Området Høgskoleveien - Grensen, detaljregulering, r20200033

Frist for innspill: 02.06.2022

Området Høgskoleveien - Grensen, detaljregulering, r20200033

Overnevnte plan er 29.03.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/Sammendrag

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygninger med universitetsformål i et byintegrert campus. Bygningene er tiltenkt fagklyngen for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) Planforslaget legger til rette for til sammen 26 300 kvadratmeter bruksareal. Det er oppgitt at arealet er tilstrekkelig til KAMD.

Bebyggelsen har ulik høyde og fotavtrykk. Høydene varierer fra tre etasjer til syv etasjer. Et viktig premiss for planleggingen av bygningene, har vært siktkorridorene fra utvalgte punkter i Midtbyen, på Elgeseter bru, fra Marinen og fra Gamle Bybro. Fra disse utvalgte stedene skal man kunne se øvre del av Hovedbygningen. Bygningene skal også tilpasse seg Statsarkivet og Vollan gård, som er bygninger med høy kulturminneverdi.

Hovedutfordringene har vært å legge til rette for tilstrekkelig areal på en trang tomt der det befinner seg bygninger med høy kulturminneverdi. Bygningene vil befinne seg i nærheten av andre kjente landemerker, som er viktige for byens identitet: Nidarosdomen, Festningen, Samfundet og Hovedbygningen og må vise hensyn til disse. Det har vært uenighet om hvorvidt de foreslåtte bygningene tar nok hensyn. Også de store utkragingene over fortauene har det vært uenighet om. Dette kan man lese om i saksfremlegget og se i vedtaket i protokollen. Mot sør ligger den fredede alleen og den trenger gode vekstvilkår. Det er satt av lite plass til den i planforslaget. Mange andre store trær forsvinner og det er viktig å plante nok nye trær til at det blir gode byrom og grønne forbindelser for insekter. Det har også vært en utfordring å ha nok sykkelparkering og ikke fylle byrommene opp med sykler.

Forslagsstiller Statsbygg har valgt å ta ut øvre del av Grensen av planområdet og heller bygge mer på Fengselstomta, tomt 2. Bygningsrådet ba i sitt vedtak om at det før sluttbehandling skulle vurderes blant annet følgende: “Planområdet skal omfatte Øvre Grensen og det skal legges hensynssone bevaring på de husene som var planlagt bevart i prinsippsakens alternativ 2, og det skal vurderes om det totalt arealbehov kan løses gjennom dette” Kommunedirektøren ønsker spesielt synspunkter på dette i høringsperioden. Trondheim kommune vil legge øvre del av Grensen ut på egen høring senere i planprosessen.

Nettsiden for NTNU campussamling

Mer informasjon om planen finnes på denne QR-koden:

QR-kode

Den leder til nettsiden for NTNU campussamling, Treffpunkter med NTNU, Statsbygg og Trondheim kommune blir annonsert på denne nettsida.

Det holdes et åpent møte 27. april klokka 18.00-20.00, Bøker og bylab, Miljøbygget, Professor Brochs gate 2. Inngang fra plassen i nord.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/58340

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward