Tilskudd til god sykkelparkering for HjemJobbHjem-bedrifter i privat næringsliv

Tilskudd til god sykkelparkering for HjemJobbHjem-bedrifter i privat næringsliv

Formål

Tilskuddet er for bedrifter som deltar i HjemJobbHjem-ordningen i byvekstområdet Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. HjemJobbHjem finansieres av Miljøpakken, og driftes av AtB og Mobilitets- og samferdselsenheten i Trondheim kommune. Ordningen skal stimulere til at ansatte kjører mindre bil til og fra jobb, og skal bidra til å nå nullvekstmålet, samt Trondheim kommunes klimamål. Ved å etablere sykkelparkering av god kvalitet vil sykkelbruken øke. Tilskuddet dekker 12 500 kroner per ansatt for inntil 15 prosent av de ansatte i bedriften, maksimalt 750 000 kroner. For å delta i HjemJobbHjem kan din bedrift søke om avtale.

Hvem kan søke tilskudd

Det er kun bedrifter i privat næringsliv som har inngått avtale om HjemJobbHjem som kan søke tilskudd.

Bedriften må være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Siste frist for innsending av søknad er 15. november 2022. Søknadene vurderes individuelt.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling må man påregne lengre saksbehandlingstid.

Tilsagn er gyldig i ett år. Det vil si at søker har ett år på å gjennomføre tiltaket og sende inn rapport.

Vilkår for tilskudd

 • Avtalt parkeringsinnstramming skal vare i minst 3 år.
 • HjemJobbHjem-bedriften får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt, og må derfor ha midler til å forskuttere hele kostnaden. Om bedriften velger å pådra seg kostnader før godkjent søknad er dette på egen risiko.
 • Etablering av sykkelparkering kan gjøres før parkeringsinnstramming, dersom det er avtalt med HjemJobbHjem.
 • Det er også mulig å søke tilskudd etter ett år som HjemJobbHjem-bedrift. Da må ordningen fortsette i to år til, med til sammen 3 år med parkeringsinnstramming, og det stilles krav til en oppdatert avtale før vedtak om tilskudd gjøres.
 • Sykkelparkeringen kan ikke være ferdigstilt eller tatt i bruk før søknad godkjennes. Dette vil bli vurdert før vedtak om tilskudd.
 • Mobilitets- og samferdselsenheten skal godkjenne valgt løsning før vedtak om tilskudd gjøres. Sykkelparkeringen skal generelt oppfylle følgende krav:
  • Sykkelparkeringen som skal bygges må ha tak, eller være innendørs.
  • Gode bøyler er et krav, og utforming skal ikke ekskludere noen sykkeltyper.
  • Sykkelparkeringen må etableres på eiendom som bedriften disponerer og må være tilgjengelig for alle ansatte. Det er bedriftens ansvar å gjøre nødvendige avtaler med eventuell utleier.
  • Bedriften må ta hensyn til framkommelighet. Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende).
  • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningstjenester.
  • Bedriften må selv sjekke om sykkelparkeringen må omsøkes, dette gjøres ved å gå inn på denne linken (trykk her) og sjekke hvilke bygg som har fritak for søknad her (trykk her). Godkjent søknad om tilskudd er ikke det samme som en godkjenning for oppsetting av et byggverk.

Anbefalinger og veiledninger

Oslo kommune har utarbeidet en guide til god sykkelparkering med tilhørende vedlegg om dimensjoner og manøvrering.

Stavanger kommune har utarbeidet en veileder for sykkelparkering. Veilederen har et eget kapittel for sykkelparkering for bedrifter og institusjoner.

Hva prioriteres ikke

Bedrifter som ikke har en HjemJobbHjem-avtale (i byvekstområdet Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal), eller som ikke har forpliktet seg til å stramme inn på parkering i 3 år gjennom sin avtale.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd gjennom Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

 • Sammen med søknaden skal søker beskrive planlagt sykkelparkering og oppgi type sykkelstativ inkludert kartskisse.
 • Budsjett for bygging av sykkelparkering, inkludert tilbud fra leverandør.

Etter at tiltaket er gjennomført skal det leveres en rapport, se krav til rapport under.

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Det skal leveres rapport i Tilskuddsbasen innen 3 måneder etter gjennomført tiltak.

Rapporten skal inneholde:

 • Regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.
 • Dokumentasjon av alle kostnader i forbindelse med prosjektet. Faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter vil ikke bli godkjent.
 • Bilder av sykkelparkeringen.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Etter innsending av rapporten vil tilskuddet bli utbetalt til avtalt konto i HjemJobbHjem-bedriften.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten

E-post: hjemjobbhjem.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB