Reppevegen, detaljregulering fortau, r20140009

Klagefrist: 12.10.2019

Reppevegen, detaljregulering fortau, r20140009

Overnevnte plan er 29.08.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å ruste opp ca 280 meter av Reppevegen til å tåle økt trafikk og å gi et bedre tilbud til myke trafikanter når ny vei mellom Reppe og Vikåsen kommer.

Utvidelse av veiarealet fører til at bekken som går langs Reppevegen i dag må flyttes. Flytting og omlegging av bekken er vurdert i egen rapport. I rapporten konkluderes det med at det bør gjøres en lengre omlegging av bekken.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

13/29217

Sist oppdatert: 20.09.2019

Gå til toppen

arrow_upward