Hjem Helse og omsorgErgoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi for barn og unge

lekende barn

Kontaktinformasjon barn

 Mandag - fredag

Heimdal 952 32 656
Lerkendal 952 63 104
Midtbyen 907 88 884
Østbyen 952 63 840

Henvisningsskjema Enhet for ergoterapitjeneste - Barn

Aktivitet og deltakelse på egne premisser

Ergoterapi for barn og unge ønsker å fremme selvstendighet, mestring og deltakelse i aktiviteter ut fra individuelle ønsker og behov.

Arbeidsområder

Funksjonsvurdering, trening og tilrettelegging
 • Funksjonsvurdering av barn og unges muligheter til å utføre daglige aktiviteter og deltakelse i lek og aktivitet med jevnaldrende.

 • Veiledning og informasjon til barn/unge, foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere om trening, stimulering og tilrettelegging for utvikling, mestring i å utføre og delta i daglige aktiviteter i hjem, barnehage, skole og fritid.

 • Trening av ferdigheter gjennom lek, læring og daglige aktiviteter.Treningen kan tilpasses individuelt eller i grupper. Målet med treningen kan være funksjonell bruk av kroppen og ulike sanser  gjennom lek, læring, sosial samhandling. Øve selvstendighet i personlig stell, påkledning, måltid. Lek og utfoldelse sammen med andre.

 • Aktivitetstilpasning; legge til rette for passende krav mellom aktivitet og hvile, utfordring og mestring ut fra forutsetninger, utforme aktivitetsplan, finne frem til alternative måter å utføre aktiviteter på.
 • Hjelpemiddelformidling  og råd/veiledning om tilrettelegging av bolig.

Ergoterapeuten vurderer den enkeltes funksjon sett i forhold til å utføre aktiviteter i den enkeltes omgivelser hjemme, i barnehagen og skolen.

I dette inngår å vurdere behov for hjelpemidler, utforme begrunnelse for søknad og gi opplæring i bruk av hjelpemidler.

Rådgivning og veiledning om funksjonelle krav til boligen gis i form av en funksjonsrapport som søker kan vedlegge søknader om boligtilskudd og lån.

Habilitering

Ergoterapitjenesten samarbeider med andre fagpersoner om utforming av din Individuelle habiliteringsplan og bidrar sammen med deg og dine foresatte med å koordinere og samordne tjenester og tiltak.

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn og unge som strever med å snakke kan få hjelp til å kommunisere. Ergoterapeuter hjelper med å utrede behov for kommunikasjonshjelpemidler, bistår med begrunnelse av søknad til Nav Hjelpemiddelsentralen og sikrer at opplæring gis i bruk av ASK-hjelpemidlene. Dette kan skje i samarbeid med nærpersoner rundt barnet/bruker og hjelpemiddelfirma, Hjelpemiddelsentralen, Voksenopplæringen, opplæringstilbud, dag/døgntilbud med flere.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsefremmende tilnærming

Med utgangspunkt i hva den enkelte opplever er viktig og meningsfullt å gjøre, vurderer ergoterapeuten sammen med barne/ungdomsgruppen, nærpersoner og samarbeidspartnere hvordan aktiviteter og inne/utemiljø kan legges til rette for å fremme mestring av hverdagsaktiviteter, delta i lek i hjemmet/nærmiljø, barnehage, skole, fritidsarena. 

Ergoterapeutene samarbeider med Barne- og familietjenesten og andre om helsefremmende tiltak i barnehager og skoler og følger opp barn som henvises for individuell oppfølging.

læring barn

Eksempler på tiltak er:

Skrivedans i barnehager og småskolen for å fremme mestringsglede og øve opp ferdigheter i aktiviteter som tegning, maling, skriving og klipping. 

Flerfaglig blikk i barnehager. 

Barnehagene samarbeider med Barne- og familietjenesten, ergo- og fysioterapeuter om finne frem til best mulig måte å organisere dagen, samspillet og aktivitetene med barna. Dette for å sikre at barn/familier får tidlig støtte og oppfølging og forebygge utviklingsvansker.

Universell utforming

Ergoterapeutene bidrar i planarbeid med kunnskap om universell utforming for å påvirke til at offentlige bygninger, flerleilighetsbygg, transport og uteområder gjøres tilgjengelige og brukbare for alle.                              

Ergoterapi for voksne og eldre

ut på tur

Har du utfordringer med dine daglige aktiviteter?

Ergoterapeutene samarbeider med deg om å finne løsninger slik at du kan være mest mulig aktiv i din hverdag. 

Kontaktinformasjon voksne

 Mandag-fredag kl. 08.30-11.30

Heimdal 952 63 839
Lerkendal 907 21 270
Midtbyen 905 06 454
Østbyen 908 25 574

 

Hva gjør ergoterapeutene

Funkjsonsvurdering, trening og tilrettelegging
 • Samtale om viktige aktiviteter for deg, hvordan din hverdag er nå, ønsker for fremtid. 

 • Funksjonsutredning, testing, kartlegging og observasjon av hvordan du utfører dine daglige aktiviteter.

 • Trene på å utføre/mestre dine daglige aktiviteter.

 • Råd, veiledning om hvordan boligen, andre arenaer du ferdes på kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg.
  Tilpassing av bolig - mulighet for å søke tilskudd og lån.
 •                                                                                     
 • Bistå med å vurdere behov for tekniske hjelpemidler, søknad og opplæring i bruk.

 •  Informasjon om kultur- og aktivitetstilbud i ditt nærmiljø. 

 • Vi samarbeider og samordner tjenestetilbudet med andre  tjenester/faggrupper ut fra ditt behov.
Hverdagsmestring - Tidlig innsats eldre og hverdagsrehabilitering

De aller fleste voksne og eldre ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne.

Trondheim kommune har ulike former for tiltak og tjenester for å støtte innbyggerne i utføre/delta i sine viktige aktiviteter og mestre hverdagen i eget hjem.

Ergoterapeutene, sammen med andre yrkesgrupper, jobber aktivt med å bidra til at du kan være mest mulig selvhjulpen og klarer å gjøre de hverdagslige aktivitetene som er viktige for deg.

Spesialisert rehabilitering i hjemmet

Ergoterapitjenesten samarbeider med andre fagpersoner om utforming av din Individuelle rehabiliteringsplan og bidrar sammen med deg og dine foresatte med å koordinere og samordne tjenester og tiltak.

Hvordan prioriterer vi henvisninger som kommer til oss?
 1. Tiltak for å sikre liv og helse, for eksempel kort forventet levetid, stor fare for skade.
 2. Tiltak for å kunne utføre primærbehov som varsle om hjelp, ivareta hygiene, wc besøk, spise/drikke, forflytte seg innendørs.
 3. Tiltak for å kunne utføre, delta i aktiviteter utenfor hjemmet, for eksempel tilpassing av rampe, elektrisk kjøretøy/ rullestol, råd og veiledning om boligtilpasning.
 4. Tiltak som kan forbedre situasjonen utover nødvendig helsehjelp.
 Mestringstilbud og kurs

Redusert hørsel?

Er du 65+ og har fått høreapparat i løpet av siste 5 år? Vi tilbyr deg og dine  pårørende informasjon, veiledning og dialog om hvordan mestre hverdagen med redusert hørsel.

Hørselshemmedes landsforbund, St. Olavs hospital høresentralen og Trondheim kommune tilbyr gratis lærings- og mestringskurs for at du skal opprettholde en aktiv alderdom med redusert hørsel. Kurset gjennomføres med veiledning og erfaringsutveksling med andre med redusert hørsel.

Meld deg på gratis kurs i Hornemansgården 23., 30. oktober og 6. november 2018 klokka 17.00-20.00!

E-post: lise.hoiberg@trondheim.kommune.no .

Hørselsrådgivning for seniorer med hørselstap

Informasjon, råd og veiledning om hva du kan gjøre for å få det bedre i hverdagen. Utprøving og demonstrasjon av enkle hjelpemidler. 

Påmelding:  907 75 837

Kurs for voksne med nyoppdaget synsnedsettelse

 Kurset har 6 samlinger med tema som: 

 • Hva kan du selv gjøre for å fungere best mulig i hverdagen

 • Hjelpemidler og belysning

 • Fysisk aktivitet og fallforebygging

 • Kosthold

Kurset er utarbeidet  i samarbeid mellom personer med nedsatt syn, Blindeforbundet, Nav hjelpemiddelsentralen og Trondheim kommune,enhet for ergoterapitjenester-

Påmelding: 952 34 893

http://www.sansetap.no/

Ressurssenter for hørsel og syn

Nyttige lenker

 Her kan du finne nyttig informasjon

Friskliv og Mestring

Psykisk helse og mestringPensjonistenes Fellesorganisasjon

Frivillig

Handikapforbundet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Ressurssenter for demens

Infosenter for seniorer

Pårørendesenteret

Helsebiblioteket

Universell utforming og boligtilpasning

Hjelpemidler

Kunnskapsbanken

 

Meld deg på gratis kurs i Hornemansgården 23., 30. oktober og 6. november 2018 klokka 17.00-20.00!

 

Sist oppdatert: 22.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?