Sluppenkrysset, gnr/bnr 325/1 m.fl., E6 parsell Sluppen, strekningstiltak Holtermanns veg metrobusstasjon, detaljregulering, r20190036

Klagefrist: 28.03.2021

Sluppenkrysset, gnr/bnr 325/1 m.fl., E6 parsell Sluppen, strekningstiltak Holtermanns veg metrobusstasjon, detaljregulering, r20190036

Overnevnte plan er 04.02.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6, prioritere bussframkommelighet, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende.

Saksdokumenter

Vedlegg til bestemmelsene:

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/131

Sist oppdatert: 08.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward