Område mellom Kinnvegen og Marie Michelets veg, gnr/bnr 9/883 mfl., detaljregulering

Frist for innspill: 27.11.2023

Område mellom Kinnvegen og Marie Michelets veg, gnr/bnr 9/883 mfl., detaljregulering

Overnevnte plan er 05.10.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av et trykkskille for fjernvarmenettet i området. Dette omfatter etablering av en ny bygning i en etasje og flytting av en vernet bygning innenfor samme område.

Sammendrag

Et trykkskille skiller to fjernvarmenett fra hverandre, og benyttes i fjernvarmenett med store høydeforskjeller. Anlegget skal ikke i seg selv produsere energi/damp eller varmtvann, men skal omfordele trykket i eksisterende nett.

Eksisterende badstubygg, som i 2004 ble fredet etter §22a i Kulturminneloven, skal flyttes innenfor planområdet. Trykkskillet plasseres i et offentlig friområde. Som kompenserende tiltak omreguleres deler av tilgrensende næringsareal til blågrønn struktur, og bestemmelser sikrer oppgradering av eksisterende friområde.

Vesentlige utfordringer i planen

  • Persaunet leir er i sin helhet regulert til bevaringsområde.
  • Planområdet omfattes i hovedsak av et offentlig friområde.
  • Som kompensasjon for berørt og nedbygd grønnstruktur/friareal omreguleres deler av Forsvarets område fra næring til blå/grønnstruktur

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8508

Sist oppdatert: 18.10.2023