Heimdal stasjon, Metrobussknutepunkt, detaljregulering, r20170039

Klagefrist: 03.08.2018

Heimdal stasjon, Metrobussknutepunkt, detaljregulering, r20170039

Overnevnte plan er 21.06.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for å utvikle Heimdal stasjon til et knutepunkt for overgang mellom Metrobuss, andre bussruter og jernbane.

Planforslaget legger til rette for å etablere plattformer med leskur for Metrobuss på begge sider av fylkesveg 6682 - Bjørndalen, med fortau eller sykkelveg med fortau i bakkant av plattformene.Det legges også til rette for å etablere kollektivfelt i begge retninger i Bjørndalen for å sikre framkommelighet for Metrobuss.Jernbaneområdet foreslås opparbeidet med kollektivfunksjoner som servicebygg, sykkelparkering, oppstillingsplasser for taxi, ”buss for tog” og ”kiss and ride”, i tillegg til jernbanetekniske formål.

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/32590

Sist oppdatert: 05.03.2021