Hjem Bratsberg skole
Bratsberg skole

Bratsberg skole

Kontakt Bratsberg skole

Se kart

Skolen vår

Bratsberg skole har cirka 95 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen ligger 15 kilometer fra Trondheim sentrum i naturskjønne omgivelser med unike muligheter for læring, lek og opplevelser. Vi er sertifisert som miljøskole.

Start- og sluttider

Her finner du start- og sluttider 2020/2021

Nyheter

Plan og veileder for smittevern på Bratsberg skole (revidert)

Revidert utgave av Bratsberg skoles tiltaksplan og beredskapsplan som skal gi oss råd og føringer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset (covid-19).

Plan og veileder for smittevern

Rutine for varsling og tiltak mistanke om koronasmitte

Dette er en rutine for varsling og tiltak ved første gangs mistanke om koronasmitte eller covid-19 sykdom.

FAU-midler

FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem, samt bidra til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Les om FAUs støtteordning til sosiale aktiviteter utenfor skoletiden her

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

SFO

Kontaktinformasjon

SFO-leder: Kjersti Schrøder

E-post: kjersti.schroder@ou.trondheim.kommune.no

SFO-base: 72 54 31 50

SFO sin side

Skoleskyss

Skoleskyssen 2020/2021

Rett til skoleskyss

Som skoleelev ved Bratsberg skole kan du ha rett på fri skoleskyss til og fra nærskolen. Dette gjelder alle elever som enten:

Bor over 2/4 km unna skolen

 • Elever i grunnskolen har rett til skoleskyss når gangavstanden fra egen utgangsdør til egnet skoledør er over
  • 2 km for elever i 1. trinn
  • 4 km for elever i 2.-7. trinn
 • Gangavstand måles ved hjelp av digitalt kartverk (GIS). Som skolevei regnes både offentlig bil-, gang- og sykkelvei, samt privat vei som er åpen for allmenn ferdsel.
 • Det er Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for innvilgelse av denne typen skoleskyss.

Har særlig farlig eller vanskelig skolevei

 • Trondheim kommune avgjør om en elev har rett til skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei når avstanden mellom hjem og skole er under 4 km, eller 2 km for 1. trinn.
 • Vurderingen gjøres ut fra:
  • Objektive forhold: Knyttet til veistandard og trafikale forhold, klima og topografi.
  • Subjektive forhold: Knyttet til den enkelte elev, f.eks. alder.

Har delt bosted

 • Elever som bor i to heimer kan ha rett til skoleskyss til begge foreldrenes adresser, dersom øvrige vilkår for skyssrett er oppfylt.
 • Botiden dokumenteres med egenerklæring i søknad signert av begge foreldre, og må være forutsigbar og regelmessig med tanke på dimensjonering av skyssopplegg. Ikke rett til skyss ved enkeltstående besøk.
 • Dersom ett av to likeverdige bosted ligger langt fra nærskolen tilbyr fylkeskommunen skoleskyss med etablert rute- og skoleskysstilbud, ikke spesialbestilt drosje.
 • Individuell behandling av slike søknader tar utgangspunkt i at foresatte etter barneloven har ansvar for barns utdannelse og er pålagt å ta sine omsorgs- og bostedsvalg ut fra «barnets beste». Skolebarn har etter dette krav på at foreldrene tar nødvendig hensyn til deres skolereise og skolehverdag, og etablerer likeverdige bosted i rimelig nærhet av hverandre og nærskolen. Ved deling av omsorg og bosted er det opp til foreldrene å vurdere barnets individuelle behov, og å sørge for supplerende transport hvis det er nødvendig for at eleven skal kunne benytte tilbud om skyss med etablerte bussruter og skoletransporter.
 • Elever som har rett til skyss på grunn av varig sykdom eller skade må også ha tilnærmet lik botid for å ha rett til skyss til/fra to bosteder. Skysstilbudet er ikke begrenset til etablert rute- og skoleskysstilbud ved delt bosted, men betraktninger knyttet til forsvarlig reisetid kan innskrenke retten til gratis skoleskyss.
 • Det er Trøndelag Fylkeskommune som har ansvaret for innvilgelse av denne typen skoleskyss.

Har varig eller midlertidig funksjonshemming

 • Skoleskyss på grunn av funksjonshemming skal dokumenteres med uttalelse fra lege eller annen relevant sakkyndig.
 • Sakkyndige uttalelser tillegges ikke mer vekt enn den fagkunnskap de representerer og er ikke bindende for fylkeskommunens skjønn i forhold til opplæringslovens bestemmelser om skoleskyss.
 • Det er Trøndelag Fylkeskommune som har ansvaret for innvilgelse av denne typen skoleskyss.

SFO og leksehjelp

 • Elever som har rett til skyss på grunn av varig funksjonshemming eller sykdom, har rett til skyss til/fra SFO.
 • Andre skyssrettigheter gjelder ikke til/fra frivillige tilbud som SFO og leksehjelp.
Søknad om skoleskyss

All skoleskyss behandles i et web-basert saksbehandlingssystem som kalles CERT.

CERT eies og driftes av AtB.

Søknadsskjema finnes på www.atb.no/skoleskyss

Der ligger også skjema for bekreftelse på delt bosted.

 • Lang skolevei innenfor skolekretsen: Ta kontakt med Bratsberg skole via Meldeboka, e-post eller telefon dersom du ønsker å benytte deg av retten til skoleskyss. Skolen søker så i CERT om skoleskyss. Fylkeskommunen behandler, dvs. vedtar eller avslår skoleskyss elektronisk. Godkjente søknader/elektroniske vedtak rutes deretter til AtB, som organiserer skyss. AtB produserer t:kort skole og sender dem til skolene som deler ut reisebevis til elevene.

  Elektroniske vedtak gjelder for et skoleår av gangen. Ved uendrede forutsetninger fornyes elektroniske vedtak automatisk av skolen ved overgang til nytt skoleår.

 • Særlig farlig eller vanskelig skolevei: Ta kontakt med Bratsberg skole via Meldeboka, mail eller telefon dersom du ønsker å benytte deg av retten til skoleskyss. Skolen lager så et vedtak om skoleskyss til de elevene som har krav på dette, og vedtaket vil gjelde hele barneskoleløpet, med mindre eleven får ny adresse eller andre endrede forutsetninger tilsier at skyssretten endres eller opphører. Skolen registrerer skoleskyssen i CERT, og AtB produserer t:kort skole og sender dem til skolene som deler ut reisebevis til elevene.

  Ved uendrede forutsetninger fornyes vedtaket automatisk av skolen ved overgang til nytt skoleår.

 • Delt bosted: Foreldrene må søke om skoleskyss. Søknadsskjema fylles ut og leveres skolen sammen med bekreftelse på delt bosted. Husk at bekreftelsen må underskrives av begge foreldre. Skolen registrerer søknaden og bekreftelsen i CERT. Fylkeskommunen behandler, dvs. vedtar eller avslår skoleskyss elektronisk. Godkjente søknader/elektroniske vedtak rutes deretter til AtB, som organiserer skyss. AtB produserer t:kort skole og sender dem til skolene som deler ut reisebevis til elevene. Elektroniske vedtak gjelder for et skoleår av gangen. Ved uendrede forutsetninger fornyes elektroniske vedtak automatisk av skolen ved overgang til nytt skoleår.

 • Varig eller midlertidig funksjonshemming: Foreldrene må søke om skoleskyss. Søknadsskjema fylles ut og leveres skolen sammen med dokumentasjon fra lege eller annen relevant sakkyndig på at eleven bør ha skyss til skolen. Skolen registrerer søknaden med vedlegg i CERT. Fylkeskommunen behandler, dvs. vedtar eller avslår skoleskyss elektronisk. Godkjente søknader/elektroniske vedtak rutes deretter til AtB, som organiserer den best egnede skyssen.
Reisebevis - t:kort skole

Alle elever som har rett på skoleskyss, og skal benytte buss, får tildelt et elektronisk reisebevis – t:kort skole. Dette er billetten til elevene, og skal brukes på bussen hver dag til og fra skolen. Det er veldig viktig at elevene tar godt vare på sitt reisekort!

 • Skolekortet er et personlig reisekort og må passes godt på! Vær forsiktig med kortet, ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling. Ta vare på kortet, det skal holde i tiden du går på skole.
 • Skolekortet inneholder inntil 2 reiser pr dag i skoleårets 190 dager. Antall turer er individuelt og følger den enkeltes skyssrett. t:kort skole gjelder bare for den strekningen som er naturlig å bruke for å komme seg til skolen og hjem igjen. Det skal alltid være med på reise til og fra skolen.
 • Når eleven kommer om bord i bussen må eleven registrere kortet på kortleseren som står ved sjåføren. Det er viktig i forhold til statistikk og oversikt over antall reisende at dette blir gjort. Grønt lys: OK. Rødt lys: STOPP! Be sjåføren om hjelp. Sjåføren skal gi eleven en utskrift med informasjon om kortet dersom kortet ikke er defekt. Denne leveres til skolekontoret sammen med t:kort skole og skolekontoret vil undersøke saken. Er kortet defekt, får du et nytt reisekort kostnadsfritt. I mellomtiden vil skolen låne deg et t:kort skole. Er skaden selvforskyldt vil det tilkomme et erstatningsbeløp.
 • Glemt t:kortet hjemme? Grunnskoleelever får være med til skolen uten å betale. Før hjemreisen må du kontakte skolen for å få låne et t:kort til hjemturen.
 • Mistet/stjålet eller ødelagt t:kort? Varsle skolen umiddelbart. Kort som er meldt tapt/stjålet blir sperret, slik at det ikke kan misbrukes. Skolen bestiller deretter nytt t:kort skole fra AtB. Ved utstedelse av nytt kort vil det faktureres et erstatningsbeløp. Eleven får låne et t:kort fra skolen til nytt kort kommer.
 • Misbruk: Dersom t:kort skole benyttes utenfor gyldig område eller tidsrom, blir det ansett som misbruk. Elevens navn og adresse blir notert, og AtB sender informasjon om hendelsen til elevens foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.
 • Ved flytting skal t:kort skole leveres tilbake til skolen du flytter fra. Dersom du fortsatt har rett til fri skoleskyss, vil den nye skolen utlevere nytt t:kort skole.
 • Dersom elevene skal ha med venner på bussen må disse betale billett på vanlig måte.
Elevens bosted

Folkeregistrert adresse

Bosted er elevens registrerte adresse i Folkeregisteret. I henhold til lov om folkeregister kan man kun stå oppført med en adresse. I realiteten kan en elev likevel ha flere bosteder, for eksempel når foreldrene har delt daglig omsorg, eller funksjonshemmede elever som bor i avlastningshjem.

Elever som bor midlertidig andre steder enn bosted, for eksempel hos familie eller venner, har ikke skyssrett etter opplæringsloven. Dette gjelder selv om oppholdet skyldes sykdom eller lignende hos foresatte.

Dersom eleven flytter må Folkeregisteret umiddelbart informeres. Viktig at man samtidig gir beskjed til skolen slik at vi til enhver tid har riktig adresse.

Skolens systemer blir oppdatert mot Folkeregisteret hver tredje måned. Det kan dermed ta litt tid før vi får opplysningene. Derfor viktig at dere gir direkte beskjed til skolen så tidlig som mulig.

Delt bosted

Elever som bor i to heimer kan ha rett til skoleskyss til begge foreldrenes adresser, dersom øvrige vilkår for skyssrett er oppfylt.

Botiden dokumenteres med egenerklæring i søknad signert av begge foreldre, og må være forutsigbar og regelmessig med tanke på dimensjonering av skyssopplegg. Ikke rett til skyss ved enkeltstående besøk.

Individuell behandling av slike søknader tar utgangspunkt i at foresatte etter barneloven har ansvar for barns utdannelse og er pålagt å ta sine omsorgs- og bostedsvalg ut fra «barnets beste». Skolebarn har etter dette krav på at foreldrene tar nødvendig hensyn til deres skolereise og skolehverdag og etablerer likeverdige bosted i rimelig nærhet av hverandre og nærskolen. Dersom ett av to likeverdige bosted ligger langt fra nærskolen tilbyr fylkeskommunen skoleskyss med etablert rute- og skoleskysstilbud, ikke spesialbestilt drosje. Ved deling av omsorg og bosted er det opp til foreldrene å vurdere barnets individuelle behov, og å sørge for supplerende transport hvis det er nødvendig for at eleven skal kunne benytte tilbud om skyss med etablerte bussruter og skoletransporter.

Elever som har rett til skyss på grunn av varig sykdom eller skade må også ha tilnærmet lik botid for å ha rett til skyss til/fra to bosteder. Skysstilbudet er ikke begrenset til etablert rute- og skoleskysstilbud ved delt bosted, men betraktninger knyttet til forsvarlig reisetid kan innskrenke retten til gratis skoleskyss.

Reisetid og gangavstand til/fra holdeplass

Reisetid

Skoleskyssen organiseres på en slik måte at elevene får en akseptabel reisetid. Med reisetid menes summen av beregnet gangtid, reisetid og ventetid på oppsamlingsplass/holdeplass og skolen.

AtB planlegger skyssen med tanke på å tilby de aller fleste elevene maksimal reisetid én vei på:

 • 45 minutter for 1.–4. trinn
 • 60 minutter for 5.–7. trinn

Denne normen for akseptabel reisetid gjelder mellom hjem og nærmeste skole.

Ved vurdering av akseptabel reisetid må gangtid, ventetid og tid med transportmiddelet sees i sammenheng. Selv om det tilstrebes minst mulig reisetid, inkludert ventetid før- og etter ordinær skoletid, kan det i enkelte tilfeller forekomme at AtB ikke klarer å levere skoleskyss innenfor disse egendefinerte normene før og/eller etter skoletid.

Gangavstand til og fra holdeplass

Elevene har ikke rett til skyss fra dør til dør, selv om distansen utmåles slik. Når skyssretten på henholdsvis 2 og 4 km er utløst, forventes det at elevene går en rimelig distanse fram til en oppsamlingsplass/holdeplass. Hva som er rimelig distanse må avgjøres etter en konkret vurdering, hvor det blant annet blir lagt vekt på elevens alder, trafikksikkerhet og framkommelighet på strekningen. Dette gjelder uavhengig av valgt transportmiddel.

Gangavstand er ikke absolutt og må vurderes som veiledende i hvert enkelt tilfelle:

 • 1 km for 1. trinn
 • 1,5 km for 2.–4. trinn
 • 2,5 km for 5.–7. trinn
 • 3 km for 8.–10. trinn

Ved spesielle forhold kan gangavstand vurderes særskilt dersom topografiske eller klimatiske forhold tilsier dette. Skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen.

Foreldre har ansvar for at egne barn forberedes og trenes på å klare egen skolevei så sikkert som mulig. Det kan innebære at barn i småskolen må følges til skole eller holdeplass for den tid som er nødvendig for at de skal klare å gå til skole/holdeplass på egen hånd.

Andre opplysninger

Skoleskyss – taxi

Elever som blir skadet, operert eller lignende kan i perioder ha behov for taxi for å komme seg til og fra skolen. Det må da foreligge attestert bekreftelse fra lege eller annen relevant sakkyndig.

Foresatte eller eleven selv leverer attesten i administrasjonen på skolen sammen med informasjon om tidspunkt eleven ønsker å bli hentet hjemme og på skolen.

Taxien vil komme ca til avtalt tid, men på grunn av samkjøring med andre elever må noe ventetid påberegnes, så ta dette med i beregningen når dere velger tidspunkt.

Elever som ikke rekker eller glemmer taxien, kan ikke bestille ny på skolens regning, da må eleven/foresatte finne andre transportmuligheter denne dagen. Skolen betaler for alle turer, også om eleven ikke dukker opp. Hvis eleven blir syk i en periode hvor den har taxi ber vi om at foresatte eller eleven selv tar kontakt med trøndertaxi på 07373 (alternativ 3-skolekjøring) for å avbestille taxien, og fint hvis det også gis beskjed til administrasjonen ved skolen.

Skolevalg og skyss ved flytting

Elever sogner i utgangspunktet til den skolen som ligger nærmest heimen, men kan likevel søke kommunen om å få gå på en annen skole enn nærskolen. I slike tilfeller har eleven ikke rett på fri skoleskyss.

Elever som flytter til et annet bosted i løpet av skoleåret og velger å gå på den tidligere nærskolen, har i følge opplæringsloven ikke rett på fri skoleskyss. Fylkeskommunen kan i særskilte tilfelle likevel innvilge skyss.

Streik

Ved streik blant transportører eller lærere vil det ikke arrangeres alternativ skyss, og ekstra utgifter ved slike tilfeller vil ikke være refusjonsberettigede.

Skolefritidsordning (SFO) og leksehjelp

Elever som har rett til skyss på grunn av varig funksjonshemming eller sykdom, har rett til skyss til/fra SFO.

Andre skyssrettigheter gjelder ikke til/fra frivillige tilbud som SFO og leksehjelp.

Inndragelse av retten til fri skyss

Retten til fri skyss kan inndras i kortere perioder hvis eleven misbruker eller forsøker å misbruke skoleskyssordningen.

Sykler, rattkjelker osv.

Det er begrenset plass til sykler, rattkjelker osv. om bord i bussen, og elevene kan derfor oppleve at det ikke er plass til slikt utstyr på bussen og at de ikke får medbrakt dette.

Dersom eleven tar med sykkel må det betales barnebillett (takstregler for STFK).

Det er elevens eget ansvar å få sykkel, rattkjelke osv. av og på bussen, og det er viktig at dette blir festet til festereimer eller holdt fast underveis på reisen av hensyn til sikkerheten om bord.

Trivselsregler for skolebussen

Trafikksikkerhet er et viktig stikkord i forhold til skoleskyss. Dette gjelder både på holdeplass og om bord i bussen.

Alle elever har rett til en trygg og trivelig skoleskyss!

På holdeplass

 • Bruk refleks – også der det er gatebelysning.
 • Stå der hvor du har fått beskjed om å vente.
 • Hold deg i ro på holdeplassen.
 • Gi tydelig tegn til sjåføren.
 • Hold god avstand til buss/drosje når den er i bevegelse.
 • Vent til bussen har kjørt før du krysser veien.
 • Ikke plag andre.

Når du går på bussen

 • Ikke press eller dytt!
 • La de yngste elevene gå på bussen først.
 • Bruk ditt t:kort.
 • De yngste setter seg fremst, de eldste setter seg bakerst.
 • Bruk bare ett sete.
 • Ta på deg setebelte dersom din buss har det.
 • Sett sekken på gulvet foran deg, eller ha den i fanget.

Om bord i bussen

 • Setebeltet skal være på hele tiden. Det er påbudt.
 • Sitt i ro i setet.
 • Ikke forstyrr sjåføren eller andre passasjerer.
 • Ikke rop og skrik

Om noe ikke er som det skal være

Føler du deg utrygg på bussen – si i fra til sjåføren eller direkte til skolen. Opplever du noe ubehagelig før, under eller etter du har reist med bussen, si ifra direkte til sjåføren, på skolen eller hjemme. Gjør dette med en gang.

Skolehelsetjenesten

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten

Alle barn har rett til skolehelsetjeneste i følge ”Lov om helsetjeneste” i kommunen.

Helsesøster Siv Beate Brenne Ravnæs er å treffe på skolen på mandager. Skulle det være behov for kontakt utenom kontortid, er det bare å ringe mobilen eller sende e-post.

Trenger du en voksen å snakke med?

Du er velkommen til å snakke om det du har behov for, for eksempel vondt i maven, hodepine, mat, noe som er trist og leit.

Kontaktinformasjon:

Kontortid: Mandag 08.30-15.00

Telefon: 90 11 32 34

E-post: siv.beate.brenne.ravnas@trondheim.kommune.no

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Informasjon om skolehelsetjenesten og dens faste tilbud og oppgaver

Råd og utvalg

FAU

2019/2020

 • Leder: Monica Wiken
 • Nestleder: Ida Osen
 • Kasserer: Line Beate Vekseth
 • Sekretær: Per Steinar Olsen

E-postadresse FAU: fau.bratsberg99@gmail.com

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar i forhold til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

FAU skal:

 • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

I tillegg til å drøfte en rekke løpende saker gjennom skoleåret, har FAU ved Bratsberg skole ansvaret for noen faste oppgaver. Ansvaret for oppgavene blir fordelt på de ulike årstrinn.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Møtereferater 2019/2020

07.05.2020 Møte med ledere i FAU og Brukerråd

23.04.2020 Møte med ledere i FAU og Brukerråd

13.01.2020

14.10.2019

17.09.2019

Møtereferater 2018/2019

29.01.2019

27.11.2018

23.10.2018

25.09.2018 Årsmøte

Brukerråd/Skolemiljøutvalg

2020/2021

 • Maria Raaness-Hofnes, leder brukerråd
 • Monica Wiken, leder FAU
 • Sylvi Larsen Strømme, rektor
 • Vibeke Cappelen, avdelingsleder/skolens representant
 • Tilde Vatn Vekseth, leder elevråd
 • Emil Wennevik Skikstein, nestleder elevråd

Brukerråd er et rådgivende organ for skolen. Brukerrådet skal være en arena for dialog, et sted for samspill mellom brukere, ansatte og enhetslederen. Synspunkter erfaringer, verdier og fagkunnskap utveksles for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest og best mulig grunnlag.

Skolemiljøutvalget har et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet.

Bratsberg skoles brukerråd/skolemiljøutvalg består av 2 elever fra elevrådet, leder i FAU, 1 representant fra foreldrerådet, fagleder og rektor. I tillegg møter representanter for skolens ansatte dersom det er ønskelig i forhold til saksliste på det enkelte møtet.

Møtereferater 2020/2021

10.11.2020

21.09.2020

Møtereferater 2019/2020

07.05.2020 Møte med ledere i Brukerråd og FAU

23.04.2020 Møte med ledere i Brukerråd og FAU

13.01.2020

14.10.2019

Møtereferater 2018/2019

29.01.2019

27.11.2018

23.10.2018

25.09.2018

Elevråd

2020/2021

Leder Tilde Vatn Vekseth 7. trinn
Nestleder Emil Wennevik Skikstein 7. trinn
Vara Matheo Bratsberg 7. trinn
Sekretær Maria Danielsson Glende 6. trinn
Sekretær Emilian Bratsberg 6. trinn
Medlemmer Linnea Engen Skaset 5. trinn
  Vilde Hårstad-Olsen 5. trinn
  Ida Cicilie Jenssen Geisnes 4. trinn
  Robin Sogn Nilsen 4. trinn
  Representanter bytter på gjennom året 3. trinn

Skolens elevråd er en viktig medspiller i arbeidet med større elevmedvirkning og demokratiforståelse. I elevrådet sitter elever fra 3.–7. trinn. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

På første møte om høsten velges det en elevrådsleder. Lederen og nestleder er representanter i skolens brukerråd.

Møtereferater 2020/2021

11.12.2020

27.11.2020

30.10.2020

11.09.2020

04.09.2020

Møtereferater 2019/2020

10.01.2020

21.11.2019

16.10.2019

05.09.2019

Møtereferater 2018/2019

14.05.2019

20.03.2019     Dødballregler

23.01.2019

10.12.2018

31.10.2018

Trinnkontakter

2020/2021

Trinn Navn Navn vara
1.

Ida Annie Elenor Noddeland/

Nils Børge Vaale Noddeland

Katrine Dretvik Sandbakk/

Sindre Sandbakk

 

Eline Presthus Martinsen/

Øystein Presthus Martinsen

Cecilie Miljeteig/

James David Mervyn Speed

2. Mari Sandvold Strandheim

May Elin Hårstad-Olsen/

Per Steinar Olsen

  Even Spjøtvoll Marte Tøndel
3. Maria Raaness-Hofnes Linn Marita Hasfjord Aune
  Maria Fossum Anette Danielsson Glende
4. Therese Sande Veronica Kristiansen
  Lene Skjølsvik Anastaasiia Petrauskiienie
5. Per Steinar Olsen Kine Vollsjø
  Ann Kristin Bang Haagensen  
6. Espen Holm Beate Støkkan
  Marianne Wagelid Roger Olsen
7. Per Morten Øijord  
  Marita Hoff  

Trinnkontaktenes hovedansvar er å stimulere og ta vare på foreldregruppens engasjement for klassemiljøet gjennom året.

Bratsberg skolebibliotek

Her kan du søke i skolebiblioteket

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bratsberg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006