Brøset barnehage

Oversiktsbilde av Brøset barnehage

Kontakt Brøset barnehage

Finn ansatt og se kart

Velkommen til Brøset barnehage

Vår visjon:
Brøset barnehage er en møteplass der mangfold og sterke fellesskap bidrar til vekst og utvikling i det enkelte menneske, og der det enkelte menneske bidrar til utvikling av fellesskapet. 

Brøset barnehage er en kommunal barnehage, og er delt opp i ett småbarnshus og ett storbarnshus. I tillegg er det et bygg for administrasjon, personal- og møterom.

Barnehagen har et allsidig bygg med både små og store rom, ulike leker og lekesoner med varierte materialer. Byggene er rehabilitert høsten 2017. De har fått et fint løft og gir oss nye muligheter til å dele opp barnegruppene i mindre rom.

Småbarnshuset er delt inn i to baser; Gåsedammen og Bekkdalen.

Begge basene har delt inn barna i flere mindre aldershomogene grupper.

 • Bekkdalen har barn i alderen 0 - 3 år
 • Gåsedammen har barn i alderen 0 - 3 år

Storbarnshuset er også delt inn i to baser: Steinbruddet og Gårdsbruket.

På storbarn har de delt inn barna i mindre grupper.

 • Steinbruddet har barn i alderen 3 - 6 år
 • Gårdsbruket har barn i alderen 3 - 6 år

Sammensetningen på alder og kjønn på basene kan variere fra år til år, ut fra barnehageopptaket som Fagenheten for oppvekst og utdanning gjør.

Oppstart i barnehagen

I forbindelse med oppstart i barnehagen følger vi Trondheimsmodellen; foreldreaktiv tilvenning til barnehagen, der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. 

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en dag i uken etter tildelt plass. 

Her finner du mer informasjon om oppstart og Trondheimsmodellen.

 

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

Barnehagen åpner kl. 07.00 og stenger kl. 17.00.

 • I juli måned har vi åpent fra kl. 07.30-16.30. Barna har med frokost selv denne måneden.
 • I mellomjulen har barnehagen redusert åpningstid. Da åpner barnehagen kl. 07.45 og stenger kl. 16.15. Det blir sendt ut skriv til foreldre i november om å melde behov for hvilke dager deres barn kommer, innenfor den gitte åpningstiden. En slik oversikt er viktig da ansatte har en fast ferieturnus. Vi har behov for en oversikt for å kunne se hvorvidt vi trenger å sette inn vikarer.
 • Barnehagen holder stengt røde dager, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 • Sommeren 2023 og 2024 har Brøset barnehage sommerstengt i uke 28,29 og 30. Dette er vedtatt i barnehagens samarbeidsutvalg. Etter vedtektsendringer i 2021 er det bare uke 28 og 29 som er sommerstengt i alle kommunale barnehager. Den tredje uka fastsettes sammen med samarbeidsutvalget. Sommerstengt for sommeren 2024 vil derfor kunne bli annerledes og vil bli lagt inn etter møte i barnehagens samarbeidsutvalg.

Kostpenger

På Brøset serverer vi alle måltid i barnehagen.

Vi serverer frokost, lunsj og et fruktmåltid i løpet av dagen. En gang i uken serveres et varmt lunsjmåltid. Vi følger nasjonale kostholdsråd. 

Kostpenger er 400 kroner per måned.

Pedagogikk

Vi i Brøset barnehage vil møte barna med åpenhet og respekt. Vi skal bidra til trivsel, glede og knytte vennskapsbånd mellom barna. I nært samarbeid med hjemmet vil vi ivareta barnas behov for omsorg og fremme leik, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Personalet i Brøset barnehage jobber systematisk med relasjonsarbeid mellom barn-barn og barn-ansatt. Her er leken en viktig arena. I dette arbeidet legger vi stor vekt på en tett og åpen foreldredialog. I tillegg har barnehagen et fokusområde knyttet til Grønt Flagg som vi har kalt bærekraftig utvikling. Se ellers vår årsplan.

Utviklingsarbeid i barnehagen

Barnehagen er en del av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom). Denne ordningen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. I dette arbeidet har vi Dronning Mauds Minne høyskolen som læringspartner. Vi har siden august 2020 deltatt i "Med mot til å lede", der vårt fokus er å utvikle en reflekterende organisasjon som våger å gå i dybden av egen praksis for endring og utvikling. Dette til det beste for barna.

I Brøset barnehage lar vi oss inspirere av Reggio Emilia-filosofien. Vi er en del av et stort nasjonale nettverk, der Trondheim kommune har sitt eget lokale nettverk.

"Nettverket er et samlingssted for å diskutere viktige spørsmål rundt barn og unges oppvekst og læring i et demokratisk perspektiv. Det stimulerer til nye tanker og lyttende prosesser.  Det oppmuntrer til å verdsette estetiske tilnærminger i læreprosessen og er en vei mot hundrespråkligheten. Å være pedagog er å stadig gå i lære." 

Brøset barnehage er også en del av bransjeprogrammet for barnehager der hovedfokuset er å utvikle og fremme et godt arbeidsmiljø, gjennom et utvidet partssamarbeid. I dette arbeidet støtter vi oss blant annet på forskning fra STAMI. 

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (tidligere kjent som brukerråd) består per dags dato av fire foreldrerepresentanter og fire ansattrepresentanter. Enhetsleder er rådets sekretær.
Medlemmene blir valgt for to år, med personlig vara.

Medlemmer 2022-2023
 • Foreldrerepresentanter:
  • Øystein Kristian Johnsen - leder SU (Gåsedammen)
   • Andrea Oxaas (vara - Gåsedammen)
  • Maiken Engen (Bekkdalen)
   • Silje Kraft Ervig (vara - Bekkdalen) 
  • Maria Renate Harborg Rustad (Storbarn)
  • Anders Grande Bakken (Storbarn)
   • Line Svinndal Lorentsen (vara - Storbarn)
 • Ansattrepresentanter
  • Tine Blaasvær - Gåsedammen
  • Marie Angvik - Bekkdalen
  • Ingrid Odden Rødseth - Storbarn
  • Lene Stjern - Avdelingsleder

 • Sekretær
  • Anne Buhaug - Enhetsleder
Møtereferat

2018

brukerråd møtereferat 15. februar 2018.pdf

brukerråd møtereferat 26. april 2018.pdf

Brukerråd møtereferat 16. oktober 2018.pdf

brukerråd møtereferat 4. desember 2018.pdf

2019

brukerråd møtereferat 02. september 2019.pdf

brukerråd møtereferat 19. november 2019.pdf

2020

brukerråd møtereferat 18. januar 2020.pdf

2022

brukerråd møtereferat 28.mars 2022.pdf

SU møtereferat 30.mai 2022.pdf

SU møtereferat 24.oktober.2022.pdf

2023

SU Møtereferat 30.01.23.pdf

Mer om Brøset barnehage

Vårt verdisyn

Brøset barnehage forankrer sin praksis i fem grunnverdier: Fellesskap, Trygghet, Omsorg, Inkludering og Kjærlighet. Det vi gjør og sier skal speile disse verdiene. 

Barnehagens innhold og verdisyn er forankret i Rammeplan for barnehager. Det bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg er sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Personalet er barnehagens aller viktigste ressurs og er rollemodeller som har et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Dette innebærer at refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.

Barnehagelovens formålsparagraf sier:

§ 1.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Årsplaner

Årsplan 2013-2015.pdf

Årsplan 2014-2016.pdf

Årsplan 2017-2019.pdf

Årsplan 2020-2022.pdf

Årsplan for 2023 - 2024 er nå under utarbeidelse.

Barns psykososiale miljø

Revidert Plan for arbeidet med barnas psykososiale miljø i Brøset barnehage.pdf

 

Bilde av barns hender som holder nyplukket bringebærBilde av barns hender som undersøker et vepsebolBilde av barns hender som lager kunst av naturmaterialeBilde av barns hender som holder dyrket gulrotBilde av barns hender som har teaterforestilling med figurer

Utmerkelser, priser og markeringer

Brøset 10 år!

11. november 2016 var det nøyaktig ti år siden vi startet opp barnehagen. Som seg hør og bør når en er ti år, har dette blitt grundig markert sammen med voksne, foresatte og ikke minst alle barna i barnehagen.

I anledning denne markeringen, har vi i samarbeid med Stargate studio laget en egen Brøsetsang med tilhørende musikkvideo.

Her finner dere musikkvideoen på YouTube

Trafikksikker barnehage

I januar 2014 ble Brøset barnehage godkjent som en trafikksikker barnehage.

Barnehagen har utarbeidet egne trafikkregler som personalet, barn og foreldre skal følge når vi er ute og går, sykler eller kjører bil.

Vi var den første barnehagen i Sør-Trøndelag som fikk denne godkjenningen, og det er vi litt stolte av.

Grønt flagg

24. oktober 2012 feiret Brøset barnehage miljøsertifisering med Grønt flagg. Vi har fått vår miljøsertifisering innenfor arbeid med temaene kildesortering, avfallsreduksjon og gjenbruk. Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering der 52 land over hele verden deltar. 11 millioner barn og unge deltar i nettverket. Vi er stolt over å være en del av dette.

Den Nasjonale Barnehageprisen 2009

Som en av 5 vinnere, vant Brøset barnehage i 2009 den nasjonale barnehageprisen som Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen deler ut hvert år. Brøset barnehage sitt vinnerprosjekt het "Sjå, rundballan har fått regnklær". Dette var et prosjekt om barns undring i møte med høyballer på et jorde ved barnehagen.

Nasjonalt senter for kunst og kultur der dere kan lese mer om prosjektet som vant.

Facebook

Barnehagen har en egen Facebook-side. Der legger vi ut informasjon og dokumentasjon fra ulike prosjekter og tema vi jobber med.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brøset barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til de ulike basene:

Bekkdalen: 91 67 28 85 / 95 26 32 19

Steinbruddet: 48 05 09 73 / 48 05 17 59

Gåsedammen: 95 26 32 18 / 95 26 31 18

Gårdsbruket: 48 23 07 44 / 48 19 70 22

TK-kode: 022118

Adresse: Brøsetekra 8, 7069 TRONDHEIM

Leder

Anne Saksvik Buhaug
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Siv Høyland

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 01.02.2024

022118

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward