Ivar Lykkes veg 1, detaljregulering r20170031

Klagefrist: 10.02.2019

Ivar Lykkes veg 1, detaljregulering r20170031

Overnevnte plan er 13.12.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for at dagens hotell kan utvides med et nytt tårnhus med hotellrom og utvidelse av konferansedelen i to til tre etasjer. Den nye bebyggelsen planlegges vest for dagens hotell. Siden planen omfatter et nytt høyhus, er det lagt spesiell vekt på å illustrere fjern- og nærvirkning, virkninger på lokalklima og skyggevirkning. ROS-analysen viser ingen hendelser i rød (høyeste) farekategori.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/13100

Sist oppdatert: 17.01.2019