Byåsveien 162, detaljregulering,r20140038, begrenset høring

Frist for innspill: 05.04.2018

Byåsveien 162, detaljregulering,r20140038, begrenset høring

Endring av reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering av Byåsveien 162 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.1 – 12.3.2016.

Materialet som lå ute til offentlig ettersyn kan sees her:

www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/arkiv-planer-kunngjort/Byasveien-162-detaljregulering-r20140038/

Da saken var til sluttbehandling i bygningsrådet, 10.1.2017, ble det gjort følgende vedtak:

Bygningsrådet sender planforslaget tilbake for bearbeiding før sluttbehandling.

Det er ikke ønskelig å etablere nytt vegkryss i Byåsveien.

Det må etableres adkomstløsning til planområdet fra Havstadvegen, og det må sees på hvordan tilliggende eiendom i nord som i dag bruker adkomst over planområdet, kan bli sikret en god nok framtidig adkomst. Bygningsrådet ser gjerne at eiendommene utvikles i samarbeid.

Bygningsrådet ber om at planen omarbeides slik at byggelinja flyttes lengre ut mot Byåsveien, uten parkering mellom bygg og fortau. Eiendommen ligger ved superbussrute og andre bussruter. Antall parkeringsplasser bør derfor ikke overstige minimumsnorm og plassene legges primært under bakken.

I kommuneplanens arealdel skal §15.1 sikre at forretningsareal med BRA over 2000m2 kun tillates i områder angitt som bestemmelsesområde regionalt handelssenter og bestemmelsesområde lokalsenter. Bygningsrådet ber rådmannen i arbeidet med Kommunedelplan for knutepunkt og lokalsenter som vil danne grunnlag for framtidig rullering av Kommuneplanens arealdel, om å se på lokalisering, avgrensning og bestemmelser for lokalsenter i Trondheim kommune, slik at man sikrer en god framtidig lokalsenterutvikling.

Med dette vedtaket som utgangspunkt er det gjennomført en prosess for å revidere planforslaget slik at det kan imøtekomme vedtaket i bygningsrådet. Tiltakshaver har samarbeidet med byplankontoret om alternativene. I det følgende drøftes ulike alternativer som har resultert i et anbefalt og begrunnet forslag.

 

Sammendrag

Rådmannen synes det har vært utfordrende å imøtekomme alle ønsker som ligger i bygningsrådets vedtak. I arbeidet med å svare ut det politiske vedtaket har det vært en målsetning å komme fram til en løsning som:

  • Sikrer gode adkomstforhold for to eiendommer langs Byåsveien der det ønskes å drive forretningsvirksomhet og også bygge boliger.
  • Løser adkomst og organisering av bygninger på en helhetlig måte som ivaretar trafikksikkerhet for gående, syklende, metrobuss og kjørende.
  • Utforme og plassere bygningsmassen og velge parkeringsløsninger som underbygger en framtidsrettet utvikling av Byåsveien som en attraktiv gate og byrom.

Hovedutfordringene i bygningsrådets vedtak belyses i denne høringen gjennom tre planalternativer; 1, 2 og 3. Disse tre planalternativene drøftes i tillegg med tre alternative adkomster fra Byåsveien; A, B og C. Adkomstalternativene drøftes og beskrives gjennom to matriser for å belyse og avveie ulike problemstillinger og utfordringer.

Planalternativ 1 og 2 viser adkomst fra Havstadveien til Byåsveien 162 og til Byåsveien 158, med gjennomgangstrafikk over tomta til Byåsveien 162. Begge planalternativene har i tillegg adkomstmulighet fra Byåsveien.

Planalternativ 3 viser adkomst til Byåsveien 158 fra Byåsveien uten gjennomgangstrafikk over Byåsveien 162.
Byåsveien 162 har adkomst både fra Havstadvegen og fra Byåsveien.

Alle tre planalternativer med adkomstalternativer er gjennomførbare.

Rådmannen anbefaler planalternativ 3.

 

Saksdokumenter

Endring av reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Tidligere innsendt forslag, alternativ 1, 2 og 3

Plankart alternativ 1,  2 og 3

Bestemmelser alternativ 1, 2 og 3

Vedlegg

3D Illustrasjon av uterom mot vest, alternativ 1, 2 og 3

3D Illustrasjon av Byåsveien med trerekker mot øst alternativ 1, 2 og 3

Trafikknotat V-006, Adkomstløsninger revidert 21..12.17 fra Via Nova

Trafikknotat V-007, Vedlegg til trafikknotat V006 20.12.17

Støyrapport, Brekke & Strand 11.09.17

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/8156

Sist oppdatert: 07.03.2018