse og illustrasjoner under.

Byplankontorets vurdering av endringene

Statens vegvesen har satt som forutsetning, da de trakk sin innsigelse om direkte forbindelse mellom Magnus Lagabøtes veg og Brundalsforbindelsen, at vegen o_KV26 i planforslaget kun skal være åpen for kollektivtrafikk. Byplankontoret vurderer disse endringene som en forbedring av områdeplanen, og nødvendige for å få regulert et vegsystem som ivaretar ønsket trafikkavvikling og god trafikksikkerhet for myke trafikanter i området, spesielt i gatene rundt skolen.

Denne endringen vil bety en omveg for beboerne i Churchills veg, og til en viss grad andre som bor nordøst for Jakobslivegen, dersom de skal kjøre til Øvre Rotvoll/Brundalsforbindelsen. Dette anses som akseptabelt. De som får den lengste omvegen med bil har den korteste gangavstanden til det nye lokale sentrum som etableres (ca. 300 m).

Saksdokumenter

Beskrivelse av endring i planforslag etter offentlig ettersyn

Plankart begrenset høring

Eventuelle bemerkninger til endringene

Høringen gjelder bare endringene, og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne merknader til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.

Spørsmål kan rettes til: Merete Wist tlf. 41 27 36 95,

eller Lars Olofsson tlf. 72 54 27 33.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Send gjerne kopi til

Saksreferanse: 14/6975

Sist oppdatert: 02.03.2021