Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendAktiviteter for barn og unge - tilskudd

Aktiviteter for barn og unge - tilskudd

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge i Trondheim får delta i meningsfulle og kompetansegivende kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier.

Tilskudd til aktiviteter i sommerferien 2020

Formannskapet har bevilget ekstra midler for å støtte sommerferietiltak for barn og unge i 2020.

Kommunen har mottatt nær 60 søknader om tilskudd til aktivitetstilbud i ferien, og budsjettet for sommeraktiviteter er nå fordelt. 

Dette prioriteres spesielt i sommer:

 • Aktiviteter som er gratis eller har lave deltakerkostnader
 • Aktiviteter som foregår i barn og unges nærmiljø
 • Åpne aktiviteter (ikke rene medlemsaktiviteter) som bidrar til inkludering og fellesskap
 • Aktiviteten må foregå i skoleferien

I sommer kan det også gis støtte til kortere turer / dagsturer, støtte for å redusere deltakeravgift, administrasjonskostnader og honorar til instruktører. Det kan også gis støtte til merkostnader knyttet til smittevern eller andre ekstrautgifter på grunn av korona.

Informasjon om tiltaket

Idrettskretsen har opprettet en nettside som samler informasjon om ferieaktiviteter: Sommertrondheim.no. Tiltak som får støtte fra kommunen skal registrere sin aktivitet på denne nettsiden.

Registrer din aktivitet på Sommertrondheim.no

Andre hensyn

Kommunen viser til generelle smittevernråd og retningslinjer for gjennomføring av aktiviteter.

Se for øvrig generelle retningslinjer for tilskuddsordningen og betingelser for tilskudd lengre nede på denne siden.

Kontakt oss om du spørsmål om støtte til ferieaktiviteter

Trygve Fætten, tlf. 916 72 476 (på jobb uke 25, 26 og 30)

Mette Jensen, tlf. 974 21 644 (på jobb uke 25, 27 og 28)

Christina Ludvigsen, tlf. 995 48 130 (på jobb uke 25 - 29)

E-post: kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Hvem kan søke om tilskudd

 • Frivillige organisasjoner i Trondheim
 • Grupper av barn og unge, bosatt i Trondheim
 • Enheter i Trondheim kommune kan søke om tilskudd til aktiviteter der barn og unge er initiativtakere
 • Politiske og religiøse ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til prosjekter

Personer som, lønnet eller ulønnet, skal ha oppgaver i fritidsklubber, i barne- og ungdomsleirer eller i frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal levere gyldig politiattest. 

Se informasjon om politiattest på politiets nettsider. 

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Hvilke aktiviteter prioriteres

 • Tidsavgrensede aktiviteter for barn og unge
 • Aktiviteter som foregår i Trondheim
 • Aktiviteter som involverer barn og unge i planlegging og gjennomføring
 • Anlegg/utstyr som kan brukes i aktiviteter for barn og unge
 • Tilrettelegging av lokaler, for eksempel oppussing
 • Ledertrening og lederrekruttering til organisasjoner for medlemmer som bor i Trondheim
 • Aktiviteter skal være rusfrie

Dette prioriteres ikke

 • Tilskudd til ordinær drift, herunder lønn
 • Personlig utstyr
 • Kurs- og seminardeltakelse
 • Reise- og turnestøtte
 • Partipolitisk og religiøs aktivitet, disse henvises til egne tilskuddsordninger
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Kommersielt baserte arrangement
 • Aktiviteter som inngår som en del av tilbudet i skole/sfo
 • Ordinære idrettsarrangement, samt ordinær deltakelse i idrettslagenes aktiviteter

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

En samlet søknad pr år

Dersom du/dere har flere tiltak av samme type gjennom året, bør det sendes en samlet søknad for disse.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten
Saksbehandler Trygve Fætten
Telefon 916 72 476
E-post: kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 03.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004