Kattemskogen, gnr/bnr 198/2,198/3,198/75 m.fl., sluttbehandling, r20170014

Klagefrist: 22.04.2018

Kattemskogen, gnr/bnr 198/2,198/3,198/75 m.fl., sluttbehandling, r20170014

Overnevnte plan er 01.02.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å utvikle området Søralia med boliger (blokkbebyggelse og rekkehus), barnehage og areal for teknisk infrastruktur med tilhørende vegareal. Det reguleres nye offentlige friområder.

Reguleringsplanen vektlegger bebyggelse tilpasset terrenget med ravinedaler og et nett av grønnstruktur.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/39354

Sist oppdatert: 20.03.2018