Nordre gate 18 og 20 , og Thomas Angells gate 20, detaljregulering,r20190004

Frist for innspill: 14.02.2020

Nordre gate 18 og 20 , og Thomas Angells gate 20, detaljregulering,r20190004

Overnevnte plan er 17.12.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for flere boliger i Midtbyen. Delvis gjennom å tilrettelegge for påbygg på eksisterende bebyggelse, og delvis gjennom formålsendring av deler av eksisterende kontor- og næringsarealer i 3. og 4. etasje til boliger.

Sammendrag

 

Planforslaget legger til rette for seks etasjer samt teknisk takoppbygg inntil én meter over maksimal gesims i både Thomas Angells gate 20 og Nordre gate 18-20. I Nordre gate er det tenkt en enetasjes forlengelse av eksisterende fasadeliv, med en inntrukket toppetasje. I Nordre gate 18-20 gir seks etasjer redusert opplevelseskvalitet til tilgrensende gågater. Fjernvirkningen av inntrukket etasje er negativt for strøkskarakteren, og for kvartalets skyggevirkning på tilgrensende nabobebyggelse og gågata Nordre. Den må derfor vurderes redusert med én etasje.

For Thomas Angells gate erstattes eksisterende inntrukket etasje, med to inntrukne etasjer. Her er det tenkt en eksponert bærende konstruksjon. På denne kan det etableres balkonger i maks dybde 1,2 meter. Kommunedirektøren anbefaler ikke dypt utkragende balkonger mot gågate. Bestemmelse som sikrer balkonger med maksimal dybde 60 cm eller inntrukne balkonger bør innlemmes før sluttbehandling.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjoner samlet

ROS-analyse

VA samlet

Brannrapport samlet

Utredning støy

Utredning luftkvalitet

Trafikkavvikling ved anleggsgjennomføring

RIB notat

Merknader

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/21283

Sist oppdatert: 19.12.2019

Gå til toppen

arrow_upward