Sjetne skole

Sjetne skole

Kontakt Sjetne skole

Se kart

TK-kode: 061090

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

SFO

SFO ved Sjetne skole

Telefon: 47 51 69 74

Sjetne SFO har per i dag ca. 115 elever.

Morgen SFO åpner kl. 07.15 - barna må være kommet til kl. 08.00 for å være på morgen SFO. SFO stenger kl. 16.30.

Vi har fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. På sommeren er SFO stengt i uke 28 og 29, jf. vedtektene for SFO i Trondheim kommune.

SFO er i samme lokaler som 1.-4. trinn. Vi har sambruk av lokalitetene. SFO har to arealer som vi innreder og bruker som hovedrom.

Priser

Kostpenger: Kr. 180,- pr mnd. Vi har fokus på et sunt kosthold. Vi venter på ferdigstillelse av nytt kjøkken for skolen i Sjetne Bydelshus. For tiden spiser vi i klasserommene og maten tilberedes på kjøkken i 1.-4. trinns bygg. Vi har 1 til 2 varme måltider i uken.

Vi gjør oppmerksom på at kortplass/inntil 12 t/u kun kan bruke mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Noen av våre frivillige organiserte aktiviteter: idrettshall, turer, snekring, forming, dans, yoga, sjakk, foto/video, e-sport og baking. Relasjonsbygging/vennskap og leken er i fokus hos oss.

Vi har et variert uteområde som blant annet skogen, fotballbane, klatrevegg, zipline, basketstativ, bordtennisbord og andre nye lekeapparater.

På skolefrie dager har vi mange spennende utflukter.

Vi samarbeider også med andre SFO i Lerkendal sone, og har aktiviteter sammen med dem.

På skolefrie dager blir det sendt ut påmeldingsskjema på Meldeboken. Eget program for disse dagene blir også sendt ut.

Vårt miljøpersonell har forskjellig utdanning og kompetanse. Vi har barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, barnevernspedagog og andre med lang erfaring innenfor arbeide i skole/SFO. De fleste av miljøpersonellet arbeider også i skolen og dette gjør at vi får en god oversikt over helheten i barnas skolehverdag.

Samarbeide med barnas hjem skjer hovedsakelig i hente- og bringesituasjon. Kontaktsamtaler med SFO avtales mellom avdelingsleder SFO og hjemmet. Den digitale meldeboken er også et bindeledd mellom SFO og hjemmet.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole 2021

Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole vår 2022

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foresatte som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foresatte eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Sjetne skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

Helsesykepleier 5.-10. trinn: Randi-Lise Jørgensen

Kontortid: mandag-fredag

Sted: Sjetne skole - administrasjonsbygget

Mobil: 97 99 60 25

E-post: randi-lise.jorgensen@trondheim.kommune.no

Helsesykepleier 1.-4. trinn: Laila Krogstad

Kontortid: Mandager og torsdager.

Sted: Sjetne skole - administrasjonsbygget

Mobil: 90 84 60 82

E-post: laila.krogstad@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1. trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt), hørsel, evt. syn. Legeundersøkelse

2. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

Høyde- og vektmåling

Helsedag - helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. Trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV). 2 doser (høst/vår)

8. trinn:

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)

Helseopplysning i klasse med ulike tema (UngMest)

9. trinn:

Psykisk helse-undervisning

10. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

Ung i dag - Temadag seksuell helse

PIS- grupper: Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.

Deltagelse/veiledning/informasjon på foreldremøter ved behov.

Vi håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnets beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

FAU

FAU – arbeidsutvalget i Sjetne skoles foreldreråd

Informasjonen kommer fra arbeidsutvalget.

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Medlemmer i FAU (mappe med innhold)

Referater fra FAU-møtene (mappe med innhold)

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU skal

  • fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Brukerrådet

Medlemmer

Om skolen vår

Om Sjetne skole

Sjetne skole har ca. 540 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Skolen har 130 elever på skolefritidsordninga. Elevene på 1.-7. trinn kommer fra Sjetnemarka. Fra og med 8. trinn kommer også elevene fra Kroppanmarka.

Sjetne er organisert i fire avdelinger. SFO, 1.-3. trinn, 4.-7. trinn og 8.-10. trinn. Hver avdeling blir ledet av en avdelingsleder. Disse fire avdelingslederne utgjør sammen med rektor Vibeke Sollie skolens helhetlige ledelse.

Sjetne skole stod ferdig i 1971 og var i utgangspunktet en åpen skole. Det er dette bygget som i dag huser 5.-7. trinn. I 1997 ble det lave murbygget som i dag huser 1.-4. trinn og SFO bygget. I januar 2019 flyttet vi inn i vårt nye ungdomsbygg. I ungdomsbygget ligger også noen spesialrom som kunst og håndverk, musikk og mat og helse i tillegg til aulaen som er skolens hjerterom.

Skolen legger vekt på åpenhet i pedagogikken, med tett samarbeid på hvert trinn. Alle elevene er knyttet til sin kontaktlærer og sin gruppe, samtidig som de skal ha opplevelsen av felleskap på trinnet.

Sjetne skole er med i læringsmiljøprosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Udir og læringsmiljøsenteret. Dette innebærer at vi har stor fokus på et godt og inkluderende læringsmiljø og jobber aktivt med tilrettelegging og utvikling av læringsmiljøet.

Skolens visjon er "en god skole for alle".

Administrasjon

Konsulent: Ann Merethe Løhre Telefon: 93 81 40 23

Rektor: Vibeke Sollie Telefon: 45 60 04 84

Avdelingsleder 1.-4. trinn: Stine SelnæsTelefon: 91 19 14 60

Avdelingsleder 5.-7. trinn: Terje Skancke Telefon: 90 75 84 93

Avdelingsleder 8.-10. trinn Gerd Kristin Arnesen Telefon: 48 11 22 76

Mer informasjon

Valgfag og språklig tilvalg

Nettside om valgfag og språklig tilvalg på Sjetne skole (ekstern side åpner i ny fane)

Regler, rutiner og retningslinjer

Fritak fra føring av fravær på vitnemålet

Ferie og fridager

Første skoledag høsten 2022 er mandag 22. august.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061090

Sist oppdatert: 02.05.2022

061090

A03-P1-EPI006