Hårstad skole

Hårstad skole
Velkommen til Hårstad skoles hjemmeside

Kontakt Hårstad skole

Se kart

TK-kode: 061030

UNDRE-VÅGE-SKAPE-MESTRE

Vår visjon:

"Alle skal oppleve læringsglede i fellesskap gjennom å undre, våge, skape og mestre. Hårstad skole skal være en inkluderende og trygg skole fri for mobbing."

Om Hårstad skole

Hårstad skole ligger sør i Tillerbyen og har elever på 1.-7. trinn. Skolen har flotte friluftsområder med skog, turstier og lysløype like utenfor bygget. Nærområdene gir gode muligheter for alternative læringsarenaer og fysisk utfoldelse i trygge omgivelser. Cirka 350 elever og 45 ansatte har sitt daglige virke ved Hårstad skole. Cirka 140 av elevene har plass i SFO. Elevene våre representerer kulturell rikdom og mangfold. Vi har elever fra ca 20 land og de fleste verdensdeler. Vår nærmeste nabo er Hårstad barnehage som åpnet høsten 2007.

Hårstad skole ble bygget etter prinsippene i Lærerplanen fra 1997 (L97), og skoleanlegget ble tatt i bruk i august samme år. Skolen har en åpen og fleksibel planløsning med trinnareal for hvert årstrinn. Alle trinn har egen inngang med garderober og toaletter. SFO har egne lokaler for 1.-2. trinn og for 3.-4. trinn. SFO og 1.-4. trinn har sambruk i fellesarealene.

Vårt overordnede mål for miljøarbeidet ved Hårstad skole er å utvikle et positivt skolefellesskap preget av læringsglede, trygghet og trivsel. Elevene skal inkluderes i trygge læringsarenaer der ansatte, barn og foreldre samarbeider om å utvikle et godt fysisk og psykososialt miljø fritt for mobbing. Hårstad skole skal gjennom opplæring i sosiale ferdigheter, kulturutfoldelse og fellesopplevelser utvikle elevenes sosiale kompetanse for å møte utfordringene i livet.

Identitet og tilhørighet utvikles gjennom deltakelse i fellesskapets aktiviteter. Ved Hårstad skole er forberedelsene og gjennomføringen av samlingsstund en kulturell bærebjelke som styrker gruppers og enkeltelevers mestringsevne og opplevelse av fellesskap. Alle elever skal oppleve gleden av å formidle kulturuttrykk til andre. Skolen skal gi den enkelte kompetanse til å mestre rollene som utøver og publikum på en respektfull og sosialt akseptabel måte.

Skolens bibliotek er sentralt plassert og tilgjengelig for alle hele skoledagen. En velfylt bok- og læremiddelsamling blir aktivt brukt av elever på alle trinn og bidrar til leseglede, lærelyst og kunnskapserobring. I 2004 ble Hårstad skole tildelt Bibliotekprisen av Norsk Bibliotekforening.

Skolens oppdrag er å realisere Læreplanens generelle del og Kunnskapsløftet 2020 innenfor rammen av tilpasset opplæring for den enkelte. Hårstads satsingsområder er fokusert omkring læringsmiljø, kulturutfoldelse og de grunnleggende ferdighetene. Skolen har gjennomført kompetansehevingsprogrammet i LP-modellen. Alle pedagoger er skolert i Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Skolens satsing på lese- og skriveopplæring omfatter eget opplæringsprogram for 1.-4. trinn basert på metoder og evidensbaserte resultater fra New Zealand.

Hårstad skole har en aktiv Miljøhandlingsplan og ble sertifisert og fikk Grønt flagg våren 2010. For skoleåret 2020-2021 er vi resertifisert og har videreført fokus på innemiljø.

SFO

Kontaktinfo:

 • 1. og 2. trinns telefon: 94 13 44 45
 • 3. og 4. trinns telefon: 95 26 38 63
 • SFO-leders kontor: 72 54 91 07/ 46 68 48 30

Førsteklassinger skoleåret 2022/23

Skolesekkene til høstens 1. trinn har nå ankommet skolen, de blir utdelt fortløpende til barna som har begynt/begynner på SFO. For de av dere som ikke er på SFO før skolen starter, er dere hjertelig velkomne innom for å hente sekken i uke 33, eller barnet får den 1. skoledag :) 

Velkommen til 1. trinn mandag 22. august kl. 09.00! Møt opp ved Amfiet i indre skolegård.

Skolestart for 2.-7. trinn er til vanlig tid kl. 08.15, 22. august. Velkommen:)

 

Regelverk om skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Du kan lese mer om det nye regelverket på udir.no, nullmobbing.no eller infoskrivet om regelverket her.

Logo for nettsiden nullmobbing.no

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er May-Britt Fuglem. Hun er på skolen alle dager unntatt fredag i partallsuker. Hun kan kontaktes på telefon 97 99 63 00.

E-post: may-britt.fuglem@trondheim.kommune.no

FAU

FAU-leder skoleåret 2021-2022 er. Anniken Langøigjelten, telefon 48 15 56 93. Kontaktinfo til FAU er fauhaarstad@gmail.com.

Brukerråd

Brukerrådet er for skoleåret 2021-2022 sammensatt slik

 • Tone Aune Johansen - leder/andre ansatte
 • Ragna Vorkinnslien - Brukerråd/FAU
 • Yvonne Franset - Brukerråd/FAU
 • Amanda Thien-Man Nguyen - elevrådsleder
 • Ragna Grydeland - elevråd
 • Oskar Hekkelstrand Popchristov - elevråd
 • Ragnhild Maria Samstad - pedagogisk personale
 • Kurt Tollaksen - sekretær/rektor/enhetsleder, telefon 45 40 31 06

Leie av skolen

Ønsker du å leie lokaler på skolen må det gjøres gjennom bookingbasen til Trondheim kommune booking.trondheim.kommune.no

Skolekjøkken: booking.trondheim.kommune.no/facilities/88

Gymsal: booking.trondheim.kommune.no/facilities/89

Hall og personalrom: booking.trondheim.kommune.no/facilities/90

Viktig på riktig

På denne siden kan du lese bøker og dikt som er skrevet og illustrert av elever ved Hårstad skole. Etter hvert vil du også finne videoer og lydfiler. Vi håper du koser deg med innholdet.

Viktig på riktig - skolens forfatterprosjekt

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Første skoledag høsten 2022 er mandag 22. august.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hårstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon

TK-kode: 061030

Sist oppdatert: 12.08.2022

061030

A03-P1-EPI004