Tilskudd til god sykkelparkering for HjemJobbHjem-bedrifter

Tilskudd til god sykkelparkering for HjemJobbHjem-bedrifter

Formål

Tilskuddet er for bedrifter som deltar i HjemJobbHjem-ordningen i byvekstområdet Trondheim, Melhus, Malvik, Orkland, Skaun og Stjørdal. HjemJobbHjem finansieres av Miljøpakken, og driftes av AtB og Mobilitets- og samferdselsenheten i Trondheim kommune. Ordningen skal stimulere til at ansatte kjører mindre bil til og fra jobb, og skal bidra til å nå nullvekstmålet, samt Trondheim kommunes klimamål. Ved å etablere sykkelparkering av god kvalitet vil sykkelbruken øke. 

Hvor mye tilskudd

Det kan søkes tilskudd til etablering av sykkelparkering, der søknaden dekker inntil 30 % og maks 500 000 NOK av totalkostnaden.

Dersom det må bygges egen bygning for sykkelparkeringen, kan det søkes om tilskudd til inntil 50 % og maks 750 000 NOK av totalkostnaden.

Hvem kan søke tilskudd

Det er kun virksomheter som har inngått avtale om HjemJobbHjem som kan søke tilskudd.

For å delta i HjemJobbHjem kan din bedrift søke om avtale.

Søknadsfrist

Det er avsatt begrensede midler, og det er mulig å få støtte så lenge midler er tilgjengelig. Søknadene blir behandlet fortløpende og vurderes individuelt. 

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling må man påregne lengre saksbehandlingstid.

Tilsagn er gyldig i ett år. Det vil si at søker har ett år på å gjennomføre tiltaket og sende inn rapport.

Vilkår for tilskudd

 • Avtalt parkeringsinnstramming skal vare i minst 3 år.
 • HjemJobbHjem-bedriften får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt, og må derfor ha midler til å forskuttere hele kostnaden. Om bedriften velger å pådra seg kostnader før godkjent søknad er dette på egen risiko.
 • Etablering av sykkelparkering kan gjøres før parkeringsinnstramming, dersom det er avtalt med HjemJobbHjem.
 • Det er også mulig å søke tilskudd innen det har gått ett år som HjemJobbHjem-bedrift. Da må parkeringsinnstrammingen fortsette i 2 år utover opprinnelig avtale og det stilles krav til en oppdatert avtale før vedtak om tilskudd gjøres. I ny avtale vil, etter avtale, HjemJobbHjem-goder som stimulerer til sykling videreføres i samme periode. 
 • Bygging av sykkelparkeringen kan ikke være påbegynt før søknad godkjennes.

Krav til sykkelparkeringen

 • Sykkelparkeringen må etableres på eiendom som bedriften disponerer og må være tilgjengelig for alle ansatte. Det er bedriftens ansvar å gjøre nødvendige avtaler med eventuell utleier.
 • Bedriften må selv sjekke om sykkelparkeringen må omsøkes, dette gjøres ved å gå inn på denne linken til byggesaker og sjekke hvilke bygg som har fritak for søknad her. Bedriften er også ansvarlig for at sykkelparkeringen er i henhold til lokale og nasjonale bygg- og miljøkrav. Godkjent søknad om tilskudd er ikke det samme som en godkjenning for oppsetting av et byggverk.
 • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningstjenester.
 • Sykkelparkeringen må være i et avlåst areal som er værbeskyttet med tak og vegger.
 • Når det søkes om tilskudd til 100 plasser eller mer, skal det per 100 sykkelparkeringsplasser etableres anlegg for sykkelvask og enkel service.
 • Mobilitets- og samferdselsenheten skal godkjenne valgt løsning før vedtak om tilskudd gjøres. For at sykkelparkeringen skal erfaringsmessig bli god, vektlegges følgende anbefalinger i vurderingen:
  • antallet plasser bør følge krav for nybygg i forslag til ny KPA.
  • minst 15 prosent av plassene bør være store nok for sykkelvogner og lastesykler.
  • stativtypen bør hovedsakelig være A-stativ. Det bør tilstrebes å anlegge så mange plasser som mulig uten bruk av toetasjes sykkelstativ.
  • bedriften skal ta hensyn til framkommelighet. Sykkelparkering skal i prinsippet ligge nærmere ansattes inngang enn bilparkering gjør, og helst innenfor 50 meter fra inngangen.
  • det skal være lett å komme fram til sykkelparkeringen med store sykler og det bør være god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende).
  • for at sykkelparkeringen skal benyttes etter hensikten bør det i tillegg være garderobe med dusjfasiliteter for ansatte i nærheten av sykkelparkeringsanlegget. 

Anbefalinger og veiledninger

Oslo kommune har utarbeidet en guide til god sykkelparkering med tilhørende vedlegg om dimensjoner og manøvrering.

Stavanger kommune har utarbeidet en veileder for sykkelparkering. Veilederen har et eget kapittel for sykkelparkering for bedrifter og institusjoner.

Krav til søknaden

Søknaden må gjøre rede for hvordan tiltaket innfrir kravene til sykkelparkeringen listet opp over.

I tillegg må bedriften  legge ved følgende:

 • enkel kartskisse som viser plassering av ny sykkelparkering i forhold til hovedinngang for ansatte, adkomst for syklende fra offentlig veg og nærmeste bilparkering for ansatte.
 • pristilbud fra leverandør og budsjett.

Etter at prosjektet er gjennomført skal det leveres en rapport, se krav til rapport under.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd gjennom Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Det skal leveres rapport i Tilskuddsbasen innen 3 måneder etter gjennomført tiltak.

Rapporten skal inneholde:

 • Regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.
 • Dokumentasjon av alle kostnader i forbindelse med prosjektet. Faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter vil ikke bli godkjent.
 • Bilder av sykkelparkeringen.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Etter innsending av rapporten vil tilskuddet bli utbetalt til avtalt konto i HjemJobbHjem-bedriften.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten

E-post:

Sist oppdatert: 16.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward