Samarbeid

Samarbeid

Trondheim kommune og NTNU samarbeider om forskning, utdanning og nyskaping.

Punker dytter barn i huske. Barnet smiler. Illustrasjon.

Anvendelig kunnskap, arbeidsrelevante utdanninger, tjenesteinnovasjon i offentlig sektor og ny næringsvirksomhet i regionen er stikkord for partnerskapets felles ambisjoner.

Spør oss om forskningssamarbeid

Er du forsker og ønsker samarbeid med Trondheim kommune?

Forskning

Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for en bærekraftig kommunesektor.

Gjennom forskning utvikler Universitetskommunen TRD3.0 relevant kunnskap som kan benyttes til utvikling eller forbedring av kommunens tjenester. Samarbeidet dekker bredden av NTNUs forskningsmiljø og legger til rette for deltagelse av kommunen som aktiv partner i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Samarbeidet resulterer i flere forskningsprosjekter på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer innenfor prioriterte områder for Trondheim kommune og NTNU.

Forskningssamarbeid

Det pågår rundt 100 forskningssamarbeid der både Trondheim kommune og NTNU deltar.

Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

Offentlig sektor PhD

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.​

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere. Prosjektet skal også fremskaffe kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store og støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi.​

OFFPHD er ikke en konkurransearena. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd. Midlene tildeles fortløpende til søknader som tilfredsstiller alle kravene i utlysningen. 

Oversikt over pågående off.ph.d.-prosjekt i Trondheim kommune
 • Koordinerte pasientforløp i primærhelsetjenesten: betydning for helserelatert livskvalitet, pårørendebelastning og økonomiske kostnader (2021-2025)​
 • Karakterisering av eksponering for hydrogensulfid (H2S) blant avløpsarbeidere (2020-2024)​
 • Helsefremming - har det en verdi? Arbeidspakke 3: Helsefremmende faktorer I Livsgledesykehjem (2015-2021)
 • Utvikling av gode læringsmiljøer, elevers motivasjon og læring gjennom estetiske tilnærminger til inkludering (2018-2022)​
 • Betydningen av læreres læringsfellesskap for bruken av samarbeidslæring i undervisning (2017-2021)​
 • Barns reelle deltakelse i barnevernets beslutninger (2017-2021)
Ph.d.-stipendiat innen sosial innovasjon (2021)

En stipendiat er fra 2021 ansatt innen temaet sosial innovasjon. Stillingen er 50% finansiert av Trondheim kommune gjennom universitetskommunesamarbeidet og er tilknyttet NTNUs institutt for arkitektur og planlegging.​

Søknader om forskningssamarbeid

TRD3.0 har registrert at det ble levert i alt 27 søknader om forskningssamarbeid i 2021.

Av disse ble 10 søknader innvilget; seks til forskningsrådet, to til EU og to til andre finansieringskilder. Tolv søknader har fått avslag; hvorav ni søknader til forskningsrådet og tre til EU. Noen søknader avventer fortsatt svar.

Nåløyet for å lykkes hos forskningsrådet og andre finansieringskilder er trangt. Som eksempel har forskningsrådet midler til å innvilge mellom 10-20% av søknadene, og da sier det seg selv at mange gode søknader dessverre blir avvist.

Komplett liste over søknader i 2021

Under er en oversikt over forsknings og utviklingsprosjekter som er utarbeidet i 2021 der Trondheim kommune og NTNU er partnere. Listen under viser prosjekter som per dags dato er uavklart eller som fikk avslag. Vi tar forbehold om at det kan være flere prosjekter enn det som listes opp her.

 1. e-NABLE (uavklart): e-permit and compliance check for sustaiNABle and resiLient built Environment. Søknad til Horizon Europe innen temaet Digital permits and compliance checks for buildings and infrastructure. Søknaden ledes av universitetet i Milano og NTNU er med i konsortiet. Trondheim kommune v/ byggesakskontoret og enhet for kart og oppmåling er partner.
 2. Green-health-safety Nexus for new Urban Spaces, GREENEXUS (uavklart). Søknad til Horizon Europe. Universitetet i Bologna leder arbeidet der NTNU er med. Kommunalteknikk er med i søknaden som assosiert partner. 
 3. NEDIH (Norwegian European Digital Innovation Hub) (uavklart) Søknad til EU Digital Europe Programme. Utlysningen er en del av den nasjonale prosessen med å identifisere mulige norske digitale innovasjonssentre til Europakommisjonen. 
 4. PLANSOL - Planning for sustainable place development – from rituals and indicators to realities and solutions  (NFR - Avslag)
 5. Multi-level Open Co-Creation Assemblies for Living Well in Inclusive 1.5-degree Societies (MOCA1.5) - søker EU Green Deal (EU - Avslag)
 6. ACUTA (Active Citizens Urban Transition Arenas) (EU Green Deal - Avslag)
 7. INTEGER (NFR - Avslag) Samarbeid mellom HUNT, Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Midt-Norge, NTNU og Trondheim kommune, Aldring og helse Helseplattformen, SeniorAlert . Utvikling av digitalt tverrfaglig beslutningstøtteverktøy for sårbare eldre basert på data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag
 8. Time to action (NFR - avslag). Samarbeid med NTNU, ISM Intervensjonsstudie med fokus på forebygging av overgrep og vold i sykehjem
 9. Investeringer i kritisk infrastruktur (vann og avløp) (NFR - Avslag)
 10. Nasjonal forskerskole for arbeidsrelevans. (NFR - Avslag) Dette er egentlig fire søknader til Forskningsrådet, til utlysning av midler som skal bidra til å heve aktiviteten og kapasiteten i doktorgradsutdanningen gjennom samarbeid i nettverk. Trondheim kommune inngikk som partner i tre søknader fra NTNU, og en fra Oslo MET. Den ene er kalt “The National Research School for Developing Education Professionals”, en “National research school in epidemiology: improving decisions in the health sector with causal inference (causalEPI)” og de to siste handler om utdanningsforskning på helsefeltet
 11. Urban environments, health and well-being. (NFR - Avslag) Utspring i institutt for datateknologi og informatikk (IDI) og institutt for miljøteknikk på forskningsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier. Målet var å utforske og forbedre bærekraftige og tilpasningsdyktige bygde miljø/omgivelser som fremmer helse og velvære.
 12. Senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. (Avslag) Samarbeid mellom Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Fakultet for medisin og helse, Dronning Mauds Minne Høgskole og NTNU Samfunnsforskning. (avslag)
 13. PUBLIC VALUE: PUshing the Boundaries of Leadership In Co-creating VALUE together with citizens and stakeholders. (NFR - Avslag) Samarbeid mellom NTNU, Universitetet i Aalborg, Oslo MET og Högskolan Ersta-Sköndal. Søknaden vil bli omarbeidet til InnovasjonsProsjekt Offentlig sektor (IPO) som leveres i september 2022 i regi av TRD3.0, med Trondheim kommune som prosjekteier.
 14. The smart and vulnerable society - holistic cyber security management in smart cities and regions (NFR - Avslag). Samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, NTNU, NTNU Samfunnsforskning og flere kommuner.
 15. Governance of Artificial Intelligence (AI), application in municipalities (NFR - Avslag). NTNU institutt for datateknologi og informatikk (IDI) og Trondheim kommune
 16. Naturbaserte løsninger for overvannshåndtering i byer. (EU - Avslag) Partnere er institutt for bygg og miljøteknikk og byplankontoret. Samarbeidet vil kunne gi kommunen kompetanse og verktøy for overvannshåndtering i plansaker. Prosjektet vil se på hvilke overvannsløsninger som vil være gode både teknisk og økonomisk, og håndterbarhet når det gjelder drift og vedlikehold.
 17. D2Gov: Digitalization 2.0 for smart governance in the built environment. (NFR - Avslag) Digitalisering innen byutviklingsområdet. Institutt for bygg og miljøteknikk i samarbeid med kommunens enhet for kart og arkitektur. 
 18. Urban heal. (NFR - Avslag) Institutt for arkitektur og planlegging søkte, sammen med mobilitet-og samferdselsenheten, om midler til et samarbeid om Effektive forebyggende folkehelsetiltak, med fokus på «tactical urbanism» (TU) prinsipper for raske og rimelige transformasjoner av byrom som støtter opp under fysisk aktiv mobilitet (fysisk helse) og sosialt interaksjon (mental helse).
 19. Ombruk av brukte byggematerialer (RFF - Avslag). Ledes av Trondheim eiendom i samarbeid med NTNU institutt for bygg og miljøteknikk, SINTEF, Loopfront og Asplan Viak.
 20. ERA-NET: Future Sustainable Cities Labs: Co-designing a Research to Innovation model for climate resilience and just participation in cities. (Avslag)  LoI fra NTNU og Trondheim kommune for søknadens trinn 1, levert fra Universitetet i Bucuresti.
 21. Storbyforskningsprosjekt om kommunal administrasjon (Program for storbyforskning, KS)
Liste over planlagte søknader 2022

Liste kommer.

​Forsknings- og utviklingsprosjekter innvilget i 2020

Følgende forskning- og utviklingsprosjekter ble innvilget i 2020.

Ved feil, ta kontakt med universitetskommunen@trondheim.kommune.no

 1. EASIER: Increase the share of active and sustainable personal transportation modes 2,5 mill. NOK fra Forskningsrådet til å se på ulike mobilitetsformer med fokus på kollektivtransport og adgang til kollektivtransport. Konsortium bestående av mange partnere, der det Danske Tekniske Universitet koordinerer arbeidet. Institutt for arkitektur og planlegginger ansvarlig i Norge. Mobilitet- og samferdselsenheten koordinerer fra kommunen sin side.
 2. Kan arbeidsdagen i hjemmetjenesten organiseres slik at den blir helsefremmende for ansatte (GoldiCare)?
 3. Helios – Enhancing optimal exploitation of solar energy in Nordic cities through digitalization of built environment. Miljøeneheten og institutt for bygg og miljøteknikk
 4. Fleksibel videreutdanning i samfunnsplanlegging (DIKU: 3,4 MNOK). Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU samarbeider om å utvikle og pilotere et fleksibelt videreutdanningstilbud i samfunnsplanlegging. Trondheim kommune bidrar med caser inn i programmet.
 5. “Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal praksis” har fått midler fra DIKU til å  bygge bro mellom utdanning (ergoterapi, fysioterapi og helsesykepleie) og kommunal helsetjeneste. Målet er blant annet å øke studentenes erfarings- og handlingskompetanse gjennom å utvikle et digitalt læringsverktøy. Verktøyet «Førpraks» benytter casebaserte rollespill med relevante problemstillinger knyttet til praksis. I tillegg vil det være sentralt å se på tverrfaglig praksis og veiledningsmodeller mot barn og unge både ved helsestasjoner, barnehager, skoler og for hjemmeboende eldre. Det er  også et mål å øke veiledningskompetansen både ved utdanningen og i praksisfeltet, samt etablere en modell for kombinasjonsstilling mellom utdanning og kommunal helsetjenesten. Prosjektet går frem til 2024.  I løpet av de fire årene er målet at erfaringer og resultater implementeres i utdanningen. 
 6. “Å lære der å bli der” har fått midler fra DIKU til å videreutvikle veiledningsmodeller på sykepleieutdanningen. «Å lære og bli der» er et pågående prosjekt i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, med oppstart vår 2021. Prosjektet har fått støtte av DIKU. Prosjektet omhandler styrket veiledning i praksis (SVIP) og gruppepraksis (Peer Learning). 
 7. Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner
  Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, støttebeløp 6 MNOK for 2021-2023. SINTEF og Trondheim kommune.
​Forsknings- og utviklingsprosjekter innvilget i 2021
 1. EASIER: Increase the share of active and sustainable personal transportation modes 2,5 mill. NOK fra Forskningsrådet til å se på ulike mobilitetsformer med fokus på kollektivtransport og adgang til kollektivtransport. Konsortium bestående av mange partnere, der det Danske Tekniske Universitet koordinerer arbeidet. Institutt for arkitektur og planlegginger ansvarlig i Norge. Mobilitet-og samferdselsenheten koordinerer fra kommunen sin side.
 2. Fleksibel videreutdanning i samfunnsplanlegging. 3,4 MNOK fra DIKU. Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU samarbeider om å utvikle og pilotere et fleksibelt videreutdanningstilbud i samfunnsplanlegging. Trondheim kommune bidrar med caser inn i programmet.
 3. Helios – Forsterke optimal utnyttelse av solenergi i de nordiske byene gjennom digitalisering i bygget omgivelse. 12 mill. NOK fra forskningsrådet Miljøenheten og institutt for bygg og miljøteknikk.
 4. Tidsregistreringer i sykehjem. Intern finansiering. Utvikling av ny budsjetteringsmodell. Kobling mot studentundervisning og sensormålinger av aktivitet og søvn. Søkes 2 stipendiatstillinger.
 5. Koordinerte pasientforløp i primærhelsetjenesten, betydning for helserelatert livskvalitet, pårørendebelastning og helsetjenesteforbruk. NFR-finansiering av en offentlig phd. 
 6. Kan arbeidsdagen i hjemmetjenesten organiseres slik at den blir helsefremmende for ansatte GoldiCare har mottatt midler fra NAV FoU programmet under IA avtalen.
 7. Smart library for enhanced users experience and efficient operations through digital technologies (SmartLIB). Innovasjonsprosjekt NFR (7 mill fra NFR. Samlet brutto ramme for prosjektet er 10 millioner). Trondheim Folkebibliotek (eier) i samarbeid med NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap, institutt for maskinteknikk og produksjon. "Hovedinnovasjonen til SmartLIB er utviklingen av et smart biblioteksystem som skal løse ulike utfordringer knyttet til digitalisering av bibliotektjenester (utover digitalisering av bøker etc.). SmartLIB har som ambisjon å utnytte potensialet for digital teknologi ved å digitalisere det tradisjonelle biblioteket: Produkter (bøker, media, informasjon og arrangementer), brukere (kunder og bibliotekpersonalet) og materialhåndteringsutstyr (sorteringsmaskiner, pulter, hyller, vogner/traller)" (NFRs oppsummering av prosjektet i sin evalueringsrapport).
 8. Kulturskolen. NFR-finansiering av en offentlig phd. 
 9. “Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal praksis” har fått 10 mill. NOK  fra DIKU til å  bygge bro mellom utdanning (ergoterapi, fysioterapi og helsesykepleie) og kommunal helsetjeneste. Målet er blant annet å øke studentenes erfarings- og handlingskompetanse gjennom å utvikle et digitalt læringsverktøy og etablere en modell for kombinasjonsstilling mellom utdanning og kommunehelsetjenesten. Prosjektet går frem til 2024. I løpet av de fire årene er målet at erfaringer og resultater implementeres i utdanningen.
 10. Storbyforskningsprosjekt om kommunal administrasjon (Program for storbyforskning, KS)

Utdanning

Universitetskommunen TRD3.0 gir økt arbeidsrelevans i utdanninger, legger til rette for samskaping, og bidrar til tilgjengelige og attraktive utdannings- og praksisarenaer.

Samarbeidet utvikler utdanningsprosjekter på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer og resulterer i flere møteplasser og nettverk mellom forskning og praksis.

Samarbeidet legger til rette for at NTNUs bachelor-, master-, etter- og videreutdanninger er relevante for kommunalt arbeidsliv og inkludere Trondheim kommune i relevante fora for å sikre dette.

Eksperter i Team

I Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt.

Studentene arbeider i tverrfaglige team med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse, som gjør teamarbeid mer produktivt. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for teamarbeidet, og studentgruppenes resultater føres tilbake til interne og eksterne samarbeidspartnere.

Eksperter i team-landsbyer

Trondheim kommune og NTNU samarbeider med Eksperter i team gjennom flere landsbyer. Oversikt over samarbeidene i 2021.

 1. Kommune 3.0. Samskapingskommunene (SØK3800)​. Spørsmål om hvordan fremtidens kommuner skal fungere krever bred kompetanse fra alle fagfelt. Kreativitet og personlig engasjement er de viktigste forutsetningene for deltakelse. 
 2. Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur​ (PED3803). Landsbyen vil fokusere på å tenke nytt og kreativt rundt læring og oppvekst i mediekulturen, og det vil være åpent for ulike løsninger- Landsbyen samarbeider med Trondheim kommune som del av universitetskommunen TRD 3.0. Reelle problemstillinger vil bli presentert. 
 3. Innovasjon for en bedre verden (TIØ4859)​. I denne landsbyen vil du være med på å utforske hvordan offentlige behov kan være en driver for innovasjon gjennom anskaffelser som kan føre til både bedre offentlige tjenester og næringslivsutvikling.
 4. Innovasjon og samskaping i helse- og velferdssektoren ​(TPD4850)​. Helse- og velferdssektoren står overfor store utfordringer som aldring, økning av kroniske sykdommer og begrensede ressurser. I denne landsbyen ønsker vi å sette fokus på hvordan vi kan jobbe med innovasjon og samskaping i praksis for å legge til rette for aktive, informerte og involverte innbyggere i godt samspill med helsepersonell. 
 5. Innovasjon i offentlig sektor ​(ISA3800)​. Studenter i denne landsbyen skal ha et innovasjonsfokus for å se på om det er mulig å arbeide i forhold til disse familiene på en annen måte – ny måte – slik at situasjonen kan stabilisere – gjøre hverdagslivet med levelig? 
 6. SimsalaBIM ​(TBA4859)​. I samarbeid med Trondheim kommune, KS, systemleverandører og byggenæringen, tilbyr vi en landsby hvor digitalisering av kommunal saksbehandling og nye digitale løsninger for byggenæringen står i fokus.
 7. Skoleanlegget – et sted for læring og trivsel​ (PED3800)​. Hvordan skape et godt og inkluderende fysisk læringsmiljø i en skole for alle? Her utforskers koblinger mellom pedagogiske mål og hvordan bygningenes fysiske utforming kan bidra til å nå disse målene. 
 8. Smarte byer som et komplekst system ​(TDT4857). Har du noen gang tenkt hvordan Amazon / Internetthandel, elektriske kjøretøyer eller "co-working"-plasser påvirker våre byer og nabolag? Kan det forandre vårt urbane landskap og i så fall hvordan? Samarbeid med +City exchange​.
 9. Innovasjonskompetanse - fremtidens kjernekompetanse ​(BEIT4010). Hvordan kan så mennesker i ulike bransjer og sektorer utvikle innovasjonskompetanse? Hvordan kan fremtidens kjernekompetanse læres, trenes og holdes ved like? Dette er spørsmål du som student får mulighet til å utforske i denne landsbyen.

Samarbeid om master- og bacheloroppgaver

Hvert år gjennomfører mange NTNU-studenter master- og bacheloroppgaver med utgangspunkt i problemstillinger i Trondheim kommune.

Eksempler på master- og bachelorsamarbeid

Samarbeid med master i folkehelse om levekårssoner og HUNT

Sammen med master i folkehelse er det etablert et samarbeid om masteroppgaver med tematikk knyttet til levekårssonene i Trondheim. Kombinasjonen av informasjon om levekårssoner i Trondheim og mulighet til å knytte dette til helsedata fra HUNT- undersøkelsen i 2019 har et stort forskningspotensial.

I år er det startet opp to relaterte masterprosjekt, som ser på variasjon mellom levekårssonene i helserelatert livskvalitet og i fysisk aktivitet. Planen er å generere flere masterprosjekter på tematikken/datasettet og etablere et sterkt kompetansemiljø over tid.

Bedre systematikk i mastersamarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune

Trondheim kommune og institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU utvikler en modell for mastersamarbeid på grunnskolelærerutdanningen som bruker praksisskole-partnerskapene som plattform for arbeidet med studentenes masterprosjekter.

Andre prosjektsamarbeid

I tillegg til samarbeid om master- og bacheloroppgaver, og Eksperter i team, pågår det flere prosjektsamarbeid der studenter medvirker.

Et eksempel på dette er fra 2021:

Studenter måler fysisk aktivitet og funksjon hos beboere i helse og velferdssentrene

I september 2021 deltok ca. 100 studenter fra fysioterapiutdanningen og bachelor i bevegelsesvitenskap i kartleggingen av aktivitetsmønster og funksjon hos beboere i helse- og velferdssentrene i Trondheim med bruk av sensorteknologi.

Formålet var å prøve ut nye læringsformer der studentene får erfaring med pasientgruppen, prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid i praksisfeltet.

Alle beboere eller deres pårørende fikk forespørsel om å delta og ca. 600 beboere deltok. Trondheim kommune vil gjennom samarbeidet få viktig kunnskap om fysisk aktivitet, søvn og funksjon hos beboere i helse- og velferdssentrene og et bedre grunnlag for systematisk arbeid med fysisk aktivitet som tiltak for å bedre helse og trivsel hos de aller skrøpeligste.

Internship, praksis og traineestillinger

For studenter og nyutdannede kandidater er det mange veier inn til Trondheim kommune.

Oppstart for traineeprogram for sykepleiere

Første september 2021 ble starten på kommunens første traineeordning for nyutdannede sykepleiere markert.

De 15 utvalgte sykepleierne ble ønsket velkommen av både ordfører Rita Ottervik og helse- og velferdsdirektør, Wenche Dehli, under oppstarten på Leangen gård. Traineeordningen er den første piloten innen et større prosjekt som delvis finansieres gjennom kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren.

De som får plass  i traineeordningen får fast fullstilling i kommunen, og følger et løp hvor de har sin egen mentor. De deltar på en rekke kompetansedager gjennom perioden, der fokuset er å videreutvikle egne ferdigheter og å få økt kjennskap til flere tjenesteområder.

I løpet av de to årene skal traineene rullere mellom flere forskjellige tjenestesteder, noe som vil gi dem et innblikk i kommunens ulike tjenestetilbud innenfor helseområdet. De får erfaring innen alt fra psykisk helse og rus, helse og velferd og rehabilitering og helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, for å nevne noe.

Prosjektansvarlig for programmet, Gørill Tranås, løfter frem at målet er å gi nyutdannede sykepleiere en variert og trygg start på karrieren, samt å rekruttere og holde på arbeidskraft. Dette er i tråd med erfaringer fra liknende traineeordninger andre steder i landet, hvor programmene har bidratt til både rekruttering av sykepleiere, økt kompetanse innen veiledning for mentorer, og faglig trygghet og mestringsfølelse blant sykepleierne.

Bærekraftige internships

Bærekraftsenteret i Trondheim har til enhver tid en gruppe studenter i praksis. Studentene er en viktig del av hverdagen i senteret, og bistår enten på frivillig basis eller som en del av sine studieprogrammer ved universitetet. Blant oppgavene som studentene ivaretar for senteret er data og analyse, kurs og opplæring pluss digital kommunikasjon.

Fra internship til master

Masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved institutt for geografi har internship som en integrert del av sin studieplan på høstsemesteret før masteroppgaven. Vi har gode erfaringer med denne ordningen.

For eksempel var to studenter tilknyttet kommunen i et 12 ukers internship høsten 2021, innenfor satsingen på TrondheimTech Port - innovasjonsdistrikt.

I 2022 får vi med oss to engasjerte og kunnskapsrike masterstudenter som også får sin praksisperiode sammen med partnerne i innovasjonsdistriktet. Internship-studentene 2021 valgte å skrive sin masteroppgave om innovasjonsdistriktet, det kan være aktuelt også i 2022.

Studenter i praksis

Tekst kommer.

Nyskaping

Universitetskommunen TRD3.0 fører til bærekraftig nyskaping av tjenestene i kommunal sektor og synliggjøring av NTNUs samfunnsansvar som en endringsaktør i offentlig sektor.

Samarbeidet realiseres til tjenesteinnovasjon i offentlig sektor og ny næringsvirksomhet i regionen basert på kunnskap fra NTNU i samarbeid med kommunen.

Sist oppdatert: 22.03.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004