Til deg som flytter inn i omsorgsbolig med heldøgns omsorg tilknyttet et helse- og velferdssenter

Til deg som flytter inn i omsorgsbolig med heldøgns omsorg tilknyttet et helse- og velferdssenter

Trondheim kommune har boliger spesielt tilrettelagt for heldøgns omsorg som ligger i tilknytning til helse- og velferdssenter. Tilbudet skal ivareta deg som har et stort behov for tilsyn, omsorg og oppfølging gjennom hele døgnet. Det er en personalbase knyttet til helse- og velferdssenteret som bistår og yter den i hjelpen du har vedtak om. Dette dokumentet er felles for alle helse- og velferdssentre i Trondheim kommune og gir en overordnet informasjon.

Målsetting

Vi skal legge til rette for at du har en verdig tilværelse og en trygg livssituasjon. Åpen, modig og kompetent er et felles verdigrunnlag for alle ansatte i Trondheim kommune. Disse verdiene skal være en veiviser for ansatte i møte med deg og dine pårørende, og i planleggingen og gjennomføringen av den hjelpen du skal ha.

Primærkontakt

Vi ønsker en god dialog med deg og dine pårørende. Du får en primærkontakt som skal være bindeleddet mellom deg, dine pårørende og oss ansatte. Primærkontakten har ansvar for å følge opp deg og dine hjelpebehov med en helhetlig tilnærming. Du får en samtale med en fagperson som er på jobb den dagen du kommer. Du inviteres sammen med din pårørende til en samtale innen fire uker sammen med primærkontakt og sykepleier/ vernepleier/ avdelingsleder. Vi vil videre ha jevnlige samtaler med deg og dine pårørende. Du/dere kan i tillegg be om samtaler ved behov. Det er viktig for oss at du og dine pårørende kommer med innspill til hvordan vi sammen kan gjøre din hverdag best mulig.

Hva får du hjelp til?

Saksbehandler ved helse- og velferdskontoret (HVK) kartlegger og fatter vedtak om hvilke tjenester du har behov for. Vedtakene beskriver den hjelpen du vil få. Hvis du ønsker hjelp til tjenester utover det som står i vedtaket, må du ordne dette selv.
Dine behov for omsorg, hjelp og aktivitet skal beskrives i en individuell pasientplan. Hvis din helsetilstand endrer seg etter innflytting, vil helsepersonell sammen med deg og dine pårørende, saksbehandler ved HVK og din fastlege vurdere om dine behov for tjenester er endret.
Du har tilgang til alarmsystemet slik at du kan tilkalle hjelp når du har behov for det. Alarmsystemet er koblet til personalbasen og er betjent hele døgnet.

Medisinsk behandling

Du benytter din egen fastlege. Fastlegen kontaktes ved behov. Du betaler egenandel opp til frikortgrensen til fastlege, spesialisthelsetjeneste, fysioterapi eller annen type medisinsk oppfølging. Dette gjelder også hvis du må kjøpe medisiner og annet medisinsk utstyr på blå resept. Medisiner på hvit resept betaler du i sin helhet selv.

Måltider

Du bestemmer selv når du vil spise. Hvis du har behov for det, får du hjelp til å tilberede/ sette fram frokost, lunsj, kveldsmat og varme opp/sette fram middag. I noen omsorgsboliger er det mulig å legge til rette for at du kan spise enkelte måltider sammen med andre beboere. Produksjonskjøkkenet i Trondheim kommune kan levere middag etter bestilling hvis du ønsker det, se Middag på døra.

Vi vurderer fortløpende din ernæringsstatus, og har rutine for risiko for under- og eller feilernæring.

Aktiviteter og sosiale tilbud

Aktivitør ved helse- og velferdssenteret har ansvar for å legge til rette for ulike felles aktiviteter og arrangementer. Du er velkommen til å delta på disse ut fra dine interesser, ønsker og livssituasjon.
For å ivareta behov for eksistensiell omsorg er det mulig å kontakte prest i Den norske kirke eller andre trossamfunn.

Pårørende

Vi ønsker en god dialog med deg som pårørende, der vi har et felles ansvar for å finne gode løsninger på utfordringer.

Vi har forventninger til at pårørende:

  • hjelper deg med å opprettholde kontakt med familie og venner.
  • bistår med praktiske gjøremål i boligen som ikke er vedtaksfestet. Alternativt må man kjøpe tjenester eller få bistand fra frivillige.
  • bistår med nødvendige innkjøp. Alternativt kan man bestille kolonialvarer som leveres på døren.
  • følger deg til eksempelvis fotpleie, frisør, fastlege, tannlege, øyelege og andre spesialister dersom det er mulig.

Vi har forståelse for at det vil være forskjeller i hvor mye pårørende kan bidra.
Som pårørende er du også velkommen til å delta og gjerne bidra med enkle aktiviteter og gi din nærperson gode opplevelser som for eksempel turer ut i frisk luft. Det er mulig å kontakte frivillige lag og organisasjoner som kan bidra med enkle aktiviteter etter behov.

Noen helse- og velferdssentre har pårørendeforening som arrangerer sosiale tilstelninger for beboere og pårørende. Vi setter pris på om du har anledning til å delta.

Brukerråd

Hvert helse- og velferdssenter skal ha et brukerråd. Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning, og er et rådgivende organ for enhetsleder.
Å delta i brukerrådet er en fin mulighet til å påvirke hverdagen og tjenestetilbudet.
For mer informasjon se Brukerråd i Trondheim kommune.

Ta gjerne kontakt med enhetsleder eller avdelingsleder for nærmere informasjon om pårørendeforening og brukerråd.

Bemanning

Helse- og velferdssenteret har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. Enhetsleder og avdelingsledere utgjør lederteamet. Fastlegen har det medisinske ansvaret.
Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter arbeider pasientnært.
Det skal alltid være sykepleier/vernepleier tilgjengelig på enheten.

Tannbehandling

Du får bistand til daglig tannstell ut fra ditt behov som er beskrevet i vedtaket.
Du har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten når du mottar helsetjenester i omsorgsbolig. Forutsetningen er at du har mottatt hjemmesykepleie i tre måneder i forkant.

Frisør og fotpleie

De fleste helse- og velferdssenter har tilbud om frisør og fotpleie. Alternativt kan man benytte ordinær frisør og fotpleie. Dette må betales av den enkelte.

Bydelskafe

Enkelte helse- og velferdssenter har bydelskafé.

Hjelpemidler

Du har de samme rettighetene til hjelpemidler som før. Hvis du har hjelpemidler fra før, kan du ta disse med når du flytter til omsorgsboligen. Du vil få hjelp til å anskaffe nye hjelpemidler hvis behov. Se Nav.no- hjelpemidler og tilrettelegging.

Møblering

Boligene er umøblerte, og du må selv møblere leiligheten når du flytter inn.
Omsorgsboligene er fysisk tilrettelagt og tilpasset personer med funksjonssvikt. Omsorgsboligene varierer i størrelse, utforming, husleiekostnader og beliggenhet.

Leiekontrakt

Det inngås en husleiekontrakt mellom deg og kommunen når du flytter inn. I kontrakten går det frem hva dine rettigheter og plikter er i leieperioden. Kontrakten er tidsbegrenset, og du må selv søke om å forlenge kontrakten før den går ut. Dersom du ønsker å flytte ut, eller på annen måte ikke skal benytte omsorgsboligen, må du si opp leieforholdet. Se dokument-oppsigelse av kommunal bolig.

Dyrehold

Omsorgsboligen er organisert som borettslag. Boligeier plikter å følge borettslaget sine egne regler for dyrehold.
Det er borettslaget sine vedtekter/ husordensregler som styrer om det er tillatt med dyrehold.

Røyking

Det er tillatt å røyke i egen bolig. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har krav på å arbeide i et røykfritt miljø. Hvis du røyker, er det ønskelig at du lufter før planlagt besøk. Det er ikke tillatt å røyke når ansatte er til stede.

Brannforebygging

For å forebygge brann, anbefaler vi at du bruker batteridrevne lys. Komfyrvakt er et viktig brannforebyggende tiltak.

Betaling og bostøtte

Omsorgsboligen er ditt eget hjem. Du disponerer din egen økonomi, betaler husleie, strøm, faste utgifter og har egen husholdning. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Les mer på husbanken sine nettsider.

Forsikring

Hver enkelt beboer må tegne egen innboforsikring. Vi gjør oppmerksom på at vanlig innboforsikring ikke erstatter tap eller skader på høreapparat. Du må tegne en egen forsikring på dette. Dersom du er medlem i Hørselshemmedes landsforbund, har de en forsikring som dekker bl.a. tap av høreapparat. Briller må også forsikres særskilt.

Verge

Har du utfordringer med å ivareta økonomien din, så oppfordrer vi deg til å få skrevet en fremtidsfullmakt eller få oppnevnt en verge. Din pårørende kan være verge hvis ønskelig. Ta kontakt med Statsforvalteren hvis du trenger verge.
For mer informasjon se www.vergemal.no. Her vil du også finne informasjon om fremtidsfullmakt.

Renhold

Hvis du har behov for hjelp til renhold, kan kommunen være behjelpelig. Se Renhold i hjemmet. Saksbehandler ved HVK fatter vedtak ut fra behov. For oversikt over kostnader Priser helse og velferdstjenester

Klageadgang

Hvis det er noe du ikke er fornøyd med, anbefaler vi at du gir tilbakemelding til primærkontakt, avdelingsleder eller enhetsleder.

Ombud for helse omsorg og oppvekst

Hvis du ikke opplever å nå fram gjennom dialog, kan du ta kontakt med ombudet for helse, omsorg og oppvekst, eller du kan fremme en klage til enhetsleder. Du kan få hjelp av dine pårørende/verge eller ansatte til å skrive klagen. Ombudet kan også være behjelpelig med å utforme en klage. Hvis du opplever å ikke nå frem med klagen, kan du sende den videre til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

Til deg som flytter inn i omsorgsbolig med heldøgns omsorg tilknyttet et helse- og velferdssenter (PDF)

Sist oppdatert: 31.07.2023

Fant du det du lette etter?