Hjem Enhet for ergoterapitjeneste

Enhet for ergoterapitjeneste

Kontakt Enhet for ergoterapitjeneste

Se kart

Tjenestene er åpnet - vi ivaretar smittevern 

Enhetens tjenester og kontaktinformasjon

trykk på lenkene under

Ergoterapi   

Hjelpemiddelteknikere

Infosenteret for seniorer

Livsglede for hjemmeboende eldre

Rehabiliteringsteamene

Ressurssenter for demens

Åpne aktivitetstilbud for seniorer/Aktivitetskoordinatorer

Persaunet aktivitetssenter 

Tjenestekvalitet 

Arbeidsform og åpningstid

Våre medarbeidere gir tjenester hjemme hos deg eller der du oppholder deg på dagtid, mandag - fredag. Du og dine pårørende kan også møte oss i våre lokaler.

Vår åpningstid er 08.00-15.30, men spesielle avtaler kan også gjøres utover dette tidsrommet.

Tjenestene våre er gratis med unntak av enkelte kurstilbud.

Serviceerklæring

Mål med tjenestene våre er å 

 • fremme helse og muligheter til å mestre hverdagen ut fra dine forutsetninger og ønsker.
 • sikre god samhandling og kvalitet på tjenestetilbudet ditt. 

Hvem får tjenesten?

 • Barn og ungdom, voksne og eldre som står i fare for eller som har helseutfordringer, sykdom eller skade som påvirker mestring av dagliglivet.
 • Vi gir informasjon og veiledning til pårørende og andre tjenester. 

Vi tilbyr

 • individuell oppfølging 
 • kurs, gruppetilbud, informasjon og veiledning.

Se nærmere beskrivelse under hver av våre tjenester.

Hva kan du forvente av oss?

 • At du blir møtt med respekt, blir hørt og at du medvirker i utforming av eget tjenestetilbud.
 • At vi er tilgjengelige og yter likeverdige tjenester med høy faglig kvalitet.
 • At du får informasjon om når du får tjenesten og din rett til å klage.

Hva forventer vi av deg?

 • At du medvirker ut fra egne forutsetninger i utforming av tjenestetilbudet.
 • At du gir oss tilbakemelding om din opplevelse av tjenestetilbudet.

Gratis tjenester

Alle våre tjenester er gratis med unntak av enkelte kurs og gruppetilbud som har en avgift for å dekke materiell og enkel servering.

Ris og ros 

Gi tilbakemelding direkte til vår medarbeider eller kontakt enhetsleder.

Brukermedvirkning 

Hver enkelt bruker av våre tjenester har rett og skal mulighet til å medvirke i utformingen av sitt eget tjenestetilbud. 

Våre medarbeidere skal legge til rette for at den enkeltes ønsker og behov blir ivaretatt innenfor rammene av Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Når enheten skal evaluere sine tjenester/tiltak eller utvikle nye, bruker vi ulike måter for å sikre medvirkning og involvering av de som benytter/skal benytte tjenesten. 

For eksempel invitere representanter fra aktuelle brukerorganisasjoner til arbeidsmøter om å få mer innsikt i behov som ikke dekkes, hvordan tjenestene oppleves, forbedringspunkter mm. 

Innbyggerinvolvering, vi inviterer en gruppe innbyggere i et område til idedugnad - "hvilke sosiale møteplasser og aktiviteter ønsker vi i vårt nærområde" kan være et tema.

Brukerundersøkelser - sende ut spørreskjema til et utvalg brukere av tjenesten, med påfølgende invitasjon til dialogmøte med et mindre utvalg for å få utdypet svarene.  

Klagemulighet

Du kan klage på at du har fått feil type tjeneste. Slik klage rettes til helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten forvaltning i din bydel.  

Din bydel

Om du er misfornøyd og ønsker å klage på måten enheten eller den enkelte ansatte opptrer eller utfører tjenesten på, rettes klagen til enhetsleder eller til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Den enkelte tjenesteutøver vil kunne gi råd om dette eller ta direkte kontakt med enhetsleder:

Tove Sivertsen, telefon 952 63 143.

Du kan også ta kontakt med ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for ergoterapitjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetens administrasjon, telefon: 908 07 352.

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006