Etterlevelse av etiske retningslinjer

Etterlevelse av etiske retningslinjer

Rapporten i pdf

Kontrollkomiteen behandlet 12. juni 2013 forvaltningsrevisjonsrapporten Etterlevelse av etiske retningslinjer, rapport 9/2013-F.

Kontrollkomiteen vedtok å ta rapporten foreløpig til orientering. Dette fordi Sør- Trøndelag pleie- og omsorgsforum (STPO) samme dag hadde besluttet at Trondheim kommunerevisjon likevel skulle få innsyn i forumets regnskaper.

Forvaltningsrevisjonsrapporten hadde følgende konklusjon

1. I hvilken grad etterleves de etiske retningslinjene i Trondheim kommune?

Kommunens etiske retningslinjer er kjent for de fleste ansatte, men mange har for dårlig kunnskap om retningslinjene. Det er behov for mer informasjon, opplæring og interne drøftinger om de etiske retningslinjene i enhetene. Det er iverksatt en rekke tiltak for å øke kunnskapen om retningslinjene på ledernivå, men arbeidet med å gjøre retningslinjene kjent blant ansatte har ikke vært tilstrekkelig. Etisk refleksjon er viktig, men ikke nok til å forhindre brudd på de etiske retningslinjene.

De fleste ansatte mener at de etiske retningslinjene etterleves i kommunen, men brudd på de etiske retningslinjene forekommer. Medarbeidere innenfor alle tjenesteområdene rapporterer om kjennskap til brudd på de etiske retningslinjene eller etisk utfordrende situasjoner.

Undersøkelsen har vist at det har vært gjennomført risikovurderinger, men kommunens kontrollrutiner og iverksatte tiltak har ikke hatt tilfredsstillende effekt. Kontrolltiltakene har ikke blitt evaluert i tråd med bystyrets vedtak.

2. I hvilken grad er kommunens etiske retningslinjer brutt i saken om utenlandsreisene?

De etiske retningslinjene er brutt i STPO-saken ved at kommunen og STPO har betalt kombinerte fag- og fritidsreiser for deltakerne. Saken vakte stor oppmerksomhet og har skadet kommunens omdømme.

Årsaken til at utenlandsreisene i STPOs regi har kunnet pågå over tid, er manglende etisk refleksjon og en kultur som har levd innenfor organisasjonen i lang tid. Flere har visst om hvordan forumet var finansiert, men kun noen få har stilt kritiske spørsmål.

3. Hvilken kjennskap har rådmannen hatt til forumet og utenlandsreisene, og hvordan har rådmannen vurdert og håndtert dette?

Kommunaldirektør for helse og velferd har hatt begrenset kjennskap til forumet og utenlandsreisene. Han har ikke hatt kjennskap til finansieringen. Basert på forelagt informasjon valgte han å si nei til spørsmål om permisjon med lønn og å dekke egenandelen for å delta på Australia-turen. Etter at han fikk kjennskap til finansieringen av Australia-turen har han gjennomført individuelle samtaler med deltakerne.

Tidligere kommunaldirektør kjente til forumet og godkjente deltakelse på utenlandsreisene. Han gjorde en vurdering av eventuelt omdømmetap ved å la ansatte delta på turene.

Etiske retningslinjer for politikere og ansatte i Trondheim kommune

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?