Anne Kathrine Parows veg, gnr/bnr 315/579 og 315/593, detaljregulering, r20160025

Klagefrist: 28.03.2021

Anne Kathrine Parows veg, gnr/bnr 315/579 og 315/593, detaljregulering, r20160025

Overnevnte plan er 04.02.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Voll Arkitekter AS som plankonsulent, på vegne av forslagstiller Lord Eiendom AS.

Planen har på grunn av navneendring på veg etter førstegangsbehandling, skiftet navn. Planforslaget het tidligere Sentervegen, gnr/bnr. 315/579 og 315/593.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boligformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål med bolig, forretning, kontor og tjenesteyting.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/57

Sist oppdatert: 08.03.2021