Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024

Frist for innspill: 05.10.2020

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024

Overnevnte plan er11.08.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  formannskapet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Planens hensikt er å legge grunnlag for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.

Sammendrag

 

Planen inneholder mål for reduksjon av ulykker, analyse av ulykkesutvikling, prioriterte satsingsområder og forslag til tiltak. Planen fokuserer både på fysiske og organisatoriske tiltak, samt hvilket ansvar og rolle ulike etater og deler av kommunen har i trafikksikkerhetsarbeidet.

Trafikksikkerhetsplanen følger opp vedtatt planprogram for Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan 2020-2024. Basert på vedtatte mål og fokusområder, foreslår kommunedirektøren aktuelle trafikksikkerhetstiltak.

Det er gjennomgått innsendte ønsker fra publikum og andre eksterne aktører, tidligere trafikksikkerhetsplaner i forhenværende Trondheim og Klæbu kommuner, interne innspill og registrerte ulykkespunkter. Kommunedirektøren har gjort en siling og prioritering av
problemstillinger der tiltak har størst sannsynlig trafikksikkerhetseffekt.

Aktuelle problemstillinger og tiltak innenfor kommunens ansvarsområde er delt inn i to deler: et handlingsprogram og en forslagsliste. Handlingsprogrammet består av prosjekter som har fått avsatt byggemidler i vedtatte budsjetter, for eksempel i Miljøpakken.
Forslagslista inneholder mulige problempunkter hvor det enda ikke er avsatt midler til gjennomføring av tiltak, og der det er behov for nærmere utredning og kostnadsberegning.

 

Saksdokumenter

Høringsutkast trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Status for tiltak i perioden 2012-2020

Problempunkter i det fysiske vegnettet, for alle vegkategorier

Beskrivelse av rangeringsmetode

Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune 2008-2017

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/20291

Sist oppdatert: 21.08.2020

Gå til toppen

arrow_upward