Hjem Enhet for ergoterapitjeneste

Enhet for ergoterapitjeneste

Kontakt Enhet for ergoterapitjeneste

Se kart

Enhetens tjenester og kontaktinformasjon

Ergoterapi

Hjelpemiddelteknikere

Infosenteret for seniorer

Livsglede for hjemmeboende eldre

Rehabiliteringsteamene

Ressurssenter for demens

Tjenestekvalitet

Arbeidsform og åpningstid

Våre medarbeidere gir tjenester hjemme hos deg eller der du oppholder deg på dagtid, mandag-fredag. Du og dine pårørende kan også møte oss i våre lokaler.

Vår åpningstid er 08.00-15.30, men spesielle avtaler kan også gjøres utover dette tidsrommet.

Tjenestene våre er gratis med unntak av enkelte kurstilbud.

Serviceerklæring

Mål med tjenestene våre er å

 • fremme helse og muligheter til å mestre hverdagen ut fra dine forutsetninger og ønsker.
 • sikre god samhandling og kvalitet på tjenestetilbudet ditt.

Hvem får tjenesten?

 • Barn og ungdom, voksne og eldre som står i fare for eller som har helseutfordringer, sykdom eller skade som påvirker mestring av dagliglivet.
 • Vi gir informasjon og veiledning til pårørende og andre tjenester.

Vi tilbyr

 • individuell oppfølging
 • kurs, gruppetilbud, informasjon og veiledning

Se nærmere beskrivelse under hver av våre tjenester.

Hva kan du forvente av oss?

 • At du blir møtt med respekt, blir hørt og at du medvirker i utforming av eget tjenestetilbud.
 • At vi er tilgjengelige og yter likeverdige tjenester med høy faglig kvalitet.
 • At du får informasjon om når du får tjenesten og din rett til å klage.

Hva forventer vi av deg?

 • At du medvirker ut fra egne forutsetninger i utforming av tjenestetilbudet.
 • At du gir oss tilbakemelding om din opplevelse av tjenestetilbudet.

Gratis tjenester

Alle våre tjenester er gratis med unntak av enkelte kurs og gruppetilbud som har en avgift for å dekke materiell og enkel servering.

Ris og ros

Gi tilbakemelding direkte til vår medarbeider eller kontakt enhetsleder.

Brukermedvirkning

Hver enkelt bruker av våre tjenester har rett og skal mulighet til å medvirke i utformingen av sitt eget tjenestetilbud.

Våre medarbeidere skal legge til rette for at den enkeltes ønsker og behov blir ivaretatt innenfor rammene av Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Når enheten skal evaluere sine tjenester/tiltak eller utvikle nye, bruker vi ulike måter for å sikre medvirkning og involvering av de som benytter/skal benytte tjenesten.

For eksempel invitere representanter fra aktuelle brukerorganisasjoner til arbeidsmøter om å få mer innsikt i behov som ikke dekkes, hvordan tjenestene oppleves, forbedringspunkter mm.

Innbyggerinvolvering, vi inviterer en gruppe innbyggere i et område til idedugnad - "hvilke sosiale møteplasser og aktiviteter ønsker vi i vårt nærområde" kan være et tema.

Brukerundersøkelser - sende ut spørreskjema til et utvalg brukere av tjenesten, med påfølgende invitasjon til dialogmøte med et mindre utvalg for å få utdypet svarene.

Klagemulighet

Du kan klage på at du har fått feil type tjeneste. Slik klage rettes til helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten forvaltning i din bydel.

Om du er misfornøyd og ønsker å klage på måten enheten eller den enkelte ansatte opptrer eller utfører tjenesten på, rettes klagen til enhetsleder eller til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Den enkelte tjenesteutøver vil kunne gi råd om dette eller ta direkte kontakt med enhetsleder:

Tove Sivertsen, telefon 95 26 31 43.

Du kan også ta kontakt med ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for ergoterapitjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetens administrasjon, telefon: 90 80 73 52.

Sist oppdatert: 15.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004