Inkludering og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Inkludering og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Formål

Formålet med ordningen er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til meningsfull fritid og samvær med andre gjennom deltakelse i fritidsaktivitet.

Hvem kan søke om tilskudd

 • Lag og organisasjoner hjemmehørende i Trondheim.
 • Regionale organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne med medlemmer i Trondheim kommune. Antall medlemmer bosatt i Trondheim må oppgis i søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. desember for aktiviteter påfølgende år.

07.03.2024: Ordningen er åpnet på nytt, med ny søknadsfrist 31.05.2024

Saksbehandlingstid er 4-6 uker.

Budsjett for tilskuddsordningen

Budsjett til fordeling er 550 000 kroner årlig (med forbehold om budsjettvedtak i Bystyret).

Budsjett 2024: 564 000 kroner.

Hva prioriteres

 • Tiltak som går over tid
 • Lønn eller ekstra godtgjøring til instruktør, trener og/eller følgeperson (primært for gruppetiltak)
 • Tiltak og aktivitet som bidrar til samhandling mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser
 • Opplæring av instruktører
 • Informasjonstiltak som bidrar til økt deltakelse i aktivitet
 • Ekstrautgifter for nødvendig tilrettelegging ved kortere turer og ferietiltak for grupper
 • Sosiale tiltak og enkeltarrangement
 • Kostnader til mindre tilrettelegging av lokaler, samt utstyr til aktivitet

Dette prioriteres ikke

 • Drift av organisasjonens ordinære aktivitet
 • Medlems- eller treningsavgift
 • Personlig / individuelt tilpasset utstyr (vi viser til andre ordninger for personlige hjelpemidler)
 • Lengre turer med overnatting
 • Fullfinansiering
 • Tiltak som allerede har fått støtte fra Trondheim kommune
 • Tiltak som allerede er gjennomført

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandlere:

Marit Kjerrengvoll Ekle
Telefon: 72 54 57 00/92 01 12 84
E-post:

Vegar Husby Fiskum
Telefon: 91 72 08 79
E-post:

Sist oppdatert: 07.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward