Ringvålvegen mellom Nergeilan og Lundvegen, detaljregulering, r20190006

Klagefrist: 08.05.2021

Ringvålvegen mellom Nergeilan og Lundvegen, detaljregulering, r20190006

Overnevnte plan er 25.03.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge og gi bedre sikkerhet for myke trafikanter langs fv. 6654, Ringvålvegen. Reguleringsplanen regulerer gang- og sykkelveg på nordsiden av fylkesvegen fra krysset ved Lundvegen og 350 meter vestover.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/30864

Sist oppdatert: 16.04.2021