Snarvei til Berg skole, detaljregulering, r20190015

Frist for innspill: 18.10.2019

Snarvei til Berg skole, detaljregulering, r20190015

Overnevnte plan er 03.09.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av snarvei mellom Jonsvannsveien og Berg skole, med sammenheng til Essendrops gate.

Sammendrag

Snarveien vil være ca. 125 meter lang og 1,5 meter bred. På grunn av stor høydeforskjell er det behov for trapp opp til skolegården. Snarveien skal ikke vinterbrøytes.

I området hvor stien møter gangveien langs Jonsvannsveien, skal det gjøres tiltak for å skille kjøreareal og gangareal på en bedre måte enn i dag.

I planen inngår formålene turveg, turdrag, gangveg, kjøreveg og boligformål.

 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Snitt 1

Snitt 2

Innkomne merknader og kommentarer.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/33012

Sist oppdatert: 06.09.2019