E6 Ranheim-Værnes, detaljregulering, r20130059

Klagefrist: 11.12.2016

E6 Ranheim-Værnes, detaljregulering, r20130059

Overnevnte plan er 27.10.2016 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Innsendt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen (SVV) Region midt med bistand fra Asplan Viak AS, på vegne av forslagsstiller Statens vegvesen Region midt og Nye Veier AS. Komplett planforslag forelå 9.11.2015. Planforslaget er nærmere beskrevet i utfyllende planbeskrivelse.

Se vedlegg 1.

Saksdokumenter

- Vedlegg til bestemmelsene: Støykart og Formingsveileder

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

13/35851

Sist oppdatert: 05.03.2021