Litlgråkallen – Kobberdammen – Fjellsætra, områderegulering

Klagefrist: 01.01.0001

Litlgråkallen – Kobberdammen – Fjellsætra, områderegulering

Overnevnte plan er 25.03.2015 vedtatt av Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hensikt med planen

Til sluttbehandling fremmet rådmannen to alternativer til områderegulering for Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra. Alternativ 1 omfattet tidligere messebygg på Gråkallen leir og behovet for justeringer av gjeldende plan for Skistua, samt forslag til skianlegg og sykkelpark i henhold til klubbenes ønsker. Alternativ 2 omfattet området rundt Skistua med Vintervasskleiva som i gjeldende plan, samt en omregulering av messebygget. Rådmannen mente etter nøye vurdering at planprosessen har synliggjort at de positive virkningene av tiltaket med skianlegg og sykkelpark ikke veier opp for de negative virkningene, og anbefalte derfor alternativ 2.

Bystyret gikk imot rådmannens innstilling og vedtok alternativ 1. Bakgrunnen for valg av alternativ er ønsket om å etablere et rekrutteringsanlegg for alpint. Trondheim kommune har vektlagt at det er positivt å legge til rette for aktiviteter for barn og unge, samt at dette er viktig i et folkehelseperspektiv. Det er videre et ønske om å få til en god kobling mellom skianlegget og Skistua for å sikre videre drift av denne. Vintervasskleiva vil ved dette alternativet bli avviklet som skianlegg.

Etter bystyrets sluttbehandling 30.10.2014 forelå det to uløste innsigelser, fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og fra Klæbu kommune. Fylkesmannens begrunnelse for innsigelsen var at planforslaget bryter med overordnede planer. I tillegg mente Fylkesmannen at tiltaket ut i fra hensynet til nasjonal politikk innen temaene biologisk mangfold, vassdragforvaltning og friluftsliv, er en uheldig lokalisering for denne typen aktivitet. Klæbu kommunes bakgrunn for innsigelse var de negative konsekvensene tiltaket vil ha for videre drift og utvikling av Vassfjellet skisenter, som ble etablert gjennom et regionalt samarbeid, og som har stor regional og lokal betydning.

Med bakgrunn i de uløste innsigelsene ble saken oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig behandling. Områdeplanen ble endelig vedtatt av departementet 25.03.15 i samsvar med kommunens vedtak av 30.10.2014, men med den endring at sykkelparken tas ut og 6-seters stolheis erstattes av t-krokheis. Departementet har i sine vurderinger lagt vekt på at deler av området allerede er utbygd, og at fordelene ved den planlagte vinterparken som bynært rekrutteringsanlegg for barn og unge er større enn ulempene tiltaket vil medføre for friluftslivsinteressene og naturmangfold i området.

Innsigelsene fra fylkesmannen og Klæbu kommune er med dette ikke tatt til følge.

 

 

 

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

11/44867

Sist oppdatert: 20.04.2018

Gå til toppen

arrow_upward