Hjem Ila skole

Ila skole

Kontakt Ila skole

Se kart

Ila skoles visjon og verdier:

Visjon:

Ila midt i verden,
med glede og læring på ferden.

Skolens verdierÅpen - Kompetent - Modig

Nyheter:

 

Skolens normale åpningstider:

Normal åpningstid Administrasjon: Kl. 08.00-15.30
Telefon: 72544000

Normal åpningstid SFO: kl. 07.30 -16.45.

SFO

Omsorg, trygghet og tilsyn

Dette er grunnsteinene i Ila SFOs arbeid. Vi arbeider hele tiden for at hvert enkelt barn skal oppleve at det blir sett, hørt og har tilhørighet i fellesskapet. Ingen barn skal føle seg utenfor på Ila SFO.

Barnas fritid

SFO er en del av barnas fritid. Her på Ila SFO legger vi stor vekt på barns rett til å forvalte denne tiden selv. Vi har et tilbud om ulike voksenstyrte aktiviteter, men har også fokus på å tilrettelegge for at barna skal kunne igangsette lek selv. SFO er skolens 2. læringsarena der barna får utviklet sine evner innenfor blant annet samarbeid, sosial kompetanse, turtaking og selvforvaltning. Ikke minst er SFO en viktig arena for barna for å knytte vennskap gjennom samvær og lek. Her er noen av de områdene vi jobber for at barna skal kunne utvikle seg på:

Selvverd   Selvtillit   Inkludering    Selvstendighet    Ansvarlighet   Sosiale relasjoner  Empati    Respekt    Omsorg    Integritet    Kommunikasjon    Språk

I og med at vi er en mottaksskole har vi også et fokus på mangfoldet som finnes på Ila skole. Dette bidrar til å gi barna perspektivutvidelse i forhold til andre språk og kulturer.

Samarbeid skole og SFO

På Ila skole har vi fokus på hele barnet - hele dagen. Derfor legger vi vekt på et godt og tett samarbeid mellom skole og SFO. Dette gjør vi blant annet ved å ha jevnlige møter mellom SFO-basene og lærerne på det tilhørende trinnet. Det er viktig for oss å sikre en god dialog og god informasjonsflyt mellom skole og SFO.

Utviklingstrappen

På Ila SFO bruker vi utviklingstrappen som modell for hvordan vi arbeider på de ulike basene. Det betyr at hver base har ulike fokusområder basert på barnas alder og utviklingsbehov. Hos oss ser dette slik ut:

1. BASE
Telefon: 95263941

Gi rom for lek. Tydelige regler og rutiner. Voksne som er tett på i forhold til omsorg og i å hjelpe barn inn i lek. Hjelpe barna å øve på å ta valg i forhold til egen fritid og til å bygge vennskap med andre barn.

2. BASE
Telefon: 90508226

Mer medvirkning fra barnas side i forhold til hvilke aktiviteter vi har på basen. Hjelpe barna å øve på selvstendighet i forhold til for eksempel konfliktløsning.

3. BASE
Telefon: 94141335

Større grad av medvirkning fra barnas side. Hjelpe barna til å være med å forme aktivitetstilbudet. Gi større rom for at barna skal kunne være i lek uten at voksne bestandig er til stede (dette betyr IKKE at vi ikke har tilsyn til barna).  

4. BASE
Telefon: 95263354

Stor grad av medvirkning fra barnas side. Barna er med på å danne sin egen klubb. Barnemøter en gang i uken der barna er med på å planlegge innholdet i SFO-hverdagen sin. De voksne skal legge til rette for barnas ønsker innenfor rammene vi har på Ila SFO.

Praktisk informasjon

Kommunikasjon med SFO skjer først og fremst gjennom Meldeboka. Det er viktig at alle foresatte oppretter henteregler for hvem som kan hente barna, når barnet skal gå hjem selv og lignende. Bruk hentemeldinger for enkeltdager, eks: “Ola skal bli med Petter hjem i dag.” Legg inn hentemeldinger før kl 13:30. Da er dere garantert at meldingen blir sett. Vi sjekker Meldeboka i løpet av SFO-tiden, men vi ønsker å bruke minst mulig av denne tiden på å administrere beskjeder siden det tar tid bort fra barna. Hver base kan nås på telefon, men den skal kun ringes unntaksvis.

Morgen-SFO er fra kl 7:30 til 8:15. Kl 8:15 avsluttes morgen-SFO og vi går ut i skolegården for å være klar til skoledagen starter. SFO starter igjen etter skoletid og varer til kl 16:45. SFO holder åpent kl 7:30 - 16:45 i skoleferier. Ila SFO har kjernetid fra skolen slutter og frem til kl 15:30. Vi ønsker at barna ikke blir hentet før dette slik at vi får gjennomført aktiviteter og turer med dem.

Brukerråd

Brukerråd

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem brukerrepresentanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp. 
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

FAU

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

FAU skal
 • fremme fellesinteressene til foreldrene
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • bidra til gjennomføring av sosiale aktiviteter (åpen skole, 17. mai o.l.)
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Informasjonsside for FAU ved Ila skole - "Verdens beste FAU"

Skolehelsetjenesten

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og ped.psyk.faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gies ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Bl.a. Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim

Kontaktinformasjon

May Skånøy tar imot alle henvendelser for skolebarn i ordinær skole mandag til fredag fra 08.15 - 14.30. May har telefonnummmer 941 39 146.
May kan også nås på -post.
Kristin Evensen Berg tar imot alle henvendelser som gjelder elever i skolens mottaksklasser mandag, tirsdag og fredag fra kl. 8.15 til 14.30. Kristin har telefonnummer 908 83 481.
Kristin kan nås på e-post

Du kan ta kontakt med May eller Kristin dersom du trenger noen å snakke med om:

 • kropp og helse
 • vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
 • seksualitet og prevensjon
 • tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • andre ting du lurer på

Skolemiljø

Arbeidsløype for aktivitetsplikt:

 

 Ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune.

Prosjekter og fokusområder

1+1 prosjektet

Ila skole deltar i det nasjonalt matematikkprosjekt «1+1 prosjektet».

Målet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper.

80 skoler i landet får et ekstra lærerårsverk (per skole) i fire år til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Dette skoleåret er det 3. og 4.trinn som får ekstralærer. Her kan dere lese mer om 1+1 prosjektet.

Realfagssatsing

Ila skole er med i kommunens realfagssatsing bla annet gjennom netverkssammearbeide med andre skoler i byen. Den kommende periode vil fokursområdene bl.a. være IRK (intensive regnekurs), utforskende undervisning i matematikk og naturfag, og den matematiske samtalen.

Bedre læringsmiljø

Elevene skal ha et godt læringsmiljø.

Læringsmiljøet skal fremme gode læringsresultater.

Kriterier for et godt læringsmiljø.

 • Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp (klasseledelse)
 • Positive relasjoner mellom elev og lærer (lærer-elevrelasjonen)
 • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene.
 • Godt samarbeide mellom skole og hjem.
 • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.

 

Bibliotek

Ila skole har et velfungerende bibliotek. Biblioteket drives av skolens biblioteksansvarlig med god hjelp fra skolens elever. Bruk denne lenken og gjør et boksøk på skolens bibliotek. 

Utleie

Ila skole leier ut enkelte av skolens lokaler til frivillige lag og foreninger. Her finner du nyttig informasjon.

Fast lån eller leie:

Ønskes lån/leie av skolens lokale må dette gjøres gjennom Trondheim kommunes bookingsystem Bookingbasen:https://booking.trondheim.kommune.no/search

Utleiereglement for Ila skole

Frivillige lag eller foreninger kan leie enkelte av skolens lokaler. Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside.

Leie er gratis for frivillige lag og foreninger i Trondheim kommune som er registrert med org.nr. For personer, lag og foreninger utenom Trondheim kommune gjelder følgende priser:

Rom

Ukedag (mandag-torsdag)

Helg (fredag-søndag)

Skolekjøkken/matsal

Gymsal

Private:

600,- pr økt på 4 timer

Virksomheter:

1.000.- pr økt på 4 timer

Private:

800,- pr økt på 4 timer

Virksomheter:

1.200.- pr økt på 4 timer

Undervisningsrom 108

Undervisningsrom 113

Undervisningsrom 115

Undervisningsrom 117

Private:

600,- pr økt på 4 timer

Virksomheter:

800.- pr økt på 4 timer

Private:

800,- pr økt på 4 timer

Virksomheter:

1.000.- pr økt på 4 timer

 

Utleie kan skje når det ikke kolliderer med aktiviteter i skoleregi. Utleie kan skje innenfor gjeldende tidsrammer:

mandag-fredag:kl. 17.00 – kl. 22.30
lørdag og søndag:kl. 08.00 – kl. 22.30

Det er ikke mulig å leie skolens lokaler i ferieperioder, se skoleruta.

Alarmen vil automatisk bli slått på når klokken er 23. Ansvarlig leietaker vil bli belastet omkostninger som skyldes at vaktselskapet må rykker ut pga alarmaktivering etter kl. 23.00 .

I enkelte tilfeller kan skolen ta betalt for:

Ved på forhånd avtalt tilsynsvakt

300,- pr time

Ekstra renhold (når det må påregnes ekstra renhold)

500,- pr time

Ved manglende rydding

500,- pr time

Ved behov for at en ansatt i kommunen/skolen må rykke ut til skolen pga oppstått situasjon i forbindelse med utlån. Pr time medgått arbeid, inkludert reisetid.

500,- pr time

Depositum: Leietaker betaler depositum på kr. 400 for utlevering av nøkkel og kr 100 for utlevering av nøkkelkort.

Utleie skjer på følgende betingelser.

 • Den som står ansvarlig som leietaker må gjøre seg kjent med brannverninstruksen.

 • Ansvarlig leietaker må være over 18 år.

 • Det er ikke lov å innta alkohol på skolens område(inne og ute).

 • Det er ikke lov å røyke på skolens område(inne og ute)

 • Alle rom som inngår i leieavtalen må etterlates ryddige og ferdig vasket. Avfall skal kastes i skolens avfallcontainer som står bak skolen. Husk kildesortering.

 • Ansvarlig leietaker skal være tilstede hele tiden.

I tillegg til disse regler vil ”Reglement for utlån av kommunale lokaler i Trondheim kommune” være gjeldende. Det er derfor viktig at den ansvarlige setter seg godt inn i kommunens utleiereglement.

Ila skoles leietakere er ansvarlige for at regler og rutiner ved bruk av lokalene blir fulgt.

Noen viktige punkter:

 • Ved bruk av gymsalene skal utesko settes i ytre gang utenfor gymsalene og garderobene.

 • Alt av skolens utstyr og apparater som er tilgjengelig i gymsalene kan benyttes under trening/utleie, men skal settes tilbake på plass etter bruk. Utstyr i depotrom kan ikke benyttes.

 • Skolens bygning og utstyr skal behandles på en hensynsfull og skånsom måte.

 • Hvis det oppstår skade på utstyr eller bygning skal skolen bli varslet. Ring avdelingsleder på tlf: 97542636 , mail: ila-skole.postboks@ou.Trondheim.kommune.no

 • Leietaker skal påse at de leide arealene og garderobene er ryddet. De skal kontrollere at alle lys er slukket og at alle dører og utgangsdører er forsvarlig låst når bygget forlates.

 • Søppelsekker må tømmes og kastes i container bak skolen.

For leietakere er det derfor viktig å sette seg inn i følgende rutiner, lover og regler.

 • «Reglement for utlån av kommunale lokaler»

 • Brannvernsinstruks for leietakere ved Ila skole.

 • Lov om helligdager og hellidagsfred.

Ansvarlig person/trener/leder skal kvittere på at reglene spesielt for Ila skole og generelt for Trondheim kommune er lest og vil bli fulgt.

Ansvarlig person/trener/leder skal ved henvendelse til skolen, kvittere for mottak av nøkkel/nøkkelkort og oppgi navn, telefonnummer, e-postadresse, Fakturaadresse, organisasjon/organisasjonsnummer og treningstid/oppholdstid/leieperiode.

Gjeldende utleiereglement for Ila skole bygger på de kommunale regler for utleie. Kommunens reglement finner dere her: 

Skolens historie

Ila skole er grunnlagt i 1770 av Marcus Fredrik Bang. Han var dansk prest som senere ble biskop av Nidaros. Det første skolebygget var det gamle gule skipperhuset i krysset Skolegata og Mellomila. Tilstrømningen til skolen var stor, og i 1839 ble det bytteg ny skole på hjørnet Østre Ila og Mellomila. I 1877 ble det reist en ny murbygning med gymsal og hvor klasserom ble opplyst av gassbluss. Disse bygninger huser i dag Steinerskolen.

I 1921 sto skolens nåværende bygg ferdig og var tegnet av professor og arkitekt Olaf Nordhagen. I 2000 ble Innføringsklassen for fremmedspråklige elever lagt under Ila skole og elevtallet økte. I 2004/2005 gjennomgikk skolen en totalrehabilitering slik at den i dag fremstår som moderne og tilrettelagt for dagens pedagogikk. 

Skolen fungerer i dag som barneskole og mottaksskole. De siste årene har det vært en elevtallsvekst og i dag har skolen 460 elever.

Frukt- og skolemelkordning

Bestilling av skolemelk og/eller skolefrukt gjøres på nett. Bruk linkene under.

www.skolemelk.no

www.skolefrukt.no

Publikasjoner

Ilaposten:
Håndboka for Ila skole:

Priser og utmerkelser

Benjaminprisen (2005)
Dronning Sonjas skolepris (2016)
Grønn Barnebys miljøpris (2017)

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ila skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 19.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?