Østmarka,gnr/bnr 413/122, 104 og 105 m. fl., detaljregulering, r20180035

Klagefrist: 12.10.2019

Østmarka,gnr/bnr 413/122, 104 og 105 m. fl., detaljregulering, r20180035

Overnevnte plan er 29.08..2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av ny sikkerhetsavdeling med tilhørende infrastruktur og uteområder for St. Olavs hospital. Virksomheten holder i dag til på Brøset.

St. Olavs hospital HF har vurdert flere alternative lokalisasjoner, og har etter en samlet vurdering konkludert med at Østmarka er beste tomtealternativ for nytt sikkerhetsbygg. Området på Brøset er nå omregulert til annet formål.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/13349

Sist oppdatert: 20.09.2019