Leangen stasjon, detaljregulering, r20160021

Frist for innspill: 09.02.2018

Leangen stasjon, detaljregulering, r20160021

Overnevnte plan er 21.12.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny jernbanestasjon ved Leangen senterområde, litt vest fra dagens Leangen stasjon. Dagens stasjon oppfyller verken krav fra Bane NORs (tidligere Jernbaneverket) tekniske regelverk eller universell utforming, men det er gitt dispensasjon til å benytte dagens mellomplattform frem til 2019.

Sammendrag

Planforslaget legger til grunn et kompakt omstigningspunkt på Leangbrua med direkte omstigning mellom vertikalkommunikasjon til perrongen (stasjonsområdet) og stasjon for MetroBuss. Denne løsningen forutsetter en tosidig utvidelse av Leangbrua for å sikre tilstrekkelig bredde for sykkelveg med fortau, stasjon for MetroBuss og kollektivfelt. Det er ønskelig med en mest mulig kompakt jernbanestasjon, med god kobling og i nær avstand til stasjon for MetroBuss, som til sammen danner grunnlag for et kollektivpunkt/omstigningspunkt.

Det legges til grunn en etappevis utbygging av nye Leangen stasjon. Trappe- og heishuset øst for Leangbrua, og perrong på 125 meter med mindre omfattende endringer av sporene, er planlagt etablert først. I senere etapper tenkes det etablert vertikalkommunikasjon vest for Leangbrua, forlengelse av perrongen med ytterligere 125 meter, større endringer i sporene med etablering av to nye spor, samt tilpasning til henholdsvis elektrifisering av jernbanen og dobbelspor. Alle disse forhold er hjemlet og ivaretatt i planforslaget. Utbygging av første etappe vil ikke være til hinder for utbygging av et fremtidig lokk over jernbanen, og er i tråd med bygningsrådets vedtak 21.6.2016 (hvor lokk er omtalt).

Forhold som har vært særlig vektlagt i planarbeidet er å finne frem til en god og kompakt løsning for omstigning mellom bane og buss, forholdet til stasjon for MetroBuss på kort og lang sikt, samt å ivareta muligheten for etablering av et fremtidig lokk over jernbanen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/46621

Sist oppdatert: 05.01.2018