Hjem Ila skole
Ila skole

Ila skole

Kontakt Ila skole

Se kart

Ila skoles visjon og verdier

Visjon:

Ila midt i verden,
med glede og læring på ferden.

Skolens verdierÅpen - Kompetent - Modig

Nyheter

Viktig!

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Smittevern ved oppstart.

 Info knyttet til koronasituasjonen

Informasjon om tiltak under koronautbruddet

Følgende informasjonsskriv gjelder tiltak under koronautbruddet. Dokumentet er oversatt av Tolketjenesten til følgende 13 språk: arabisk, persisk, somali, polsk, russisk, amharisk, tigrinja, fransk, engelsk, swahili, spansk, vietnamesisk og thai.  

Dokumentet beskriver følgende: 

 • Hva er isolasjon? Hva som er lov og ikke lov og hva kan skje hvis noen bryter isolasjonen?
 • Hva er karantene, hva som er lov og ikke lov og hva kan skje hvis man bryter karantenen?
 • Hva skjer når noen blir testet for korona?
 Informasjonsskrivene ligger her:

norsk
arabisk
persisk
polsk

russisk
amharisk
fransk
engelsk
spansk
thai  

Følg utviklingen på kommunens hjemmeside: www.trondheim.kommune.no

Tegner Leif Otto Furseth har i forbindelse med skolens 250-årsjubileum tegnet dagens skolebygg som er fra 1921. Her viser tegneren frem bildet av Ila skole sammen med rektor, Trude Mathiesen.

Administrasjon: 08.00-15.30.

Telefon: 72 54 40 00.

SFO: 07.30-16.45.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

SFO

 Praktisk informasjon til foresatte om SFO på Ila skole

Praktisk informasjon til foresatte, SFO ved Ila skole

Åpningstider

SFO har åpent fra 07.30 til undervisning starter og fra undervisning er ferdig og frem til 16.45 hver dag. I ferier og på skolefrie dager har SFO åpent fra 07.30 til 16.45. Når klokken er 16.45 stenges SFO. Dette betyr at barna må være hentet og ferdig i garderoben før dette. Vi har ikke mulighet til å gå over tiden.

Morgen-SFO

Morgen-SFO er tiden fra 07.30 til skolen starter. 1. trinns elever har morgen-SFO på 1. trinns areal. 2., 3. og 4. trinns elever har morgen-SFO på 3. trinns areal. På morgen-SFO er det mulig for barna å ha med seg frokost. Vi legger til rette for at barna skal ha et sted å spise. Ca. 08.00 vil 2., 3. og 4. base gå i garderoben og gjøre seg klar til å gå ut i skolestart i skolegården. Vi går ut i skolegården 08.15. 1. base blir inne til undervisning starter klokka 08.30.

Mat på SFO

Alle barn som skal på SFO må ha med to matpakker hver dag, en til skoletiden og en til SFO. Vi starter alltid SFO-dagen med å spise. På tirsdager serverer SFO et måltid. Barna trenger derfor ikke å ha med ekstra matpakke denne dagen. Hva som blir servert fra uke til uke, står på aktivitetsplanen. Alle barn får tilbud om melk og frukt hver dag på SFO.

SFO ved Ila skole har et stort fokus på miljø og vi bruker derfor mest mulig økologiske matvarer i maten, frukten og melken vi serverer.

Klær

SFO er mye ute. Det er viktig at alle barn klær etter sesong, det vil si regnklær, vinterklær, osv. Barna bør også ha et klesskifte liggende i garderoben.

Ordensreglement

SFOs ordensreglement er det samme som skolens. Dette finner man i skolens håndbok. Dette betyr blant annet at mobiltelefoner ikke er tillatt på SFO. Dersom barna ønsker å ha med egne leker eller lignende er dette på eget ansvar. Skolen erstatter ikke eiendeler som blir ødelagt eller mistet.

Kjernetid

SFO har kjernetid fra undervisningen er ferdig og frem til klokka 15.30. Vi ber om at barna er her frem til da. Når vi har turdager er vi normalt tilbake på skolens område cirka klokka 15.30.

Aktivitetsplaner for SFO

SFO har periodevise aktivitetsplaner som kan strekke seg over tre til fem uker. Disse planene gir en oversikt over hvilke aktiviteter barna kan delta på i SFO-tiden, hvor vi skal på tur og hva vi serverer som mat på tirsdager. Aktivitetsplanene blir sendt ut til foresatte på Meldeboka.  

Turdager

SFO har vanligvis turdag i nærområdet en dag i uken. Det er derfor viktig at barna har med nok klær. Turen starter etter at barna har spist og varer til klokka 15.30. Dersom barnet ditt skal gå hjem selv før SFO er tilbake fra tur må det enten gå fra der vi er eller vente med å gå til vi er tilbake på skolens område klokka 15.30. Vi forsikrer oss alltid om at barnet kan veien hjem fra dit vi er før vi lar det gå, men dersom dere som foresatte ikke føler dere trygge på at barnet deres klarer dette må dere legge inn en henteregel om at barnet skal være med tilbake til skolens område før det får gå hjem. SFO har ikke bemanning til å følge enkeltbarn eller grupper med barn tilbake til skolens område før turen er over.

Meldeboka og telefon

Meldeboka blir brukt til det aller meste av kommunikasjon mellom skolen og hjemmet. Det er viktig at alle foresatte fyller inn henteregel på barnet sitt. Vi ber om at foresatte bruker hentemelding heller enn å sende oss meldinger på Meldeboka.

Henteregelen gjelder hver dag og kan handle om at barnet kun kan bli hentet av spesifikke familiemedlemmer eller at barnet skal gå hjem selv på et spesifikt klokkeslett.

Hentemelding gjelder for enkeltdager. Det kan være ting som at barnet skal være med et annet barn hjem den dagen. Det er viktig at alle hentemeldinger blir lagt inn i Meldeboka før SFO begynner. Når SFO er i gang er de ansatte opptatt med å være med barna og vi kan derfor ikke garantere at vi klarer å følge opp beskjeder som blir sendt etter SFO har begynt. Dersom det oppstår endringer i løpet av SFO-tiden ber vi foresatte om å ringe basetelefonen.

Barn som skal være med andre barn hjem etter SFO

Dersom barnet ditt skal være med et annet barn hjem må dette legges inn som hentemelding før SFO starter. SFO har ikke mulighet til å ringe rundt for å oppklare dette.

Ferier

SFO har åpent i alle skoleferier fra klokka 07.30-16.45. Barn med halvplass kan kun benytte seg av SFO på mandag, tirsdag og onsdag i skoleferiene. I ferier har vi kjernetid fra kl 09.00 til 15.30. Vi ber om at barna er her i dette tidsrommet siden vi ofte drar på tur eller har aktiviteter som strekker seg over dette tidsrommet. SFO holder stengt 24. og 31. desember, onsdag i påsken og de to første ukene i fellesferien.

Planleggingsdager

SFO har fem planleggingsdager i løpet av kalenderåret, en i januar, en dagen etter siste skoledag og tre før skolestart i august.

Omsorg, trygghet og tilsyn

Dette er grunnsteinene i Ila SFOs arbeid. Vi arbeider hele tiden for at hvert enkelt barn skal oppleve at det blir sett, hørt og har tilhørighet i fellesskapet. Ingen barn skal føle seg utenfor på Ila SFO.

Barnas fritid

SFO er en del av barnas fritid. På Ila SFO legger vi stor vekt på barns rett til å forvalte denne tiden selv. Vi har et tilbud om ulike voksenstyrte aktiviteter, men har også fokus på å tilrettelegge for at barna skal kunne igangsette lek selv. SFO er skolens andre læringsarena der barna får utviklet sine evner innenfor blant annet samarbeid, sosial kompetanse, turtaking og selvforvaltning. Ikke minst er SFO en viktig arena for barna for å knytte vennskap gjennom samvær og lek. Her er noen av de områdene vi jobber for at barna skal kunne utvikle seg på:

 • Selvverd  
 • Selvtillit  
 • Inkludering    
 • Selvstendighet
 • Ansvarlighet   
 • Sosiale relasjoner  
 • Empati    
 • Respekt    
 • Omsorg    
 • Integritet    
 • Kommunikasjon    
 • Språk

I og med at vi er en mottaksskole har vi også et fokus på mangfoldet som finnes på Ila skole. Dette bidrar til å gi barna perspektivutvidelse i forhold til andre språk og kulturer.

Samarbeid skole og SFO

På Ila skole har vi fokus på hele barnet - hele dagen. Derfor legger vi vekt på et godt og tett samarbeid mellom skole og SFO. Dette gjør vi blant annet ved å ha jevnlige møter mellom SFO-basene og lærerne på det tilhørende trinnet. Det er viktig for oss å sikre en god dialog og god informasjonsflyt mellom skole og SFO.

Utviklingstrappen

På Ila SFO bruker vi utviklingstrappen som modell for hvordan vi arbeider på de ulike basene. Det betyr at hver base har ulike fokusområder basert på barnas alder og utviklingsbehov. Hos oss ser dette slik ut:

1. base, telefon 95263354

Gi rom for lek. Tydelige regler og rutiner. Voksne som er tett på i forhold til omsorg og i å hjelpe barn inn i lek. Hjelpe barna å øve på å ta valg i forhold til egen fritid og til å bygge vennskap med andre barn.

2. base, telefon 95263941

Mer medvirkning fra barnas side i forhold til hvilke aktiviteter vi har på basen. Hjelpe barna å øve på selvstendighet i forhold til for eksempel konfliktløsning.

3. base, telefon 94141335

Større grad av medvirkning fra barnas side. Hjelpe barna til å være med å forme aktivitetstilbudet. Gi større rom for at barna skal kunne være i lek uten at voksne bestandig er til stede (dette betyr IKKE at vi ikke har tilsyn til barna).  

4. base, telefon 90508226

Stor grad av medvirkning fra barnas side. Barna er med på å danne sin egen klubb. Barnemøter en gang i uken der barna er med på å planlegge innholdet i SFO-hverdagen sin. De voksne skal legge til rette for barnas ønsker innenfor rammene vi har på Ila SFO.
Praktisk informasjon

Kommunikasjon med SFO skjer først og fremst gjennom Meldeboka. Det er viktig at alle foresatte oppretter henteregler for hvem som kan hente barna, når barnet skal gå hjem selv og lignende. Bruk hentemeldinger for enkeltdager, for eksempel: “Ola skal bli med Petter hjem i dag". Legg inn hentemeldinger før kl 13.30. Da er dere garantert at meldingen blir sett. Vi sjekker Meldeboka i løpet av SFO-tiden, men vi ønsker å bruke minst mulig av denne tiden på å administrere beskjeder siden det tar tid bort fra barna. Hver base kan nås på telefon, men den skal kun ringes unntaksvis.

Morgen-SFO er fra kl 07.30 til 08.15. Klokka 08.15 avsluttes morgen-SFO og vi går ut i skolegården for å være klar til skoledagen starter. SFO starter igjen etter skoletid og varer til 16.45. SFO holder åpent klokka 07.30-16.45 i skoleferier. Ila SFO har kjernetid fra skolen slutter og frem til 15.30. Vi ønsker at barna ikke blir hentet før dette slik at vi får gjennomført aktiviteter og turer med dem.

Brukerråd

Brukerråd

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem brukerrepresentanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp. 
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

FAU

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

FAU skal
 • fremme fellesinteressene til foreldrene
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • bidra til gjennomføring av sosiale aktiviteter (åpen skole, 17. mai o.l.)
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Informasjonsside for FAU ved Ila skole - "Verdens beste FAU"

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Mål for skolehelsetjenesten

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Program for skolehelsetjenesten
 • 1. trinn: Helseundersøkelse og helsesamtale med skolelege og helsesykepleier
 • 2. trinn: Vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio
 • 3. trinn:
  • Måling av høyde og vekt
  • Gruppeaktiviteter i gymsal med fysioterapeut
  • Aktiviteter i klasse med ergoterapeut
  • Helsesamtale i gruppe med helsesykepleier
 • 5. trinn: Helsesamtaler i grupper med helsesykepleier
 • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
 • 7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus, 2 doser

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige, psykologer og pedagogisk psykologisk faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Helsepersonell skal melde fra til barnevernet når vilkårene for opplysningsplikten er oppfylt.

(Helsepersonloven §33, Vold, overgrep og omsorgssvikt er forbudt og straffbart). Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (sosial og helsedirektoratet). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.
Nyttige linker:

Kontaktinformasjon (fysio, ergo, skolelege)
 • May Skånøy tar imot alle henvendelser for skolebarn i ordinær skole mandag til fredag fra 08.15-14.30. May har telefon 941 39 146.
 • Kristin Evensen Berg tar imot alle henvendelser som gjelder elever i skolens mottaksklasser mandag, tirsdag og fredag fra 08.15-14.30. Kristin har telefon 908 83 481. 
 • Fysioterapeut Gøril Eide, telefon 481 12 376. 
 • Ergoterapeut Siri Bævre-Brøtlemsmo, telefon 952 63 786.
 • Skolelege Else Hamsdatler Fjøsne.(kontakt kun via helsesykepleier).

Du kan ta kontakt med May eller Kristin dersom du trenger noen å snakke med om:

 • kropp og helse
 • vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
 • seksualitet og prevensjon
 • tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • trivsel på skolen/venner
 • gode og vonde hemmeligheter
 • søvn og søvnvaner
 • mat og kosthold
 • andre ting du lurer på

Skolemiljø

Arbeidsløype for aktivitetsplikt

  

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune

Prosjekter og fokusområder

Programmering

Skolen samarbeider med NTNU for å utvikle undervisningspraksisen innen programmering/koding.

Realfagssatsing

Ila skole er med i kommunens realfagssatsing blant annet gjennom nettverkssamarbeid med andre skoler i byen. Den kommende periode vil fokusområdene blant annet være IRK (intensive regnekurs), utforskende undervisning i matematikk og naturfag, og den matematiske samtalen.

Skolen samarbeider også tett med matematikkseksjonen på NTNU-lærerutdanning.

Bedre læringsmiljø

Elevene skal ha et godt læringsmiljø.

Læringsmiljøet skal fremme gode læringsresultater.

Kriterier for et godt læringsmiljø.

 • Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp (klasseledelse)
 • Positive relasjoner mellom elev og lærer (lærer-/elevrelasjonen)
 • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene.
 • Godt samarbeide mellom skole og hjem.
 • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.

Bibliotek

Ila skole har et velfungerende bibliotek. Biblioteket drives av skolens biblioteksansvarlig med god hjelp fra skolens elever. Bruk denne lenken og gjør et boksøk på skolens bibliotek

Utleie

Ila skole leier ut enkelte av skolens lokaler til frivillige lag og foreninger. Her finner du nyttig informasjon.

Fast lån eller leie gjeldende fra og med 01.01.20:

Ønskes lån/leie av skolens lokale må dette gjøres gjennom Trondheim kommunes bookingsystem, Bookingbasen.

 Utleiereglement for Ila skole

Frivillige lag eller foreninger kan leie enkelte av skolens lokaler. Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside.

Leie er gratis for frivillige lag og foreninger i Trondheim kommune som er registrert med organisasjonsnummer. For personer, lag og foreninger utenom Trondheim kommune gjelder følgende priser:

Mandag - torsdag

Skolekjøkken/matsal, gymsal - 250,- per påbegynte time

Undervisningsrom 108, 113, 115 og 117 - 200,- per påbegynte time

Fredag - søndag (frem til 01.06.2020)

Skolekjøkken/matsal, gymsal - 300,- per påbegynte time / 1800,- for hel dag

Undervisningsrom 108, 113, 115 og 117 - 300,- per påbegynte time / 1500 ,- for hel dag

Utleie kan skje når det ikke kolliderer med aktiviteter i skoleregi. Utleie kan skje innenfor gjeldende tidsrammer:

Mandag-fredag: Kl. 17.00–22.30

Lørdag og søndag: Kl. 08.00–22.30

Det er ikke mulig å leie skolens lokaler i ferieperioder, se skoleruta.  Skolen kan ikke brukes til overnatting.

Alarmen vil automatisk bli slått på når klokken er 23.00. Ansvarlig leietaker vil bli belastet omkostninger som skyldes at vaktselskapet må rykker ut på grunn av alarmaktivering etter 23.00.

Andre kostnader

I enkelte tilfeller kan skolen å ta betalt for:

 • Ved på forhånd avtalt tilsynsvakt - 350,- per time
 • Ekstra renhold ( når det må påregnes ekstra renhold) - 550,- per time
 • Ved manglende rydding - 550,- per time
 • Ved behov for at en ansatt i kommunen/skolen må rykke ut til skolen på grunn av oppstått situasjon i forbindelse med utlån. Per time medgått arbeid, inkludert reisetid - 500,- per time
 • Depositum: Leietaker betaler depositum på kr. 400 for utlevering av nøkkel og kr 100 for utlevering av nøkkelkort.
Betingelser

Utleie skjer på følgende betingelser:

 • Den som står ansvarlig som leietaker må gjøre seg kjent med brannverninstruksen.
 • Ansvarlig leietaker må være over 18 år.
 • Det er ikke lov å innta alkohol på skolens område (inne og ute).
 • Det er ikke lov å røyke på skolens område (inne og ute)
 • Alle rom som inngår i leieavtalen må etterlates ryddige og ferdig vasket. Avfall skal kastes i skolens avfallscontainer som står bak skolen. Husk kildesortering.
 • Ansvarlig leietaker skal være til stede hele tiden.

I tillegg til disse regler vil ”Reglement for utlån av kommunale lokaler i Trondheim kommune” være gjeldende. Det er derfor viktig at den ansvarlige setter seg godt inn i kommunens utleiereglement.

 • Ila skoles leietakere er ansvarlige for at regler og rutiner ved bruk av lokalene blir fulgt.
Ordensregler

Noen viktige punkter:

 • Ved bruk av gymsalene skal utesko settes i ytre gang utenfor gymsalene og garderobene.

 • Alt av skolens utstyr og apparater som er tilgjengelig i gymsalene kan benyttes under trening/utleie, men skal settes tilbake på plass etter bruk. Utstyr i depotrom kan ikke benyttes.

 • Skolens bygning og utstyr skal behandles på en hensynsfull og skånsom måte.

 • Hvis det oppstår skade på utstyr eller bygning skal skolen bli varslet. Ring avdelingsleder på telefon 97542636 , e-post: ila-skole.postboks@ou.trondheim.kommune.no.

 • Leietaker skal påse at de leide arealene og garderobene er ryddet. De skal kontrollere at alle lys er slukket og at alle dører og utgangsdører er forsvarlig låst når bygget forlates.

 • Søppelsekker må tømmes og kastes i container bak skolen.

Rutiner, lover og regler

For leietakere er det viktig å sette seg inn i følgende rutiner, lover og regler:

 • «Reglement for utlån av kommunale lokaler»

 • Brannvernsinstruks for leietakere ved Ila skole.

 • Lov om helligdager og helligdagsfred.

Ansvarlig person/trener/leder skal kvittere på at reglene spesielt for Ila skole og generelt for Trondheim kommune er lest og vil bli fulgt.

Ansvarlig person/trener/leder skal ved henvendelse til skolen, kvittere for mottak av nøkkel/nøkkelkort og oppgi navn, telefonnummer, e-postadresse, Fakturaadresse, organisasjon/organisasjonsnummer og treningstid/oppholdstid/leieperiode.

Gjeldende utleiereglement for Ila skole bygger på de kommunale regler for utleie.

Skolens historie

Ila skole er grunnlagt i 1770 av Marcus Fredrik Bang. Han var dansk prest som senere ble biskop av Nidaros. Det første skolebygget var det gamle gule skipperhuset i krysset Skolegata og Mellomila. Tilstrømningen til skolen var stor, og i 1839 ble det bygget ny skole på hjørnet Østre Ila og Mellomila. I 1877 ble det reist en ny murbygning med gymsal og hvor klasserom ble opplyst av gassbluss. Disse bygninger huser i dag Steinerskolen.

I 1921 sto skolens nåværende bygg ferdig og var tegnet av professor og arkitekt Olaf Nordhagen. I 2000 ble Innføringsklassen for fremmedspråklige elever lagt under Ila skole og elevtallet økte. I 2004/2005 gjennomgikk skolen en totalrehabilitering slik at den i dag fremstår som moderne og tilrettelagt for dagens pedagogikk. 

Skolen fungerer i dag som barneskole og mottaksskole. De siste årene har det vært en elevtallsvekst og i dag har skolen 460 elever.

Frukt- og skolemelkordning

Bestilling av skolemelk og/eller skolefrukt gjøres på nett. Bruk linkene under.

www.skolemelk.no

www.skolefrukt.no

Publikasjoner

Ilaposten sommer 2020

Håndboka for Ila skole 2019-20

Priser og utmerkelser

 • Benjaminprisen (2005)
 • Dronning Sonjas skolepris (2016)
 • Grønn Barnebys miljøpris (2017)

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ila skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004