Kastbrekka, gnr/bnr 87/7 og 88/8, detaljregulering, r20160028

Frist for innspill: 31.08.2018

Kastbrekka, gnr/bnr 87/7 og 88/8, detaljregulering, r20160028

Overnevnte plan er 26.06.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med variasjon i boligtyper. Planen skal sikre god utnyttelse og kvalitet på bebyggelse og utearealer.

Sammendrag

Planforslaget viser boligbebyggelse med tilhørende garasjeanlegg under bakken og i fjellhall,
uteoppholdsareal og samferdselsanlegg med kjøreveg, fortau og sideareal. Planen legger til rette for utbygging av tre terrassehus opp til åtte etasjer inn mot eksisterende fjellskjæring, med
frittliggende småhusbebyggelse i forkant. Mot tilgrensende dyrkamark reguleres vegetasjonsskjermer.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse

Illustrasjonsvedlegg

Støyrapport

Notat, Skredfarevurderinger

Notat, Dreneringsløsninger fjellskjæring

Trafikkanalyse

Vegtegninger

Notat VA-rammeplan

VA-tegninger

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/40737

Sist oppdatert: 04.07.2018