Ringvålvegen 11 og J. O. Stavs veg 4, 6 og 8, detaljregulering - Heimdal helse- og velferdssenter, r20220040

Frist for innspill: 29.04.2024

Ringvålvegen 11 og J. O. Stavs veg 4, 6 og 8, detaljregulering - Heimdal helse- og velferdssenter, r20220040

Overnevnte plan er 05.03.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å regulere tomt for Heimdal helse- og velferdssenter, arealer for hjemmetjeneste, bydelsbibliotek og parkeringskjeller. I tillegg reguleres gang- og sykkelforbindelser, hensynssone bevaring kulturmiljø, nytt og eksisterende torg, blågrønt areal, samt parkering. Planforslaget innebærer at man tar stilling til flere kvartaler i Heimdal sentrum og gir mulighet for utvikling over tid. Planen berører flere forhold av betydning for Heimdal sentrum, inkludert parkering og bruk av gategrunn.

Sammendrag

Helse- og velferdssenteret (HVS), med plass til 72 brukere, plasseres mot vest med tre etasjer for beboere, i tillegg til sokkel/kjeller. Nybygget danner en L-form som rammer inn et nytt byrom mellom Ringvålvegen og J. O. Stavs veg. En fløy mot Ringvålvegen i sør er tiltenkt nytt offentlig bibliotek. Det planlegges en sansehage midt i bebyggelsen som skjermes for støy og støv. Parkeringsplassene som i dag ligger på bakken bak Ringvålvegen 3-7 (med dagligvare og andre forretninger), flyttes ned i kjeller under ny HVS. Det blir to etasjer parkeringskjeller under bakken. Parkeringsplassene vil være både til ansatte ved HVS og offentlig tilgjengelige plasser.

Vesentlige utfordringer i planen er knyttet til stedstilpasning av ny bebyggelse til en kompleks sentrumssituasjon, bevaringshensyn til sentrumsbebyggelse, hensyn til byrom og gangforbindelser, samt trafikkmønster, varelevering og parkering. I tillegg forsøker planen å ivareta målene for sentrumsutviklingen i prosessplanen fra 2020.

Saksdokumenter

Vedlegg

 Det ble vedtatt at før saken går til sluttbehandling bør:

  • Rekkefølgekrav til opparbeidelse stilles for snarvegen o_G
  • Planen bør sikre offentlige sykkelparkeringsplasser i kjeller.
  • Bestemmelsene sikre krav til god kvalitet på alle uterommene, men spesielt for sansehagen. Fasader i første etasje sør for sansehagen skal være transparente.
  • Hjemmetjenesten må sikres større areal, fortrinnsvis i første etasje.
  • På grunn av raske demografiske endringer med flere eldre bør bygningsmassen skaleres for en høyere kapasitet enn 72 dersom mulig. Ber om at kommunedirektøren forbereder en sak i forbindelse med investeringssaken som er meldt til bystyret.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/10146

Sist oppdatert: 18.03.2024

Gå til toppen

arrow_upward