Hjem Helse og omsorgErgoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi for barn og unge

Aktivitet og deltakelse på egne premisser.

Ergoterapi for barn og unge har som intensjon å fremme selvstendighet, mestring og deltakelse i aktiviteter ut fra individuelle ønsker og behov.

Kontaktinformasjon

Vi er lokalisert på fire tjenestesteder, og kan nås på våre mottakstelefoner alle hverdager. 

 • Heimdal   tlf 902 23 684
 • Lerkendal tlf 952 63 104
 • Midtbyen  tlf 907 88 884
 • Østbyen   tlf 952 63 840

Henvisningsskjema Enhet for ergoterapitjeneste - Barn

eller ta kontakt med Barne og familietjenesten på din bydel.

Se lenke BFT: /barn-og-familie/

Hva kan vi gjøre for deg?

Med fokus på barns utvikling, aktivitetsmuligheter og deltakelse i lek, læring, fritid og egenomsorg bistår vi med:

Kartlegging av barn og unges muligheter til å utføre daglige aktiviteter og deltakelse i lek og aktivitet med jevnaldrende.

Veiledning og informasjon til barn/ unge, foreldre/ foresatte og andre samarbeidspartnere om trening, stimulering og tilrettelegging for utvikling, mestring og deltakelse i daglige aktiviteter i hjem, barnehage, skole og fritid.

Oppgaveorientert trening av ferdigheter gjennom lek, læring og daglige selvomsorgsaktiviteter. Treningen kan tilpasses individuelt, eller i form av gruppetiltak basert på ferdighetstrening gjennom ulike aktiviteter.

Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler og utforming av fysiske omgivelser i bolig, barnehage, skole og fritidsarena for å sikre tilgjengelighet for alle. 

Kartlegging av muligheter og begrensinger, trening av funksjoner for å oppnå størst mulig grad av selvstendighet i daglige aktiviteter.

Målet med treningen kan være funksjonell bruk av kroppen og ulike sanser i lek, læring, sosial samhandling og størst mulig grad av selvstendighet ved personlig stell, påkledning og måltid, lek og utfoldelse sammen med andre.

Vi formidler tekniske hjelpemidler og tilrettelegger omgivelser  inne og ute for å muliggjøre aktivitet og deltakelse på ulike arenaer.

Vår hovedmålgruppe er barn og unge som har funksjonsnedsettelser eller  av ulike grunner strever med å utføre daglige aktiviteter i hjem, barnehage, skole eller fritid.

Tilgjengelighet for alle. Vi bidrar i planarbeid med kunnskap om universell utforming for å påvirke at offentlige bygninger, flerleilighetsbygg, transport og uteområder gjøres tilgjengelige og brukbare for alle.

Vi samarbeider med Barne- og familietjenesten (BFT), fysioterapitjenesten, barnehager, skoler og andre som yter tjenester til barn og unge. 

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn og unge som strever med å snakke kan få hjelp til å kommunisere. Ergoterapeuter kan bidra med kartlegging av kommunikasjonsvansker, informasjon om ulike kommunikasjonshjelpemidler, utprøving og anskaffelse via NAV Hjelpemiddelsentral.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsefremmende tilnærming

Handler om øke ­den enkeltes bevissthet om eget potensiale, indre og ytre  motstandsressurser som personlige kvaliteter, mestringsevne, sosial støtte, og evnen til å bruke sitt potensial til å øke eller opprettholde mestring av sitt dagligliv.

Ergoterapeutene tar utgangspunkt i barnet, ungdommens interesser, hva som oppleves viktig og meningsfullt å gjøre,

vurderer muligheter sammen med den enkelte, evt. barne/ungdomsgruppen, nærpersoner, samarbeidspartnere og legger tilrette aktiviteter og omgivelser inne/utemiljø for å utvikle/ øve ferdigheter for økt mestring av hverdagsaktiviteter, deltakelse i leik i hjemmet/nærmiljø, barnehage, skole, fritidsarena.

Helsestasjon og Skolehelsetjeneste

Egoterapeutene er ikke en del av grunnbemanningen, men samarbeider om helsefremmende tiltak i barnehager og skoler og følger opp barn som henvises for individuell oppfølging.

Flerfaglig blikk i barnehage

Målet med innsatsen er å gi et  kvalitativt godt barnehagetilbud til alle barn.

Innsatsen skal heve kvaliteten i barnehagetilbudet ved å sikre at barn som har behov for  utviklingsstøtte får tidlig ekstra oppfølging og styrke barnehagen som system.

En gruppe av uike fagproffesjoner fra Barne- og familietjenesten, ergo -  og fysioterapeuter er ute i barnehagene og observerer barnehagen som system og gir innspill på styrker og svakheter og veiledning om videreutvikling av tiltak om behov.

Ergoterapitjenesten tilbyr opplæring og veiledning i Skrivedans og evt. andre utviklingsfremmende metoder.

Ressursuke på skole

Som en del av skolehelsetjenesten deltar ergoterapeuter på ressursuker ved skoler som ønsker det. Ressursukene kan ha ulikt innhold på 1 og 2 trinn. Ergoterapeutene bidrar med observasjoner og veiledning, med spesielt fokus på håndfunksjon og utførelse av aktiviteter som tegning, skriving, klipping og andre bordaktiviteter, oppmerksomhet og konsentrasjon, lekeferdigheter og samhandling mellom elevene. Kurs i Skrivedansmetoden kan inngå som en del av tilbudet.

Skrivedans

Vi tilbyr opplæring i Skrivedans og oppstart av skrivedansgrupper i barnehager og barneskoler. Målet med Skrivedans er å fremme mestringsglede ved tegning og skriving, stimulere finmotoriske ferdigheter som bruk av tegne/- skrive/- maleredskap og saks.

 

Ergoterapi for voksne/eldre

Har du utfordringer med dine daglige aktiviteter?

Vi samarbeider med deg om å finne løsninger slik at du blir mest mulig aktiv i din hverdag. Vi gir tjeneste hjemme hos deg eller der du oppholder deg på dagtid, mandag til fredag. Du og dine pårørende kan også møte oss i våre lokaler.
 
 En daglig tur gjør helsa godt.
 

Kontaktinformasjon

Vi er lokalisert på fire tjenestesteder, og kan nås på våre mottakstelefoner mellom kl. 8.30 til 11.30 alle hverdager. 

 • Heimdal     tlf. 952 63 839
 • Lerkendal  tlf. 907 21 270
 • Midtbyen   tlf. 905 06 454
 • Østbyen    tlf. 908 25 574

Hva kan vi gjøre for deg?

Vårt mål er å fremme voksne og eldres mulighet for aktivitet og deltakelse i hverdagslivet gjennom:
 • Samtale om hva som er viktige aktiviteter for deg og hvordan din hverdag fungerer. Hva ønsker du å mestre? Hva kan du gjøre selv i hverdagen for å fremme god helse?

 • Funksjonsutredning, testing, kartlegging og observasjon av deg i din aktivitet.

 • Trene på å utføre dine daglige aktiviteter.

 • Sikre tilgjengelighet og mulighet for aktivitetet for deg ved å tilrettelegge omgivelsene i bolig, skole, arbeid og fritidsarena.

 • Bistå deg i å søke på tekniske hjelpemidler. Vi vil gi deg opplæring i bruk av hjelpemidlene.

 • Informasjon om aktivitetstilbud i ditt nærmiljø.

 • Vi samarbeider med andre som yter tjenester til voksne og eldre for å utforme tilbud til deg.
Hvordan prioriterer vi henvisninger som kommer til oss?
 1. Tiltak for å sikre liv og helse, for eksempel kort forventet levetid, stor fare for skade
 2. Tiltak for å kunne utføre primærbehov som varsle om hjelp, ivareta hygiene, wc besøk, spise/drikke, forflytte seg innendørs
 3. Tiltak for å kunne utføre, delta i aktiviteter utenfor hjemmet, for eksempel tilpassing av rampe, elektrisk kjøretøy/ rullestol, råd og veiledning om boligtilpasning om primærbehov dekkes
 4. Tiltak som kan forbedre situasjonen utover nødvendig helsehjelp
Ulike tilbud i vår enhet

Hørsel og hørselsrådgivning

Lærings- og mestringskurs for voksne med nedsatt syn 

Hverdagsmestring

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne.

Trondheim kommune har derfor fokus på hva som er viktige aktiviteter i livet ditt nå og mestring av hverdagen i eget hjem.

Ergoterapeutene, sammen med andre yrkesgrupper, jobber aktivt med å bidra til at du er mest mulig selvhjulpen slik at du klarer å gjøre de hverdagslige aktivitetene som er viktige for deg.

Arbeidet med hverdagsmestring deles i to områder, - Tidlig innsats og Hverdagsrehabilitering.

 Tidlig innsats for eldre

Tidlig innsats er et tilbud til deg som nylig har fått bevegelses- eller synsproblemer, eller har fått en demensdiagnose, og som opplever vansker i hverdagen på grunn av dette. 
Målet er at du fortsatt skal kunne være selvhjulpen og mestre hverdagen i eget hjem.

Hva kan du forvente av oss? Vi kommer hjem til deg og bistår deg med å komme i gang med de forebyggende tiltakene som vi i fellesskap blir enige om. Vi kan også bli med deg en gang eller to hvis du ønsker å gjenoppta gamle aktiviteter, eller prøve noe nytt. Vi følger deg opp over tid, med hjemmebesøk der fokuset vil være på din mestring av hverdagen.

Hva forventer vi av deg? Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du kan fortsette å være selvhjulpen i eget hjem.

 Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som allerede mottar hjemmetjenester fra Trondheim kommune.

Et tverrfaglig team samarbeider med deg om det du synes er viktig å mestre i din hverdag. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Hva kan du forvente av oss? Vi kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen. På bakgrunn av dette hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage? 

Nyttige lenker

 Her kan du finne nyttig informasjon

Friskliv og Mestring

Pensjonistenes Fellesorganisasjon

Frivillig

Handikapforbundet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Ressurssenter for demens

Infosenter for seniorer

Pårørendesenteret

Universelll utforming og boligtilpasning

Hjelpemidler

Sist oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css