Bakkehellet 5, detaljregulering, r202000013

Frist for innspill: 24.10.2020

Bakkehellet 5, detaljregulering, r202000013

Overnevnte plan er 08.09.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Det planlegges å legge til rette for ca. 20 nye boliger. Eksisterende bolighus planlegges revet.

Hensikten med planarbeidet er å se på en videreutvikling av eiendommen Bakkehellet 5, med tilrettelegging for fortetting med moderne boliger.

Sammendrag

Bebyggelsesstrukturen som er foreslått er et resultat av avveining mellom ulike behov: Høy utnyttelse, gode bokvaliteter med tanke sol/ skygge og åpenhet, avstand og hensyn til grønnstruktur og eksisterende bebyggelse, samt bevisst plassering av bebyggelse når det gjelder støyproblemer.

Bebyggelsens maksimale gesimshøyde er vist på plankartet. Bebyggelsen planlegges med en høyde på fire etasjer pluss sokkel, som trappes ned til henholdsvis tre og to etasjer mot trehusbebyggelsen i vest for å tilpasse seg til denne. Maks kotehøyde reguleres til C+ 51,5. Dette tilsvarer midt mellom 2. og 3. etasje på Bakkehellet 7.

Tomten ligger nært NTNU og det planlegges for små boenheter tilrettelagt for førstegangskjøpere og studenter.

Geotekniske forhold har hatt særlig oppmerksomhet i planarbeidet, samt hensynet til grønnstruktur regulert i kommuneplanens arealdel.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Situasjonsplan skisseprosjekt.pdf

Illustrasjonshefte.pdf

ROS-analyse.pdf

VA-notat.pdf

Overordnet VA-plan.pdf

Alle innspill samlet.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Sammenstilling av innkommende innspill med forslagstillers merknad.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/182

Sist oppdatert: 28.09.2023