Hjem Åsvang skole

Åsvang skole

Kontakt Åsvang skole

Se kart

Siste nytt

Flaggstad gård - utvidet opplæringsarena

Åsvang skole har opprettet en samarbeidsavtale med en lokal gårdeier på Leira om bruk av gårdens fasiliteter til gjennomføring av pedagogiske undervisningsopplegg.

Hensikten med det er å gjøre skolens undervisning  praktisk, variert og forståelig for elevene. Undervisningen på Gården skal gjennomføres som en del av skolens totale pedagogiske tilbud. Åsvang skole sitt hovedfokus er at undervisningstilbudet på Gården skal ha et allmennpedagogisk perspektiv og gjennomføres for grupper av elever. Alle elevene på aktuelle trinn skal gjennomføre undervisningsopplegg på gården. Vi bruker også begrepet klasserom som benevnelse av Gården.

Høstsemesteret 2019 er det alle elever på skolens 5. trinn som mottar undervisning på Gården. Dette gjennomføres gruppevis (5-11 elever) hver mandag og elevene transporteres med bil. Gården ligger på Leira, ca 5 kilometer unna. Av og til benytter elevene sykkel.

Ansvar for gjennomføring av pedagogisk opplegg er faglærer/spesialpedagog på 5. trinn ved Åsvang skole.

Utesvømming

Sitat Adresseavisen: 1.august 2019

«I følge redningstjenestene er det et paradoks at mens nesten alle drukningsulykker skjer ute i friluft, skjer nesten all svømmeundervisning innendørs. Det er stor forskjell på å bade i et oppvarmet basseng, kontra i en kald fjord med høye bølger eller i ei elv med kraftige strømninger. Barn må lære å svømme i åpent vann.»

Dette ønsker vi å gjøre et forsøk på å motvirke.

Årets sjuendeklassinger skal gjennomføre utendørs svømmeundervisning i oktober 2019 og mars/april 2020. Undervisningen skal gjennomføres både med og uten våtdrakter. Opplegget kombineres med heldags utflukt i Estenstadmarka med andre aktiviteter i tillegg.

Ansvarlige for gjennomføring er to sertifiserte kontaktlærere på henholdsvis 7. og 4. trinn.

Oppgradering av festsalen vår

Festsalen skal pusses opp på dugnad, i samarbeid med korps, FAU og elevråd. Vi ønsker å kunne bruke de flotte arealene i et større omfang enn hva som er tilfelle pr i dag. Det er en intensjon om større bruk både på dag- og kveldstid. 

Dette gjelder både med tanke på undervisning, lek, samarbeid med eldre, fritidsaktiviteter etc.

FAU har bevilget kr 20 000 til maling, korpset har bevilget kr. 10 000 til lyddempende tiltak, samt at vi har søkt Trondheim Eiendom om økonomisk tilskudd til utbedring av lokalitetene. I tillegg vil vi gjennom egen budsjettramme ha mulighet til å gi økonomiske midler. I hovedsak vil dugnadsinnsatsen være den største bidragsyteren. Foresatte har tilbudt sine tjenester allerede, så dette lover bra for fortsettelsen. Planen er å igangsette arbeidet ved slutten av oktober 2019/eventuelt november samme år.

Helsesykepleier flytter inn i hovedbygget

9. oktober flyttet helsesykepleier Ellen Hektoen kontor fra «gammelbygget» til «nybygget». Flinke tredje- og fjerdeklasseelever var gode hjelpere til at flyttingen ble gjennomført på en god måte. Dette vil gjøre henne enda mer tilgjengelig for barn og voksne, og vurderes som et fint framskritt. Ellen arbeider nå i 100% stilling ved Åsvang skole. Forrige skoleår var hun her i 60% stilling, mens en annen medarbeider var her i 40% stilling. Ressursen er inneværende skoleår dermed samlet på en person. Ellen har arbeidet ved Åsvang skole siden 2015.

Skolebiblioteket flytter

En av våre ansatte, med spesifikt ansvar for oppbygging av biblioteket, har gjort en utmerket innsats over lengre tid. Innenfor en begrenset tidsressurs, er det gjort mye arbeid. Vi satser på at biblioteket kan komme i aktivt bruk i løpet av vinteren 2020.

Biblioteket ligger i «gammelskolen» og vil bli benyttet i sammenheng med leseundervisning, og tilrettelagt slik at de ulike trinn kan ha faste lånedager. 

Undervisning

1. trinn

Det er 64 elever på 1. trinn

Kontaktlærere:

Kristin Reitstøen

Hege Haarberg

Christian Bjørkhaug

Andre lærere:

Elin Ranheim

Wenche Winje

Barne- og ungdomsarbeidere:

Oddvar Korsnes

Andrea Nornberg

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 07

2. trinn

Det er 74 elever på 2. trinn

Kontaktlærere:

Anders Meli

Berit Andersen

Arnstein Ressem

Andre lærere:

Eli Dahl Løftamo

Marita Vangen

Janne Reinshorn

Barne- og ungdomsarbeidere:

Ingri Hjelle Hansen

Sissel Vigtil Johansen

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 08

3. trinn

Det er 66 elever på 3. trinn

Kontaktlærere:

Nina Johansen

Sigrid Løfaldli

Grete Fyhn

Andre lærere:

Thomas Jakobsen

Lisa Mari Endal

Barne- og ungdomsarbeidere:

Åse Kleven

Anita Bremseth

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 09

4. trinn

Det er 75 elever på 4. trinn

Kontaktlærere:

Minja Jovanovic Steen 

Anna Duvsete

Martine Brenne Lånke

Andre lærere:

Toril Tårnesvik

Arne Gravanes 

Ida Bjørnbeth

Barne- og ungdomsarbeidere:

Eirin Volden

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 10

5. trinn

Det er 85 elever på 5. trinn

Kontaktlærere:

Toje Langfjord Furuli

Ailin Sponaas Petersen

Bente Haugen

Ronald Wenaas

Andre lærere:

Tone Dalheim

Rut Margrethe Utgård

Barne- og ungdomsarbeidere:

Gunn Halvorsen

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 11

6. trinn

Det er 58 elever på 6. trinn.

Kontaktlærere: 

Linda Brandsborg Skjerve

Lillian Nerdal

Thomas Furset

Andre lærere:

Ragnhild Sundt 

Hanne Løvås

Barne- og ungdomsarbeidere:

Telefon til trinnkontoret 72 54 01 12

7. trinn

Det er 74 elever på 7. trinn.

Kontaktlærere: 

Anne Kristin Øie 

Kine Witzøe

Trond Bones

Andre lærere:

Laura Aarnes

Sølvi Dahle

Hanne Løvås

Barne- og ungdomsarbeidere: 

Siri Waldum

Telefon til trinnkontoret 72 54 01 13

SFO

Åpningstider: mandag - fredag kl. 7.15-16.30 (7.15 - 7.30 kun på 1. trinn)

Plandager for SFO 2019/2020:

15. og 16. august 2019

24. januar 2020

22. mai 2020

19. juni 2020

Sommerstengt: uke 28 og 29

Lokal rammeplan for Åsvang SFO

SFO 1. trinn

Andrea Nornberg (baseleder)

Oddvar Korsnes

Marianne Skogseth 

Gunn Halvorsen 

Marthe Laumann

Telefon: 482 91 842

SFO 2. trinn

Ingri Hjelle Hansen (baseleder)

Sissel Vigtil

Rune Løvaas

Laila Kristin Waagen

Zeya Kyaw

Linda

Lærling - Linnea

Telefon: 482 96 270

SFO 3. trinn

Åse Kleven (baseleder)

Linda Opdahl

Musammat Hasnahena Akther

Anita Bremseth

Markus Nerdal

Telefon: 979 96 217

SFO 4. trinn

Eirin Volden (baseleder)

Siri Waldum

Ulrik Abrahamsen

Telefon: 916 06 281

Følg oss på Facebook

Elevens læringsmiljø

Kapittel 9A i Opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø og presiserer at hver enkelt elev har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Loven omfatter alle deler av en elev sitt skolemiljø. Loven presiserer at det er eleven sin opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og gjelder ikke bare i forbindelse med mobbing. Arbeidet for at ingen elever skal oppleve mobbing er likevel en viktig del.

Rasisme, vold, religiøs og seksuell trakassering er å betrakte som former for mobbing.

«Mobbing er gjentatte negative handlinger over tid – utført av en eller flere – mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.» (Olweus & Roland).

Mobbing omfatter både fysisk og psykisk vold. Med psykisk vold menes verbale/ikke-verbale overgrep, som falske brev, hånsord, kalling, hvisking og blikk, antagelser, trusler, forsøk på å isolere og utestenge vedkommende fra kameratflokken.

Mobbeprosedyrer
Ordensreglement Åsvang skole

Sykkelregler

Alle elever fra 1.-7. trinn kan bruke sykkel, sparkesykkel og rullebrett som fremkomstmiddel til og fra skolen. 

Disse må plasseres på anviste steder. 

Mobiltelefon

Det er ikke tillatt for elever å bruke mobiltelefon eller smartklokker mens de er på skolen. Hvis dette er nødvendig må dette tas opp med kontaktlærer. Utstyret inndras hvis dette ikke følges.

Snøball

Snøball kastes bare på oppsatte blinker. 

 

Allergier, medisinering, sykdom, skoleskyss og permisjoner

Allergier

Skal skolen tilrettelegge for elever med allergier må legeerklæring forevises. 

Medisinering

Skal eleven medisineres i løpet av skoledagen må dette skjemaet fylles ut

Avtale om medisinering

Sykdom

Fravær meldes i Meldeboka

Skoleskyss

Følgende elever har rett til skoleskyss

 • Elever med lang skolevei

 • Farlig / vanskelig skolevei 

 • Funksjonshemming

 • Sykdom og skade

Søknad om skoleskyss

 Søknad om permisjon 

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

1-2 dager: Søknad sendes inn i Meldeboka, og kontaktlærer kan innvilge permisjonen.

3-10 dager: Søknad sendes skolen på dette skjema.

 

Skolemelk og skolefrukt

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Ellen Hektoen

Kontortid: mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Mobil: 481 04 291

E-post: ellen.hektoen@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver:

Førskole/1. trinn:

 • Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
 • Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

2. trinn:

 • Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

 • Høyde- og vektmåling
 • Helseopplysning i grupper med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep

5. trinn:

 • Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

 • Vaksinasjon: HPV (mot livmorhalskreft, jenter)

Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten tiltak (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og evt. videre henvisning.

Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT tiltak/forvaltning, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og andrelinjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter)i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten.

FAU

FAU skoleåret 2019/2020:
 1. Trinn: Kristine Lånke Solbu 

                  Siri Mordal 

 1. Trinn: Merethe Brissach

 1. Trinn: Charlotte Rikheim (økonomiansvarlig)

                  Christiane Solheim (leder)

 1. Trinn: Siri Haugan

                   Marit Skjærvold

 1. Trinn: Inger Lise Sagmo (sekretær)

 1. Trinn: Har ikke hatt valg

 1. Trinn: Line Sundt-Hansen  (nestleder)

                  Sølvi Dørum Kailasanathan

 Leder og nestleder representerer FAU i skolens brukerråd. 

 

 Dokumenter

Vedtekter for Foreldrerådet ved Åsvang skole

Plan for holdningsskapende arbeid

Referater

Informasjon og møtereferat fra FAU skoleåret 2019/2020

Referat fra FAU-møte 17.10.2019

 

 

 

Åsvang skoles historie

Åsvang skole har en spennende historie å se tilbake på. Daværende Strinda kommune var i sterk vekst på slutten av 1800-tallet. Fra å ha til sammen 508 elever i året 1865, hadde tallet økt til 1047 i 1890. Strinda ville være en foregangskommune når det gjaldt skole. Derfor ble det bygget nye skoler, undervisningstiden ble utvidet og det ble holdt flere kurs. Det ble søkt fra skolekommisjonen om å reise et nytt skolehus ved Angelltrøa. Dette ble innvilget, og Åsvang skole ble en realitet i 1881.

Les mer om skolens historie

Åsvang skolekrets skulle nå omfatte Berg, Bonæs og en del av Steinaunet. Kommunestyret bidro med 9000 kroner som skulle gå til skolebygning, uthus og 12 mål jord. Skolen skulle ha 2 klasserom, og det er dette bygget vi i dag kaller for Gammelskolen.

Den første læreren ved skolen het Jakob Moxnes. Han ble overflyttet til Åsvang etter å ha jobbet ved skolene Bonæs og Solbakken. Han var skolestyrer fram til 1915. Andre lærere med sterke bånd til skolen var Brit Grytbak og Ole Tilseth. Begge var med fra starten av i 1881. Senere har mange satt sine spor på Åsvang skole. Olav Heggdal var skolestyrer fra 1916-1942. Sverre Bye var skolestyrer ved Åsvang fra 1945-1965, og Tormod Tvete styrte skolen fra 1965-1973. Fra 1973 overtok Ingvar Lånke som skolens rektor. Harald Heggstad, Bjørg Jakobsen, Svend Undset, Terje Osnes og Ada Alice Hovde har fulgt etter som ledere for skolen.

Når man ser tilbake på Åsvang skoles historie, er det mye man kan trekke fram. Verdt å nevne er Skomikken. Dette var et fag som ble innført i 1914. Det ble bestemt at guttene skulle ha slik skomakersløyd, og at elevene kunne ha med slitte sko hjemmefra som de fikk hjelp til å reparere. Det ble et populært fag! I 1920-årene var elevene ved Åsvang skole med på å plante store områder skog i Estenstadmarka. Det Norske Skogselskap så det som viktig at de snaue skogarealene i området fikk liv. Dette kan både stor og liten være glad for, da Estenstadmarka er blitt et populært turterreng for byens befolkning.

Ut over 1930-tallet kom aktivitetstanken og gruppearbeid sterkt inn i skolene. Dette ble tydelig i normalplanen av 1939. Åsvang skole var den siste i Strinda som manglet skolekjøkken og gymsal. Det begynte også å bli trangt om plassen. Dette måtte det gjøres noe med, men så kom krigen… Etter krigen steg elev-tallet raskt. I 1953 var situasjonen prekær, og skolen måtte leie lokaler i dårlig forfatning i forsamlingshuset på Veiskillet. Nybygget med blant annet gymnastikksal, 2 klasserom, musikkrom og biblioteksrom stod endelig ferdig i 1962.
Skolen hadde fra 1950 et samarbeid med skipet Belbetty. Slik skipsadopsjon var ganske vanlig, og det gikk ut på at elever skrev hilsninger til menneskene om bord på Belbetty, som ofte var langt fra norske farvann. Tilbake fikk elevene spennende svar fra alle verdens hjørner! I 1975 fikk Åsvang skole et tilbygg med et netto areal på 1200 kvm., samtidig som de gamle lokalene ble rehabilitert. 
Fram mot i dag har det vært mange aktivitetstilbud tilknyttet skolen. Her har idrettslag hatt aktivitetstilbud, Framlaget, speidertropp og kristelige organisasjoner. Åsvang skole var for eksempel en av de første skolene i den gamle Strinda kommune som fikk eget skolekorps. Dette skjedde i 1945. Korpset overtok instrumentene til et hornmusikklag tilhørende Reitgjerde sykehus. I 1955 ble Åsvang skoles jentekor stiftet, og i 1974 ble et strykeorkester tilknyttet skolen. 
Åsvang skole er i stadig utvikling. Elever kommer og går ut skoleporten år etter år. Skolen står der likevel, selv etter mer enn 100 år. Høsten 2003 flyttet vi inn i ny skole. 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Rektor: Arnt Ollestad : 926 67 953 

Avdelingsleder skole 5.-7.trinn: Lena Nilsson : 906 24 197  

Avdelingsleder skole 1.-4.trinn: Ranveig K. Haugen : 913 42 652

Avdelingsleder SFO: Stine Tøndel, mob: 930 56 646

Konsulent: Ingunn Kristin Aasen : 72 54 01 03

Kokk: Knut Olav Ulseth, telefon : 72 54 01 00

Sist oppdatert: 11.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004