Solberg og Røran, del av gnr/bnr 180/1, 2 og 181/1, 2, r20130026

Klagefrist: 22.04.2018

Solberg og Røran, del av gnr/bnr 180/1, 2 og 181/1, 2, r20130026

Overnevnte plan er 01.02.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for å etablere et deponi for rene overskuddsmasser. Hele
det regulerte arealet er på 167,3 daa, hvorav 152 daa skal benyttes til fyllingsområde. Det er
beregnet at området kan gi plass for 2 millioner m³ masse. Anleggstiden skal vare maksimalt 10 år.
Etter endt deponering skal eiendommen tilbakeføres til jordbruksformål.

Planbeskrivelsen bygger på plankonsulentens beskrivelse av planforslaget, men det er gjort
endringer for å belyse planforslaget bedre.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedlegg til bestemmelsene:

Vedtak og  saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/27529

Sist oppdatert: 20.03.2018