Tanem massedeponi, detaljregulering, K2014008

Klagefrist: 09.01.2020

Tanem massedeponi, detaljregulering, K2014008

Overnevnte plan er 05.12.2019 vedtatt av Klæbu kommunestyre.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å møte behov for deponering av masser for Trondheimsregionen. Massene som skal kunne deponeres her vil være rene masser. Området driftes i dag som landbruksareal. Når prosjektet sluttstilles, skal arealene være tilbakeført til landbruk. Deponiet vil da ha medført forbedret arrondering for jordbruksformål. Planarbeidet er i tråd med Klæbu kommunes vedtatte kommunedelplan for massedeponi.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 19.12.2019

Gå til toppen

arrow_upward