Jakobslivegen 7 og Tunvegen 5 og 5A, detaljregulering, r20190009(2)

Frist for innspill: 16.01.2021

Jakobslivegen 7 og Tunvegen 5 og 5A, detaljregulering, r20190009(2)

Overnevnte plan er 12.11.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å lage en ny reguleringsplan for eiendommene Jakobslivegen 7 og Tunvegen 5, 5A, 7A og7B som skal omfatte boligbebyggelse, parkering og dagligvareforretning til erstatning for eksisterende butikk som ikke tilfredsstiller dagens krav. Planen gir også en mer trafikksikker adkomst for varelevering og kundeparkering.

Sammendrag

Det foreslås to leilighetsbygg over sokkeletasjer med forretning og parkering.

Leilighetsbygg innenfor BBB2, i øst, står parallelt med Jakobslivegen og er trukket inn på tomta over butikken. Forretningsetasje fungerer som støyskjerm for felles uteområde mot vest. Leilighetsbygg innenfor BBB1, i sørvest, står parallelt med Tunvegen, og høyden trapper seg med terrenget.

Sokkeletasjene inneholder forretning, samt parkering til kunder og beboere. Forretningsarealene vender seg ut mot Jakobslivegen og Tunvegen, kundeparkering er i bakkant av butikken med innkjøring fra Tunvegen. Parkering for beboere er i hovedsak under terreng.

Det er skissert en fleksibilitet i planforslaget på 20-25 leiligheter. Bestemmelsene sikrer opparbeidelse av minimum 20 leiligheter. Bebyggelsen stiger langs Tunvegen og vil oppleves som fire-fem etasjer høy, på grunn av parkeringsetasjene og innkjøring til parkering for forretning.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart på grunnen

Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse.pdf

Støyutredning.pdf

Overordnet VA-plan og notat.pdf

Tilsvar på merknader fra plankonsulent.pdf

Trafikknotat.pdf

Situasjonsplan.pdf

Sol- og skygge 21. juni.pdf

Sol- og skygge 23. mars.pdf

Sol- og skygge for eksisterende og ny situasjon, 22 april 21. juni.pdf

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/117

Sist oppdatert: 21.01.2021