Idrett - tilskudd til drift av private idrettsanlegg

Idrett - tilskudd til drift av private idrettsanlegg

Om tilskuddsordningen

Idrettsklubber kan søke om

 1. Tilskudd til drift av anlegg MED driftsansvar
 2. Tilskudd til leie UTEN driftsansvar i private anlegg

Hvem kan søke om tilskudd

Idrettslaget må være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Idrettslaget må være medlem av Idrettsrådet i Trondheim (KL 1601 / KL 5001).

Det er viktig å skille mellom lag/klubb og undergruppe. Det er kun hovedlaget som kan stå som søker. Med dette menes at alle med eget klubbnummer KL1601 kan søke, men de som er undergrupper av et idrettslag med nummer GR1601, ikke kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni.

Hva kan dere få tilskudd til

1. Tilskudd til drift av private idrettsanlegg med driftsansvar

Tilskudd til drift gis til lag/organisasjoner som eier/har leiekontrakt med driftsansvar på klubbkontor, klubblokaler eller areal for idrettsanlegg.

Tilskuddet fastsettes hvert år etter en samlet vurdering av type anlegg og anleggets størrelse. Driftstilskudd til langrenns- og lysløyper, og snøproduksjonsanlegg inngår her.

 • Gyldig leiekontrakt med driftsansvar eller dokumentasjon på eierskap må legges ved søknaden.

Følgende mottar ikke fra denne tilskuddsordningen:

 • De som mottar driftstilskudd og har faste avtaler i egne anlegg

2. Tilskudd til leie uten driftsansvar i private anlegg

Hensikten med midlene er å gi tilskudd til aktiviteter/klubber som ikke har tilbud om å trene gratis i kommunale anlegg, og som heller ikke har ordinært driftstilskudd til egne anlegg de eier eller leier.

Tilskuddet begrenses til leie av anlegg for aktiviteter blant klubbens barn og unge i alderen 6-19 år.

 • Utgiftene til leie må dokumenteres i søknaden.

Følgende mottar ikke fra denne tilskuddsordningen:

 • De idrettslag som kommer inn under gratis hall- og baneleie

Søk om tilskudd

 1. Du må først fylle ut et Google søknadsskjema med detaljer om tilskuddet.

 2. Deretter må du opprette en søknad i Tilskuddsbasen.

Det er viktig å lese veiledningen nedenfor før du sender inn søknaden. Du må være sikker på at alle vedlegg er med søknaden. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Søknadsskjemaer

1. Tilskudd til drift av anlegg MED driftsansvar

2. Tilskudd til leie UTEN driftsansvar i private anlegg

Gå til Tilskuddsbasen og fullfør søknaden

 • Velg tilskuddsordningen "Idrett - Tilskudd til drift av private idrettsanlegg"
 • På siden "Om søker" skal du hente inn data om klubben fra Aktørbasen. Du må være representant for klubben i Aktørbasen for å kunne gjøre dette. NB: Ikke opprett en aktør uten organisasjonsnummer i Aktørbasen - da blir søknaden avvist.
 • På siden "Beskrivelse av prosjekt eller aktivitet" skal du skrive utfyllende opplysninger om tiltaket.
 • På siden "Vedlegg" laster du opp nødvendige vedlegg.

Gå til Tilskuddsbasen og fullfør søknaden.

Hjelp til Tilskuddsbasen

Hjelp til Aktørbasen

Etter at søknaden er behandlet blir vedtaket tilgjengelig for deg i Tilskuddsbasen. Du får tilsendt varsel om vedtak til e-postadressen som du oppgir i søknaden i Tilskuddsbasen.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Regnskap og kontroll

Kommunedirektøren forbeholder seg rett til, på kort varsel, å få framlagt søkerens regnskaper og medlemstall for kontroll. Ved overtredelse av regler eller uriktig oppgitt medlemstall i NIFs register, kan kommunal støtte bortfalle for inntil to år.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Jorid Ferner
Telefon: 93 09 44 40

Cathrine Jystad
Telefon: 45 07 86 62

E-post:

Idrettsrådet i Trondheim

Iselin ra
Telefon 46 80 72 22
Epost:

Sist oppdatert: 24.02.2023

Fant du det du lette etter?