Masseuttak og oppfylling, Nedre Forseth, detaljregulering, K2018002

Frist for innspill: 02.02.2020

Masseuttak og oppfylling, Nedre Forseth, detaljregulering, K2018002

Overnevnte plan er 31.10.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Klæbu formannskap.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for videre uttak av sand/grus i området, med etterfølgende oppfylling. Planlagt etterbruk av området er delvis landbruk, delvis industri og lager for virksomhet tilknyttet skogbruk og behandling av masser.

Sammendrag

Planområdet er ca. 172 dekar, og omfatter areal på eiendommen gnr 38/1. Området ligger vest for fv. 704, ca. 1 km sør for tettbebyggelsen på Tanem.. Planen bygger på forutsetningene i kommunedelplan for Vassfjellet, Tanem-Tulluan, vedtatt av Klæbu kommunestyre i 2016. Området reguleres til masseuttak og oppfylling. I tillegg er det avsatt LNFR-areal langs Tullbekken.

Utfordringene i planarbeidet har vært knyttet til rekkefølge for uttak, oppfylling og istandsetting, med sikte på å opprettholde en grøntkorridor gjennom området. Dessuten rekkefølgekrav opp mot utbygging av ny fv. 704. Kommunedelplanen åpner ikke for oppfylling før vegen forbi Tanem er ferdig utbedret. Støy, støv og innsyn har vært andre viktige tema.

Forslaget er tilpasset vedtatt detaljregulering av fv. 704, Tanem-Tulluan. Utviklingen av området er planlagt i 3 etapper. Terrengformer og høyder vil bli tilnærmet slik det var før uttak. Området vil få atkomst fra ny fv. 704 og fra eksisterende atkomst fra Brøttemsvegen. Når ny fylkesveg er etablert, skal atkomst fra Brøttemsvegen kun benyttes i landbruksdriften.

Ny fylkesveg vil til dels skape en ny barriere. Etablering av et tilstrekkelig bredt grøntdrag langs Tullbekken opp mot Vassfjellet er prioritert foran forutsetningen om ferdig fylkesveg før oppfylling.

Avbøtende tiltak mot støv og støy er tatt inn i bestemmelsene. Driftstider er tilpasset tidene for Forset-Tanem grustak, blant annet ved at mottak av masser er begrenset til kl. 07.00-20.00 på hverdager.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 17.12.2019