Intern kontroll på enheter. Delrapport 1: Innkjøpsområdet

Intern kontroll på enheter. Delrapport 1: Innkjøpsområdet

Rapporten i pdf

Revisjonen har som en del av sin årlige regnskapsrevisjon besøkt 21 enheter for å teste rutiner for intern kontroll og kontrollere bokførte regnskapsopplysninger for innkjøp.

I undersøkelsen har vi hatt fokus på om rammeavtalene overholdes, om bestillingsdokument finnes, om kjøpene er gyldige og om dokumentasjon for bokføring er tilstrekkelig. Vi har også sett på enhetenes kontroll med varemottak.

Undersøkelsen viser at enhetene i hovedsak har god intern kontroll på innkjøpsområdet.

Lojaliteten til rammeavtalene er generelt god. Rådmannen bør avklare hvilke retningslinjer som skal gjelde for bestilling utenfor rammeavtalene. Det er varierende grad av kontroll av varemottak mot pakkseddel, og videre mot faktura. Utgiftene i regnskapet er i hovedsak tilfredsstillende dokumentert, men noen svakheter er avdekket.

Etter behandling i kontrollkomiteen ble rådmannen bedt om å komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010. Kontrollkomiteen tok for øvrig rapporten til orientering.

Kontaktpersoner: Mona Kristensen 95 26 33 75 og Anne-Margit Schjølberg 91 67 24 98.

Innkjøpstjenestens hjemmeside

Sist oppdatert: 27.04.2021

Fant du det du lette etter?