Innherredsveien 96, 98, 100, 102 og 106, detaljregulering, r20210002

Frist for innspill: 02.05.2022

Innherredsveien 96, 98, 100, 102 og 106, detaljregulering, r20210002

Overnevnte plan er 08.03.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i et sentralt byområde langs Innherredsveien. Planen sikrer også bevaring av det eksisterende gårdsanlegget Katrinelyst. Tjeneste- og forretningsareal sikres i deler av bebyggelsen på bakkeplan mot Innherredsveien for å gi aktivitet til Innherredsveien og byrommet utenfor.

Sammendrag

Vest i planområdet legges det til rette for tre bygninger med boligformål og tilhørende parkeringskjeller, og med tjeneste- eller forretningsformål i første etasje i deler av bebyggelsen mot Innherredsveien. Bebyggelsen er i fem etasjer mot vest og Voldsminde, og trappes ned til tre etasjer mot den antikvariske verdifulle bebyggelsen Katrinelyst. 

Katrinelyst har en sentral plassering i planområdet og skal bevares. Det legges til rette for endring av kontor- og tjenesteyting til boligformål for gårdsanlegget.

Øst i planområdet videreføres dagens firemannsbolig slik den står i dag. Det legges til rette for høyere fortetting av eiendommen med to nye bygningsvolum på tre og fire etasjer. Den nye bebyggelsen tar hensyn til et verdifullt asketre.

Utfordringene i planforslaget har vært å finne balansen mellom fortetting og vern av antikvarisk verdifull bebyggelse, hvordan bygge på en tomt som grenser mot en gravlund og bevaringsverdige trær.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/67449

Sist oppdatert: 08.04.2022