Kvenildstrøa,gnr/bnr 313/2, detaljregulering,r 20190012

Klagefrist: 06.12.2020

Kvenildstrøa,gnr/bnr 313/2, detaljregulering,r 20190012

Overnevnte plan er 29.10.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere området, som tidligere ikke er regulert, til arealkrevende næringsbebyggelse i tråd med omkringliggende overordnede planer, og i samsvar med regulerte nabotomter. Området reguleres for utbygging i henhold til arealdisponert formål; Næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2012-2024 (KPA) og Kommunedelplanen for Tiller, k20110003. Området reguleres for bebyggelse til industri/lager, med en samlet utnyttelse på minimum 100 % BRA. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk utredning

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/119

Sist oppdatert: 13.11.2020

Gå til toppen

arrow_upward