Samarbeid

Samarbeid

Trondheim kommune og NTNU samarbeider om forskning, utdanning og nyskaping.

Punker dytter barn i huske. Barnet smiler. Illustrasjon.

Anvendelig kunnskap, arbeidsrelevante utdanninger, tjenesteinnovasjon i offentlig sektor og ny næringsvirksomhet i regionen er stikkord for partnerskapets felles ambisjoner.

Spør oss om forskningssamarbeid

Er du forsker og ønsker samarbeid med Trondheim kommune?

Forskning

Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for en bærekraftig kommunesektor.

Gjennom forskning utvikler Universitetskommunen TRD3.0 relevant kunnskap som kan benyttes til utvikling eller forbedring av kommunens tjenester. Samarbeidet dekker bredden av NTNUs forskningsmiljø og legger til rette for deltagelse av kommunen som aktiv partner i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Samarbeidet resulterer i flere forskningsprosjekter på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer innenfor prioriterte områder for Trondheim kommune og NTNU.

Forskningssamarbeid

Det pågår til enhver tid rundt 80 forskningssamarbeid der både Trondheim kommune og NTNU deltar.

Årlig utarbeides det også nærmere 30 ny søknader om forskningssamarbeid. Nåløyet for å lykkes hos forskningsrådet og andre finansieringskilder er imidlertid trangt. Som eksempel har forskningsrådet midler til å innvilge mellom 10-20% av søknadene, og da sier det seg selv at mange gode søknader dessverre blir avvist.

Offentlig sektor PhD

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.​

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere. Prosjektet skal også fremskaffe kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store og støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi.​

OFFPHD er ikke en konkurransearena. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd. Midlene tildeles fortløpende til søknader som tilfredsstiller alle kravene i utlysningen. 

Eksempler på off.ph.d.-prosjekt i Trondheim kommune
 • Koordinerte pasientforløp i primærhelsetjenesten: betydning for helserelatert livskvalitet, pårørendebelastning og økonomiske kostnader (2021-2025)​
 • Karakterisering av eksponering for hydrogensulfid (H2S) blant avløpsarbeidere (2020-2024)​
 • Helsefremming - har det en verdi? Arbeidspakke 3: Helsefremmende faktorer I Livsgledesykehjem (2015-2021)
 • Utvikling av gode læringsmiljøer, elevers motivasjon og læring gjennom estetiske tilnærminger til inkludering (2018-2022)​
 • Betydningen av læreres læringsfellesskap for bruken av samarbeidslæring i undervisning (2017-2021)​
 • Barns reelle deltakelse i barnevernets beslutninger (2017-2021)
 • Sosial innovasjon (2021-2024)

Utdanning

Universitetskommunen TRD3.0 gir økt arbeidsrelevans i utdanninger, legger til rette for samskaping, og bidrar til tilgjengelige og attraktive utdannings- og praksisarenaer.

Samarbeidet utvikler utdanningsprosjekter på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer og resulterer i flere møteplasser og nettverk mellom forskning og praksis.

Samarbeidet legger til rette for at NTNUs bachelor-, master-, etter- og videreutdanninger er relevante for kommunalt arbeidsliv og inkludere Trondheim kommune i relevante fora for å sikre dette.

Eksperter i Team

I Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt.

Studentene arbeider i tverrfaglige team med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse, som gjør teamarbeid mer produktivt. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for teamarbeidet, og studentgruppenes resultater føres tilbake til interne og eksterne samarbeidspartnere.

Eksempler på Eksperter i team-landsbyer

Trondheim kommune og NTNU samarbeider med Eksperter i team gjennom flere landsbyer. Her er noen eksempler:

 1. Kommune 3.0. Samskapingskommunene (SØK3800)​. Spørsmål om hvordan fremtidens kommuner skal fungere krever bred kompetanse fra alle fagfelt. Kreativitet og personlig engasjement er de viktigste forutsetningene for deltakelse. 
 2. Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur​ (PED3803). Landsbyen fokuserte på å tenke nytt og kreativt rundt læring og oppvekst i mediekulturen 
 3. Innovasjon for en bedre verden (TIØ4859)​. I denne landsbyen kunne studenten utforske hvordan offentlige behov kan være en driver for innovasjon gjennom anskaffelser som kan føre til både bedre offentlige tjenester og næringslivsutvikling.
 4. Innovasjon og samskaping i helse- og velferdssektoren ​(TPD4850)​Helse- og velferdssektoren står overfor store utfordringer som aldring, økning av kroniske sykdommer og begrensede ressurser. I denne landsbyen ble fokus satt på hvordan man kan jobbe med innovasjon og samskaping i praksis for å legge til rette for aktive, informerte og involverte innbyggere i godt samspill med helsepersonell. 
 5. Innovasjon i offentlig sektor ​(ISA3800)​. Gjennom et innovasjonsfokus så man på om det er mulig å arbeide mot utsatte familier på en annen måte, slik at situasjonen kan stabilisere – gjøre hverdagslivet med levelig. 
 6. SimsalaBIM ​(TBA4859)​. I samarbeid med Trondheim kommune, KS, systemleverandører og byggenæringen så man på digitalisering av kommunal saksbehandling og nye digitale løsninger for byggenæringen.
 7. Skoleanlegget – et sted for læring og trivsel​ (PED3800)​. Hvordan skape et godt og inkluderende fysisk læringsmiljø i en skole for alle? Her utforsket man koblinger mellom pedagogiske mål og hvordan bygningenes fysiske utforming kan bidra til å nå disse målene. 
 8. Smarte byer som et komplekst system ​(TDT4857). Har du noen gang tenkt hvordan Amazon / Internetthandel, elektriske kjøretøyer eller "co-working"-plasser påvirker våre byer og nabolag? Kan det forandre vårt urbane landskap og i så fall hvordan? Dette var et samarbeid med EU-prosjektet +City exchange​.
 9. Innovasjonskompetanse - fremtidens kjernekompetanse ​(BEIT4010). Hvordan kan mennesker i ulike bransjer og sektorer utvikle innovasjonskompetanse? Hvordan kan fremtidens kjernekompetanse læres, trenes og holdes ved like? Dette var spørsmål som ble utforsket i denne landsbyen.

Samarbeid om master- og bacheloroppgaver

Hvert år gjennomfører mange NTNU-studenter master- og bacheloroppgaver med utgangspunkt i problemstillinger i Trondheim kommune.

Eksempler på master- og bachelorsamarbeid

Samarbeid med master i folkehelse om levekårssoner og HUNT

Sammen med master i folkehelse er det etablert et samarbeid om masteroppgaver med tematikk knyttet til levekårssonene i Trondheim. Kombinasjonen av informasjon om levekårssoner i Trondheim og mulighet til å knytte dette til helsedata fra HUNT- undersøkelsen i 2019 har et stort forskningspotensial.

I år er det startet opp to relaterte masterprosjekt, som ser på variasjon mellom levekårssonene i helserelatert livskvalitet og i fysisk aktivitet. Planen er å generere flere masterprosjekter på tematikken/datasettet og etablere et sterkt kompetansemiljø over tid.

Bedre systematikk i mastersamarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune

Trondheim kommune og institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU utvikler en modell for mastersamarbeid på grunnskolelærerutdanningen som bruker praksisskole-partnerskapene som plattform for arbeidet med studentenes masterprosjekter.

Andre prosjektsamarbeid

I tillegg til samarbeid om master- og bacheloroppgaver, og Eksperter i team, pågår det flere prosjektsamarbeid der studenter medvirker.

Et eksempel på dette er fra 2021:

Studenter måler fysisk aktivitet og funksjon hos beboere i helse og velferdssentrene

I september 2021 deltok ca. 100 studenter fra fysioterapiutdanningen og bachelor i bevegelsesvitenskap i kartleggingen av aktivitetsmønster og funksjon hos beboere i helse- og velferdssentrene i Trondheim med bruk av sensorteknologi.

Formålet var å prøve ut nye læringsformer der studentene får erfaring med pasientgruppen, prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid i praksisfeltet.

Alle beboere eller deres pårørende fikk forespørsel om å delta og ca. 600 beboere deltok. Trondheim kommune vil gjennom samarbeidet få viktig kunnskap om fysisk aktivitet, søvn og funksjon hos beboere i helse- og velferdssentrene og et bedre grunnlag for systematisk arbeid med fysisk aktivitet som tiltak for å bedre helse og trivsel hos de aller skrøpeligste.

Internship, praksis og traineestillinger

For studenter og nyutdannede kandidater er det mange veier inn til Trondheim kommune.

Oppstart for traineeprogram for sykepleiere

Første september 2021 ble starten på kommunens første traineeordning for nyutdannede sykepleiere markert.

De 15 utvalgte sykepleierne ble ønsket velkommen av både ordfører Rita Ottervik og helse- og velferdsdirektør, Wenche Dehli, under oppstarten på Leangen gård. Traineeordningen er den første piloten innen et større prosjekt som delvis finansieres gjennom kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren.

De som får plass  i traineeordningen får fast fullstilling i kommunen, og følger et løp hvor de har sin egen mentor. De deltar på en rekke kompetansedager gjennom perioden, der fokuset er å videreutvikle egne ferdigheter og å få økt kjennskap til flere tjenesteområder.

I løpet av de to årene skal traineene rullere mellom flere forskjellige tjenestesteder, noe som vil gi dem et innblikk i kommunens ulike tjenestetilbud innenfor helseområdet. De får erfaring innen alt fra psykisk helse og rus, helse og velferd og rehabilitering og helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, for å nevne noe.

Prosjektansvarlig for programmet, Gørill Tranås, løfter frem at målet er å gi nyutdannede sykepleiere en variert og trygg start på karrieren, samt å rekruttere og holde på arbeidskraft. Dette er i tråd med erfaringer fra liknende traineeordninger andre steder i landet, hvor programmene har bidratt til både rekruttering av sykepleiere, økt kompetanse innen veiledning for mentorer, og faglig trygghet og mestringsfølelse blant sykepleierne.

Bærekraftige internships

Bærekraftsenteret i Trondheim har til enhver tid en gruppe studenter i praksis. Studentene er en viktig del av hverdagen i senteret, og bistår enten på frivillig basis eller som en del av sine studieprogrammer ved universitetet. Blant oppgavene som studentene ivaretar for senteret er data og analyse, kurs og opplæring pluss digital kommunikasjon.

Fra internship til master

Masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved institutt for geografi har internship som en integrert del av sin studieplan på høstsemesteret før masteroppgaven. Vi har gode erfaringer med denne ordningen.

For eksempel var to studenter tilknyttet kommunen i et 12 ukers internship høsten 2021, innenfor satsingen på TrondheimTech Port - innovasjonsdistrikt.

I 2022 får vi med oss to engasjerte og kunnskapsrike masterstudenter som også får sin praksisperiode sammen med partnerne i innovasjonsdistriktet. Internship-studentene 2021 valgte å skrive sin masteroppgave om innovasjonsdistriktet, det kan være aktuelt også i 2022.

Studenter i praksis

 

Nyskaping

Universitetskommunen TRD3.0 fører til bærekraftig nyskaping av tjenestene i kommunal sektor og synliggjøring av NTNUs samfunnsansvar som en endringsaktør i offentlig sektor.

Samarbeidet realiseres til tjenesteinnovasjon i offentlig sektor og ny næringsvirksomhet i regionen basert på kunnskap fra NTNU i samarbeid med kommunen.

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward