Anne Ekrens veg og Hans Michelsens veg, gnr/bnr 198/5 og 198/106 m.fl., r20150035

Klagefrist: 22.04.2018

Anne Ekrens veg og Hans Michelsens veg, gnr/bnr 198/5 og 198/106 m.fl., r20150035

Overnevnte plan er 01.02.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere planområdet til bolig, bolig/forretning/kontor og park med tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det er planlagt ca. 90 nye boliger i tre og fire etasjes boligblokker med innslag av næring i første etasje mot Kirkeringen, som til sammen
utgjør opp til 8 100 m2 BRA. Forretning/kontor er tiltenkt i deler av første etasje ut mot gateplan.
Planområdet skal ha felles parkeringskjeller for det utbyggingen i seg selv genererer.

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av pka ARKITEKTER som plankonsulent, på vegne av forslagstiller Trym bolig AS.

Saken har vært på offentlig ettersyn etter delegert vedtak. Det stilles ikke krav om planprogram eller utarbeidelse av konsekvensutredning.

Planbeskrivelsen bygger på plankonsulentens beskrivelse av planforslaget, men det er gjort endringer for å belyse planforslaget bedre og forkorte teksten.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/53312

Sist oppdatert: 20.03.2018

Gå til toppen

arrow_upward