Johan Tillers vei 1 og 3 og Industrivegen 21, detaljregulering, r20190044

Klagefrist: 22.08.2020

Johan Tillers vei 1 og 3 og Industrivegen 21, detaljregulering, r20190044

Overnevnte plan er 17.06.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av ny politistasjon på Heimdal i Trondheim, som erstatning for eksisterende politistasjon på Heimdal. Namsmannen skal også flyttes til dette bygget.

En politistasjon krever at spesielle hensyn er ivaretatt når det gjelder bl.a. framkommelighet for utrykningskjøretøy og sikkerhet rundt selve bygget. Disse hensynene er vurdert av politiets fellestjeneste i valg av lokalisering og utforming av bygget. I tillegg legger planen til rette for et nytt næringsbygg på østsiden av tomten mot Industriveien. Næringsbygget, som er tenkt å inneholde trykkeri med tilhørende kontorer, krever ikke omregulering ift. gjeldende plan. Det er likevel ønskelig å se helhetlig på tomten blant annet med tanke på atkomstløsninger

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/143

Sist oppdatert: 20.10.2023